• #Viac noviniek

     • iBobor
      • iBobor

      • Informatická súťaž iBobor vznikla v roku 2004 v Litve. Jej symbolom je usilovný, inteligentný a čulý bobor, a preto sa súťaž vola po litovsky „Bebras“, po slovensky informatický bobor. Do súťaže sa v predošlom ročníku celosvetovo zapojilo 54 krajín a 2 977 217 žiakov. Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.


       V každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori sa však raz ročne stretnú (v minulom roku virtuálne) a vytvoria spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Upravená verzia úloh je určená aj pre kategóriu nevidiacich žiakov. Súťažiaci sa do systému prihlasujú svojím kódom a vyplňujú on-line súťažný test. Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Po súťažnom týždni (8. – 12.11.2021) sa žiaci dozvedeli získaný počet bodov a percentil.

       Školský koordinátor získal prístup ku kompletnému vyhodnoteniu vo všetkých kategóriách. A tu sú úspešní riešitelia:


       Kategória Drobec (2. – 3. ročník): I.F., A.H., L.S., K.Š., R.M., R.Š., T.J., S.O.
       Kategória Bobrík (4. – 5. ročník): L.F., L.S., L.J., R.U., L.O., V.K., A.R., L.S., M.H., M.L.
       Kategória Benjamín (6.-7. ročník): R.B., L.O.
       Kategória Kadet (8. ročník): R.B., D.F., E.V.


       Úspešným riešiteľom blahoželáme a diplom odovzdáme. JŠ

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 10. 12. 2021 sa v našej škole ( online formou) konalo školské kolo DO. Určená je žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín, podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín, popularizovať históriu medzi žiakmi, vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s dôrazom na dejiny Slovenska. Témou tento rok sú Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorej vznikli. Keďže je to tiež postupová súťaž, naši úspešní žiaci budú  školu reprezentovať aj v okresnom kole DO. Do okresného kola DO postupujú: Jakub Š., Vierka L., Barborka F., Ema V., Juraj G.. Všetkým zúčastneným aj postupujúcim ďakujeme a držíme palce do ďalších kôl. ZŠ

     • Školské majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ v online šachu
      • Školské majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ v online šachu

      • Vo štvrtok, 9. 12. 2021, sa v šachovom prostredí lichess.org konali majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ. Aj napriek tomu, že športové súťaže sú pozastavené, Slovenský šachový zväz a krajské šachové zväzy sa rozhodli podporiť tradíciu školských šachových turnajov a aj tento rok sa turnaj odohral. Čo nás veľmi teší, z našej školy sa tento rok zúčastnilo 6 hráčov – Ela, Kika, Veronika, Michal, Andrej a Jakub. Najlepšie sa darilo Ele, ktorá uhrala celkovo 7. miesto spomedzi 44 hráčov a medzi dievčatami 2. miesto a Kika bola medzi dievčatami tretia. Pochvalu a poďakovanie však zaslúžia všetci zástupcovia našej školy. Ďakujeme za reprezentáciu. VH

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Aj tento neľahký rok si k nám do školy našiel cestu Mikuláš s anjelom. Čerta nechali doma, že vraj máme samé dobré deti. :) Aby nemuseli vypisovať vyhlásenie o bezpríznakovosti, stretli sme sa na školskom dvore. Prišli potešiť a obdarovať deti sladkosťami a ovocím. Ako poďakovanie sme obdarili našich milých hostí pesničkami a básničkami. ZJ

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Dňa 24. 11. 2021 sa v našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Tiež zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa, dokonca aj naši piataci, ktorí boli rovnako úspešní ako starší žiaci. Súťaž je postupová a tak si budú môcť naši žiaci otestovať svoje vedomosti z geografie aj v okresnom kole. Do okresného kola GO postupujú: Líza F., Filip H., Veronika K., Ema M., Juraj G., Nelly J., Kristínka U., Lenka O. a Timotej Š.. Všetkým zúčastneným aj postupujúcim ďakujeme a držíme palce do ďalších kôl. ZŠ

     • Máme nový šlabikár
      • Máme nový šlabikár

      • V septembri 2020 vyšiel inovatívny Šlabikár. Od začiatku na ňom pracoval tím rôznych odborníkov – jazykovedcov, učiteľov, logopédov, psychológov i vedeckých konzultantov zo zahraničia. Určený je pre všetky deti, ale mimoriadne vhodný je aj pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou či dyslexiou.


       Po 15 rokoch sme sa aj v našej škole rozhodli vymeniť rokmi zaužívané postupy v učení detí písať a čítať a pustili sme sa do nových metód vyučovania elementárneho čítania. Presvedčili nás výsledky experimentálneho overovania, v ktorých deti dosahovali výrazne lepšie výsledky v tvorivom písaní, lepšie písali diktáty a dosahovali vyššie skóre v čítaní s porozumením. V tomto Šlabikári nenájdete vetu: „Ema má mamu“, ktorú si pamätá každý z nás, pretože bola roky súčasťou prváckych šlabikárov. A možno aj to je príčinou, prečo dlhodobo zaostávame v čitateľskej gramotnosti.... roky sme učili deti čítať mechanicky, bez porozumenia textu a nebudovali sme lásku ku knihám...

       Veríme, že s veselými postavičkami, ako je napríklad Zmizík, ktorý zotiera mäkčene a ukazuje deťom pravidlo, že po mäkkých spoluhláskach d,t,n,l niekedy nepíšeme mäkčeň, aj keď ich čítame mäkko, bude pre nich čítanie ľahšie a zábavnejšie. JŠ

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • ŠKOLSKÉ KOLO

       V dňoch 8. – 9.12.2021 sa v našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jej cieľom je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným matematickým myslením, popularizovať matematiku a na základe spätnej väzby, získanej v súťažiach, skvalitňovať vyučovanie matematiky v školách.

       Súťaž je postupová, tretiaci, štvrtáci a piataci riešia školské a okresné kolo, šiestaci, siedmaci a ôsmaci majú školské,okresné aj celoštátne kolo. Deti, ktoré boli v prezenčnom vyučovaní riešili príklady v papierovej forme, deti, ktoré boli doma, mali k dispozícii online verziu. Úspešne vyriešiť najmenej 10 príkladov z 15 sa, v tomto už 43. ročníku, podarilo žiakom z:


       3.A: E.H., K.Š., N.B., S.O.
       4.A: A.R., B.Z., M.H., S.S.
       5.A: F.H., L.J., V.K., M.F.
       6.A: N.H., M.J., N.B., E.M., J.J.
       7.A: L.O., M.U.

       8.A: N.J., D.F., E.V.


       Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme pani učiteľkám za prípravu. Držíme palce do ďalších kôl. JŠ

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO patrí v základných školách medzi najobľúbenejšie, a to nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľmi. Je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Žiaci získajú v súťaži aj nové skúsenosti, ako je čítanie s porozumením, práca s textom a odpoveďovým hárkom, sústredenie sa na podanie čo najlepšieho výkonu v danom čase a mnohé ďalšie. Z našej školy sa 6. – 7.12.2021 do súťaže zapojilo 15 detí z prvého stupňa. Výsledky budú známe po novom roku a my dúfame, že budeme mať čo najviac detí, ktoré sa budú môcť pochváliť titulom VŠETKOVEDKO. JŠ

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? 
      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ? 

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Po Slovensku sa už druhým rokom šíri krásna výzva, ktorá poteší nejedného deduška, či babičku. 

       Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov.
       Aj my, tretiaci, sme sa rozhodli, že sa do tejte milej výzvy zapojíme. Začiatkom týždňa sme sa pustili do práce. Deti priniesli krabice, obalili sme ich vianočným papierom a začali plniť. Mysleli sme na veci, ktoré potešia, zahrejú a ktoré budú chutiť.
       Výsledok bol naozaj krásny a deti mali radosť z toho, že sa nám podarilo krabičku naplniť. 

       Krabičky sme odovzdali kontaktej osobe, ktorá pracuje na mestskom úrade v Skalici. Tešíme sa, že sa naše krabičky dostanú do tých správnych rúk a potešia.

       https://www.kolkolasky.sk

       DH 

     • Kniholapka sa vracia:)
      • Kniholapka sa vracia:)

      • Dni sa krátia, jeseň kráča poľami, lesmi a lúkami :)
       ... a so zimným počasím sa možno radi usadíme doma v teple s dobrou knihou. 

       V minulom roku pribudlo v našej školskej knižnici takmer 300 nových kníh a každý mesiac si deti spolu so svojou triednou pani učiteľkou môžu vybrať 20 kníh do svojej TRIEDNEJ KNIŽNICE. 

       Okrem toho je možné si knižky požičať aj domov, stačí si rezervovať knihu: TU
       Rezerovované knihy sa vydávajú v pondelok  v čase od 13:00 - 14:00. 
        

       Knižné tipy je možné zapísať aj tuto hľa do  KNIHOLAPKY.  

       Dočítania, milí šTVORlístkači:)) 
       MA

       PS: Nezľaknite sa, príspevky sa neobjavia hneď - vyžadujú schválenie správcu kniholapky. 
        

     • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021
      • Expert Geniality Show aj online už 30.11.2021

      • Milí Experti,

       tento školský rok sa vás veru prihlásilo neúrekom, z čoho máme vo šTVORlístku veľkú radosť:) 


       Deň súťaže sa blíži a pretože situácia sa mení každým dňom, je možné, že mnohí budete môcť súťažiť len ONLINE FORMOU z domu. 

       Online forma súťaže bude sprístupnená v utorok 30. 11. od 8 - 18 hod
       na stránke Expert Geniality Show

       Na prihlásenie však potrebujete svoj jedinečný kód. 

       Nájdete si ho dnes (nedeľa 28.11.) v správe od EduPage. 

       Ak ste sa prihlásili do súťaže a kód ste nedostali, prosím kontaktujte koordinátora súťaže = MA:) 

       Ak ste sa prihlásili a nemôžete pre chorobu súťažiť ani online - ohláste sa prosím = MA :) 

       PS: Ak budete v škole - radi vám ponúkneme papierovú formu súťaže. 

        

     • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť
      • Školské kolo Olympiády ANJ online ústna časť

      • V sobotu 27. 11. sa uskutočnila ústna časť olympiády v anglickom jazyku online formou. 

       Prví dvaja súťažiaci z oboch kategóríí sa stretli v online svete, aby skúsili porozprávať príbeh podĺa obrázku a vžiť sa do úlohy podľa zadania ROLEPLAY. 

       V komisii sa objavil náš bývalý žiak Rudko a lektor anglického jazyka Ed (poznáme ho z ACTIVE ENGLISH WEEK z pred troch rokov.) 

       Stres a nové prostredie urobili svoje. 
       Po sčítaní bodov posielame do okresného kola deviataka Juraja a siedmačku Lenku. 

       Well done! 
        

       MA  

     • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť
      • Školské kolo Olympiády z ANJ písomná časť

      • Vo štvrtok 25. 11. o 14:15 uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ. 
       Súťaž bola organizovaná prezenčne - papierovou formou.

       Veľké uznanie za nasadenie a vedomosti z ANJ patrí všetkým zúčastneným. 

       V tomto roku sa v kategórii 1B stretol rekordný počet účastníkov - 10! 

       Súťaž rozdelená do 2 kategórií. 
       1A =  žiaci 5. ,6.,7. roč. 
       1B = žiaci 8. a 9. roč. 
       Na krajské kolo, ktoré sa koná 12. 1. 2022, postupuje z každej kategórie LEN víťaz. 

       MA 

     • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!
      • Skvelé umiestnenie na olympiáde a postup na kraj!

      • Nielen športovci, ale aj školské predmety majú svoje olympiády. Účasť na nich je podmienená výbornými vedomosťami, pevnými nervami a bystrým úsudkom.
       Všetkými týmito vlastnosťami disponuje aj naša deviatačka Monika, ktorá sa v piatok 12.11. zúčastnila on-line okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku..... a zvíťazila!

       Podmienky postupu olympiády zo SJL sú veľmi prísne.
       Do krajského kola postupuje LEN a JEDINE víťaz okresu.
       Monika sa ako víťazka a jediná reprezentantka skalického okresu prebojovala do krajského kola.
       Vo februári 2022 bude súťažiť s víťazmi inych okresov:) 

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechu v krajskom kole.

       šTVORlístok 

     • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
      • „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.

      • „Hovorme o jedle" je názov projektu, ktorý každoročne organizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Bratislava (www.opotravinach.sk).
       V rámci projektu sa naši žiaci zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá niesla názov „Najlepšie ovocie a zelenina rastú za rohom“.
       Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o lokálne potraviny, prehĺbiť poznatky o zdravom stravovaní a vlastnostiach jednotlivých potravín.
       Aj keď súťaž je pre tento školský rok už uzavretá, rozhodli sme sa, že v osvete a aktivitách na danú tému budeme pokračovať aj naďalej. Preto sa počas celého školského roka budeme stále venovať témam ako zdravé stravovanie, prevencia plytvania potravín, lokálne ovocie a zelenina, mliečne výrobky, správny pitný režim či zloženie a vlastnosti potravín. Rozhodne sa je na čo tešiť!

       šTVORlístok 

     • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole
      • KOMPARO vo štvrtok aj na našej škole


      • V apríli 2022 by sa mali deviataci povinne zúčastniť na celoštátnom Testovaní 9. Jeho výsledky sú dôležité, pretože ich väčšina stredných škôl zohľadňuje v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v testovaní obstál čo najlepšie. Testovanie KOMPARO, do ktorého sa naša škola už niekoľko rokov zapája, je  výborná príležitosť a spôsob, ako si vyskúšať testy podobné tým , ktoré budú deviataci absolvovať v apríli.

       Test vyhodnocuje spoločnosť EXAM, ktorá sa testovaniu profesionálne venuje už 27 rokov. Hoci je toto testovanie dobrovoľné, v minulom školskom roku sa doňho zapojilo viac ako 11 000 deviatakov z takmer 500 škôl.

       Každý účastník testovania dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch, dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Ako sa hovorí: „šťastie praje pripraveným“ – ak chceme, aby deti Testovanie 9 zvládli čo najlepšie, potrebujeme najskôr zistiť, kde majú medzery.

       Aj pre našu školu je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou, preto sme prihlásili našich žiakov na testovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.11.2021 prvé 3 vyučovacie hodiny.

       Takže držme spoločne našim ôsmakom a deviatakom palce!

       šTVORlístok 

     • Pozdravy od detí do zariadenia pre seniorov
      • Pozdravy od detí do zariadenia pre seniorov

      • Fotografie sú vo fotoalbume :)

       Mesiac úcty k starším patri už typicky k mesiacu október.
       Deti z prvého stupňa vyrobili pre seniorom v zariadení pre seniorov v Skalici pozdravy s vlastnou tvorbou.
       Pevne veríme, že ich aj tento rok darček poteší. 

       DH 

     • Bezpečnosť detí na internete II
      • Bezpečnosť detí na internete II

      • Pokračuje séria webinárov určených rodičom, ktorým záleží na vytvorení pravidiel pre bezpečné používanie internetu. Užitočné návody a postupy ako ochrániť deti pred nástrahami virtuálneho sveta získajú rodičia v stredu 3.11.2021 o 17:00 hod. Prihláseným rodičom bude zaslaný link.

       Tešíme sa na Vašu účasť.

       šTVORlístok

     • GEOLABORATÓRIUM 2
      • GEOLABORATÓRIUM 2

      • Fotky sú vo fotoalbume :)

       Krajšie októbrové počasie by sme si na stredu 27. 10. ťažko vymsleli.

       Po 10 hod. sme sa my ôsmaci a deviataci stretli s pánom profesorom Romanom Paštekom a docentkou Natáliou Hudáčkovou Hlavatou z Prírodovedeckej fakulty, katedry geológie a paleontológie, UK Bratislava.
       Zamierili sme priamo na miesto bývalého geologického odkryvu, ktorý je dnes skrytý pod umelým násypom a zarastený trávou.
       Práve pomocou georadaru, sme mohli nájsť tzv. „skalické súvrstvie“.
       Je to vrstva hornín so špecifickým zložením a vlastnosťami, ktorá vznikala v období treťohôr -  Miocénu - asi pred 20 mil. rokov a je charakterizovaná drobivými pieskovcami a zlepencami s úlomkami schránok a ulít lastúrnikov a mäkkýšov, ktorú je možno identifikovať v rôznych častiach Viedenskej panvy.
       V práci s georadarom sme sa pekne striedali.
       Jedna skupinka ťahala prístroj po zemi a sledovala obrazovku s radargramom.
       Druhá skupinka počúvala výklad pani docentky, porovnávala geologické mapy Slovenska, stratigrafickú tabuľku, modely lastúr a ulít 3D okuliarmi, osievala pôvodnú horninu skalického súvrstvia a vyberala úlomky lastúr.
       Že či to malo pre nás zmysel?

       Veruže áno.
       Teraz vieme, že Skalica stojí na miestach, ktoré boli kedysi morom a kúsok toho mora sme videli na vlastné oči:)

       Ďakujeme za čas, energiu, elán trpezlivoť, nové vedomosti a materáily pre školu:) 
       MA

     • Pochod svetlonosov
      • Pochod svetlonosov

      •      Rok s rokom sa zišiel a my sme sa tešili na tajomné odpoludnie.
       Poobede v škole nastal rozruch. Menšie deti sa odrazu premenili na bytosti, ktoré v škole bežne nestretnete.

            Na štarte pochodu sme mohli vidieť Harryho Pottera, ježibabky, čarovné princezné a iné čierne strašidielka. Úlohou všetkých detí bolo zastaviť sa v piatich stanovištiach a splniť tajomné úlohy a hry záhadných stvorení. Po splnení zadaní celou triedou získavali deti záznamy v kartičke a žetóny, ktoré po návrate do cieľa pochodu vymenili za sladkú odmenu.

            Veľká vďaka patrí bývalej žiačke školy Anetke K., deviatakom, deviatačkám, siedmačkám a piatačkám za to, aký program pripravili a ako sa zhostili aktivít s pestrými zručnosťami zahalenými tajomstvami a množstvom záhad. Tešili sme sa z radosti detí a prekvapení, čo všetko musia vykonať.

       IC, 28. 10. 2021