Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Adresa školyGorkého 4, 909 01 Skalica
Telefón034/6645511, 0907/178 250
E-mailzsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
WWW stránkawww.zsstvorlistok.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jana Štefancová034 664 55 110907 178 250stefancova@zsstvorlistok.sk
ZRŠMgr. Viera Levočová034 664 55 110908 089 265levocova@zsstvorlistok.sk

Rada školy

V školskom roku 2022/2023 skončilo funkčné obdobie Rady školy. V závere školského roku sa uskutočnili voľby členov Rady školy v termíne od 1.6. do 7.6.2023. Dňa 26.6.2023 sa konala ustanovujúca schôdza novozvolenej Rady školy. Predsedom Rady školy sa stala Mgr. Zuzana Jašová.

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Antálková Milica
pedagogickí zamestnanciIng. Antálková Milica
 Mgr. Jašová Zuzana
nepedagogickí zamestnanciBc. Sabo Miroslav
zástupcovia rodičovIng. Katarína Hauková
 Ing. Jozef Bábíček
 Mgr. Vrbňák Ivan
 Ing. Juríčková Zuzana, PhD.
zástupca zriaďovateľaRNDr. Štefanec František
 Mgr. Volková Eva
 Mgr. Jílková Silvia
 Mgr. Dujsík Jaroslav
  
Od 26.6.2023 Rada školy 
predsedaMgr. Zuzana Jašová
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Jašová
 Mgr. Valéria Romanová
nepedagogickí zamestnanciBc. Sabo Miroslav
zástupcovia rodičovIng. Katarína Hauková
 Mgr. Ivan Vrbňák
 MUDr. Mgr. Katarína Švehlová
 Ing. Martin Hornáček
zástupca zriaďovateľaRNDr. František Štefanec
 Mgr. Eva Volková
 Mgr. Silvia Jílková
 Mgr. Jaroslav Dujsík

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŠkola s úsmeom, s.r.o.
SídloD. Jurkoviča 1049/33
Telefón0905 399 076
E-mailstefanec@zsstvorlistok.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Počas školského roku 2022/2023 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy. Počas školského roku sa rada školy vyjadruje k nasledovným skutočnostiam:

- výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

- návrh na počet prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní,

- informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu,

- správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch,

- návrh rozpočtu školy,

- správa o výsledkoch hospodárenia školy.

Dôležitým poradným orgánom školy je aj Pedagogická rada, ktorá zasadala najmenej 1 krát mesačne a podľa potreby aj častejšie.

Riešila najmä pedagogické záležitosti ohľadom prospechu, správania a dochádzky detí. Častou témou zasadnutí bolo riešenie klímy triedy a klímy školy, nakoľko po skončení pandémie COVID 19 sa učitelia stretávali so zvýšeným nárastom vzťahových konfliktov medzi žiakmi. V spolupráci s rodičmi, s CPP, ako i konzultácií s odborníkmi Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sme sa usilovali pomôcť deťom zvládať ich psychické problémy.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Údaje o počte žiakov boli aktualizované k 30.6.2023.

Počet žiakov školy: 150

Počet tried: 9


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov191720181913161414150
z toho v ŠKD19172013     69

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet
Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 1. stupni5
Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 2. stupni8
Znížený úväzok pedagogickí zamestnanci3
Plný pracovný úväzok - vychovávatelia5
Pedagogickí zamestnanci na dohodu1
Nepedagogickí zamestnaci na plný pracovný úväzok2
Nepedagogickí zamestnanci na znížený pracovný úväzok 4
Nepedagogickí zamestnanci na dohodu2

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
učiteľov017
vychovávateľov05
z toho asistenti učiteľa - doplnenie úväzku04

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
III.Telesná a športová výchova2
III.Informatika1
IV.Telesná a športová výchova2
IV.Informatika1
V.Geografia2
V.Informatika1
V.Telesná a športová výchova2
V.Technika1
VI.Geografia1
VI.Slovenský jazyk2
VI.Informatika1
VI.Telesná a športová výchova2
VI.Technika1
VII.Slovenský jazyk4
VII.Geografia1
VII.Informatika1
VII.Telesná a športová výchova2
VIII.Geografia1
VIII.Informatika1
VIII.Telesná a športová výchova2
IX.Geografia1
IX.Telesná a športová výchova2
IX.Technika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Pôsobnosť

Meno žiaka

Ročník

Umiestnenie

Vedomostné

 

 

 

 

Matematická olympiáda

okresné kolo

Matiáš H.

Líza F.

V.

VI.

2.miesto

3. miesto

 

 

Michal J.

Tomáš H.

Emka M.

Andrej N.

Dorotka F.

VII.

VII.

VII.

VII.

IX.

1.   miesto

2. – 3. miesto

4. – 5. miesto

4. – 5. miesto

2.miesto

Pytagoriáda

okresné kolo

Samko B.

III.

3. miesto

matematická súťaž

 

Ye Zhen Zhen

Lucka H.

Emka H.

Samko O.

IV.

IV.

IV.

IV.

12. miesto

5. miesto

3. miesto

1. miesto

 

 

Beatka Z.

Matiáš H.

V.

V.

3. miesto

1. miesto

 

 

Veronika K.

VI.

úspešná riešiteľka

 

 

Andrej N.

Rastislav B.

VII.

VII.

6. miesto

3. miesto

 

 

Matej K.

VIII.

4. miesto

Matematický klokanko a klokan 2022

celoslovenské kolo

Matej K.

Michal J.

Emka M.

Alexej H.

Matiáš H.

Emka H.

Kamilka P.

Amálka K.

VIII.

VII.

VII.

VI.

V.

IV.

III.

III.

 

88,33%

84,17%

82,50%

83,33%

90,83%

94,44%

88,89%

88,89%

 

MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

celoslovenské kolo,

miesto v kraji

 

 

umiestnenie do 1000. m

 

 

MAKSÍK 2

 

 

 

 

Adamko K.

II.

1.     – 547. m

 

 

Riško G.

II.

603. – 856. m

 

 

MAKSÍK 3

 

 

 

 

Irenka F.

III.

1.     – 278. m

 

 

Laurinka S.

III.

992. – 1117.m

 

 

Mariannka K.

III.

750. – 991. m

 

 

MAKSÍK 4

 

 

 

 

Viktor K.

IV.

665. – 750. m

MAKS

celoslovenské kolo

MAKS 5

 

 

(matematický korešpondenčný seminár)

 

Matiáš H.

V.

175. – 184. m

 

 

Samuel S.

V.

431. – 433. m

 

 

MAKS 6

 

 

 

 

Veronika K.

VI.

1.     – 25. m

 

 

Líza F.

VI.

228. – 232. m

 

 

MAKS 7

 

 

 

 

Nina H.

VII.

1.     – 44. m

 

 

Rastislav B.

VII.

261. m

EXPERT GENIALITY SHOW

celoslovenské kolo

Emka M.

Zuzka B.

Dorotka F.

VII.

VII.

IX.

Expert MOZGOLAMY

 

 

Tomáš H.

Majka G.

Michal P.

Emka V.

Laura S.

VII.

VIII.

IX.

IX.

IX.

Expert DO YOU SPEAK ENGLISH?

 

 

Emka M.

Timotej Š.

Kristína U.

VII.

VIII.

IX.

Expert OD DUNAJA K TATRÁM

 

 

Laura S.

IX.

Expert SVETOBEŽNÍK

 

 

Emka M.

Tomáš H.

Timotej Š.

Emka V.

Laura S.

VII.

VII.

VIII.

IX.

IX.

TOP EXPERT

Dejepisná olympiáda

okresné kolo

Majka G.

Jakub Š.

VIII.

VII.

3. miesto

1. miesto

EKO olympiáda

celoslovenské

Zuzka B.

 

29. miesto

Geografická olympiáda

okresné kolo

Matiáš H.

Timko Š.

V.

VIII.

2. – 3. miesto

4. miesto

Dejepisná olympiáda

krajské kolo

Jakub Š.

VII.

1.miesto

Olympiáda z anglického jazyka

okresné kolo

Tomáš H.

Laura S.

VII.

IX.

1.miesto

1.miesto

 

krajské kolo

Tomáš H.

Laura S.

VII.

IX.

4.miesto

7.miesto

Ypsilon je hra

súťaž v slovenskom jazyku

celoslovenské kolo

Karin Š.

Kristínka B.

Ondrejko Š.

Amálka K.

Irenka F.

Maťko P.

Dorotka F.

Matiáš H.

Terezka B.

Lucka H.

Jurko Š.

Emka H.

Beatka Z.

Samko O.

Kristínka U.

Melanka I.

Mariannka K.

Zuzka B.

Riško G.

IV.

I.

I.

III.

III.

I.

IX.

VI.

V.

IV.

III.

IV.

V.

IV.

IX.

IV.

III.

VII.

II.

100%

100%

100%

99%

98%

98%

97%

96%

96%

96%

96%

95%

94%

94%

92%

91%

91%

90%

90%

Záhorácky robot

súťaž v programovaní

regionálna

Emka V.

Zuzka B.

Tomáš V.

IX.

VII.

VII.

1.   miesto

VŠETKOVEDKO

celoslovenská

Edko K.

II.

23.miesto

 

 

Adamko K.

II.

36.miesto

 

 

Amálka K.

III.

22.miesto

 

 

Irenka F.

III.

57.miesto

 

 

Kamilka P.

III.

47.miesto

 

 

Jakub I.

IV.

57.miesto

 

 

Samko O.

IV.

26.miesto

 

 

Karin Š.

IV.

52.miesto

 

 

Emka H.

IV.

20.miesto

 

 

Vikotr K.

IV.

73.miesto

Umelecké

 

 

 

 

Hurbanov pamätník

obvodné kolo

Ninka B.

IV.

3.miesto

recitačná súťaž

 

Karin Š.

IV.

3.miesto

 

 

Ninka H.

VII.

3.miesto

Detská mapa sveta – výtvarná súťaž

celoslovenská

Kristínka U.

IX.

ocenenie

Skalická poviedka - literárna súťaž

obvodná

Vierka L.

VIII.

1.  miesto

 

 

 

 

 

Športové

 

 

 

 

Majstrovstvá okresu badminton

okresné kolo

Benedikt B.

VIII.

4.miesto

Majstrovstvá okresu florbal

okresné kolo

Maximilián B.

Benedikt B.

Vladimír Z.

Matej U.

Richard U.

Samuel S.

Lucas L.

Alex B.

Viktor K.

VIII.

VIII.

VIII.

VIII.

V.

V.

V.

IV.

IV.

4.miesto

Atletika družstiev

obvodná súťaž

Zuzka B.

Emka M.

Nellka B.

Lillian J.

Lea M.

VII.

VII.

VII.

VI.

V.

4.miesto

Mc Donald Cup

okresná súťaž

Ninka B.

Jakub H.

Patrik H.

Adam H.

Samko H.

Viktor K.

Mariannka K.

Maťko Š.

Tobias V.

IV.

III.

II.

III.

II.

IV.

III.

IV.

II.

5. – 6.miesto

Šachový turnaj GPX Západ semifinále

postupová súťaž

Veronika K.

Zhen Zhen Ye

VI.

IV.

5.miesto

6.miesto

GPX Brezová pod Bradlom

postupová súťaž

Michal J.

Ye Zhen Zhen

VII.

IV.

17. miesto

29. miesto / v kategórii D11 3. miesto

Šachový turnaj GPX Osuské

postupová

Michal J.

Edko K.

Zhen Zhen

Veronika K.

VII.

II.

IV.

VI.

10.miesto

17.miesto

22.miesto, v kategórii D11 2.miesto

24. miesto a 1. miesto v D14

Majstrovstvá kraja ZŠ v zrýchlenom

šachu Trnava

krajská

Zhen Zhen

Veronika K.

IV.

VI.

2.miesto

3.miesto

Majstrovstvá okresu Skalica ZŠ v zrýchlenom

šachu

okresná

Veronika K.

Ye Zhen Zhen

Samko S.

Michal J.

VI.

IV.

V.

VII.

postup na krajské kolo

4. miesto

5. miesto

 

 

Družstvá: Veronika K + Samuel S.

Michal J. + Ye Zhen Zhen

VI.

V.

VII.

IV.

1.  miesto

3. miesto

 

 

krajská

 

Ye Zhen Zhen

Veronika K.

 

IV.

VI.

 

2.     miesto

3.     miesto

Školská šachová online liga (9 kôl)

celoslovenská

Zhen Zhen

Ninka B.

Michal J.

Emka H.

Andrej N.

Samuel S.

Tommy J.

Veronika K.

Adam K.

Edko K.

Jakub J.

Viktor K.

Marianna K.

Viki M.

Agátka H.

IV.

IV.

VII.

IV.

VII.

V.

III.

VI.

II.

II.

VII.

IV.

III.

II.

II.

 

11.miesto

Majstrovstvá Slovenska 4 členných družstiev v rapid šachu

celoslovenská

Družstvo A:

Michal J.

Andrej N.

Samuel S.

Veronika K.

Emka H.

Družstvo B:

Zhen Zhen

Karin Š.

Samuel B.

Adam K.

Eduard K.

VII.

VII.

V.

VI.

IV.

IV.

IV.

III.

II.

II.

35. – 36. miesto z 82 družstiev

 

 

 

 

 

 

65. miesto z 82 družstiev

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity v školskom roku 2022/2023

Školský rok 2022/2023 bol po viac než dvojročnom pandemickom období takmer taký, ako sme boli zvyknutí v minulosti. Neobmedzovalo nás už nosenie respirátorov a rúšok, mohli sme sa spoločne stretávať na chodbách, triedach, v jedálni či školskom dvore. Postupne sa obnovovali všetky tradičné školské podujatia a pribudli aj nové aktivity.  Učitelia sa so svojimi žiakmi zapájali do viacerých dobročinných aktivít, pripravovali pre nich súťaže, hry a tematické dni v prezenčnej i online forme, aby ich čo najviac motivovali k učeniu a rozvíjali ich talent.  

Na konci školského roku sa uskutočnili viaceré tradičné poznávacie exkurzie Slovensko I a Slovensko II, pribudla nová viacdňová exkurzia do Budapešti. Spoločne strávené chvíle počas výletov a exkurzií pomohli žiakom obnoviť vzťahy s rovesníkmi a prispeli k utužovaniu priateľstiev.

     

·       5.9.2022 Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

·       16. – 22. 9. 2022 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

·       16.9.2022 exkurzia Záhorské múzeum 1.A

·       26.9.2022 zasadnutie Školského parlamentu

·       30.9.2022 Teddy Bear Day

·       3.10.2022 návšteva útulku zvierat v Skalici

·       7.10.2022 zasadnutie Školského parlamentu

·       8.10.2022 pobyt v prírode Šarkaniáda

·       9.10.2022 výstavka plodov jesenného ovocia a zeleniny

·       10.10.2022 športovanie v Barbare

·       17.10. 2022 súťaž v programovaní  Záhorácky robot

·       20.10.2022 exkurzia štátny archív Skalica

·       25.10.2022 poznávacia exkurzia Po stopách Štúrovcov

·       27.10.2022 mesiac úcty k starším návšteva penziónu v Skalici

·       2.11.2022 filmové predstavenie v ZOC MAX Skalica

·       8.11.2022 Noc v škole

·       23.11.2022 dobročinná zbierka „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

·       26.11.2022 SWAP jesenná výmena oblečenia v škole

·       29.11.2022 exkurzia Cosmos Discovery

·       30.11. 2022 súťaž Expert a Všetkovedko

·       1.12.2022 exkurzia skanzen Strážnice „Radujem sa, veseľme sa!“

·       4.12.2022 Stretnutie družobných škôl v Skalici „Poďte s nami do kráľovstva šachu“

·       6.12.2022 Mikuláš

·       7.12.2022 majstrovstvá kraja ZŠ v zrýchlenom šachu v Trnave

·       7. – 8.12.2022 Pytagoriáda školské kolo

·       12. – 16.12.2022 korčuľovanie na zimnom štadióne 2.A

·       15.12.2022 Vianočná tržnica a blší trh

·       20.12.2022 detská vedecká konferencia o vesmíre 4.A

·       21.12.2022 vianočná besiedka 2.A

·       29.12.2022 stolnotenisový turnaj rodičov a detí

·       16. – 20.1.2023 korčuľovanie na zimnom štadióne 3.A

·       22.1. – 27.1.2023 zimná škola v prírode a lyžiarsky kurz

·       27.1.2023 exkurzia a tvorivé dielničky v Záhorskom múzeu

·       2.2.2023 súťaž Ypsilon je hra

·       4.2. a 11.2.2023 Dni otvorených dverí pre budúcich prváčikov

·       8.2.2023 návšteva penziónu v Skalici – tvorenie masiek

·       13.2.2023 Karneval

·       17.2.2023 súťaž Expert Geniality Show

·       14.3.2023 prednáška Najkrajšie ekosystémy planéty Zem

·       20.3. - 21.3. PYTAGORIÁDA okresné kolo

·       23.3.2023 prednáška a dokumentárny film Čína – ríša za Veľkým múrom

·       27. – 31.3.2023 Čitateľský RANNÍČEK – hlasné čítanie v triedach

·       27.3.2023 Deň vody aktivity

·       31.3.2023 návšteva v zariadení MIKÁDO

·       31.3.2023 olympiáda Geografia

·       3.4.2023 Noc s Andersenom v škole

·       4.4.2023 návšteva v zariadení pre seniorov Jesénia – veľkonočné tvorenie

·       5.4.2023 zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

·       12.4.2023 EKO olympiáda

·       13. – 14.4.2023 Deň podľa Ámosa, rovesnícke vzdelávanie

·       18.4.2023 Veľká noc v škole

·       21.4.2023 Deň Zeme - aktivity

·       25.4.2023 Deň narcisov

·       25.4.2023 testovanie KOMPARO

·       27.4.2023 poľovnícka výstava v Holíči 1.A

·       27.4.2023 Exkurzia Mestský úrad a Záhorské múzeum v Skalici

·       4.5.2023 Ekotopfilm v ZOC MAX Skalica

·       5.5.2023 divadelné predstavenie v anglickom jazyku

·       10.5.2023 prednáška Zdravé zúbky 2.A

·       17.5. 2023 turnaj Mc Donald Cup 2023

·       21.5.2023 turnaj GPX v Osuskom

·       24.5.2023 družobné stretnutie škôl v Hodoníne

·       26.5.2023 výstava v Záhorskom múzeu

·       7.6.2023 Deň otvorených dverí pre 2. stupeň

·       1.6.2023 MDD

·       2.6.2023 kampaň Do práce na bicykli

·       9.6.2023 od uška k ušku – beseda so spisovateľkou M. Hlušíkovou

·       31.3. – 12.6.2023 plavecký kurz

·       5.6.2023 zber papiera

·       6.6.2023 Práva detí – rovesnícke vzdelávanie

·       5. – 9.6.2023 Active English Week

·       12.6. 2023 blokové vyučovanie Techniky v 7. a 8. ročníku v Duálnej akadémii Volkswagen Devínska Nová Ves

·       12. – 16.6.2023 Škola v prírode Zlatnícka dolina 3.A

·       15.6.2023 branný deň 6.A

·       26.6.2023 Konferencia pod holým nebom

·       20. – 22.6.2023 poznávací pobyt Budapešť

·       20. – 22.6.2023 Slovensko I Terchová

·       19. – 22.6.2023 Slovensko II Tatry

·       27.6.2023 Konferencia o vode 3.A

·       28.6.2023 exkurzia WYWAR Holíč

·       30.6.2023 Slávnostné ukončenie školského roku

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2022/2023 prebiehal vyučovací proces po predchádzajúcich rokoch bez výrazných protipandemických obmedzení, čo umožnilo pedagógom i žiakom realizovať zaujímavé vzdelávacie a výchovné aktivity, ktoré prispeli k rozvíjaniu a podporovaniu zážitkového učenia a rovesníckeho vzdelávania.

V oblasti jazykového vzdelávania sa škola zapojila do medzinárodného projektu eTwinning, v ktorom žiaci 7. ročníka spolupracovali s partnerskými školami zo zahraničia v projekte Let´s Go Green. Na nový školský rok plánujeme spolupracovať v eTwinningu so školami z Turecka, Rumunska a Talianska v projekte, ktorý iniciovala a pripavila naša škola s názvom Zážitkové učenie - modrotlač. Bude zameraný na pôvodné remeslá, ktoré sa v minulosti venovali technike modrotlače a prelínať sa bude viacerými vzdelávacími oblasťami. Okrem projektu eTwinning, v ktorom si žiaci precvičujú komunikáciu v anglickom jazyku, škola zabezpečila pre žiakov 9. a 8. ročníka týždeň s anglickým lektorom Active English Week. Žiaci počas týždňa absolvovali 25 vyučovacích hodín, v ktorých komunikovali navzájom medzi sebou, ako aj s native speakrom v anglickom jazyku. Podpora jazykového vzdelávania sa uskutočnila aj prostredníctvom návštevy divadelných predstavení v anglickom jazyku, ktorých sa zúčastnili žiaci 2. stupňa školy.

Vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v škole, si doplnili priamym pozorovaním a aktívnym získavaním informácií počas mnohých exkurzií.

Exkurzia Po stopách Štúrovcov je zameraná na významnú osobnosť slovenského obrodeneckého hnutia Ľ. Štúra. Prepája informácie viacerých predmetov a prierezových tém. Zúčastnili sa jej žiaci 2. stupňa školy. Iné exkurzie boli zamerané zase na prírodovedné vzdelávanie, napr. exkurzia Vynálezy a stroje Leonarda da Vinci a vesmírna interaktívna výstava Cosmos Discovery. Využívali sme i možnosť exkurzií v meste Skalica a jeho blízkom okolí. Viac krát sme sa zúčastnili vzdelávacích programov, vernisáží a výstav, ktoré pripravilo Záhorské múzeum v Skalici. Vhodným doplnkom k vyučovacím predmetom Dejepis a Občianska náuka boli exkurzie do Štátneho archívu v Skalici a Mestského úradu v Skalici. Žiaci 8.A navštívili ekologickú prevádzku pivovaru v Holíči. Žiaci 1.A sa zúčastnili exkurzie do zámku v Holíči, ktorá bola spojená s výstavou poľovníckych trofejí. V predvianočnom období žiaci 2. - 4. ročníka navštívili skanzen v Strážnici, kde sa oboznámili s predvianočnými zvykmi a tradíciami v regióne.

Viacdňové exkurzie do Tatranského národného parku, Národného parku Malá Fatra, Budapešti umožnili žiakom navštíviť v kolektíve svojich spolužiakov ako i pedagógov zaujímavé miesta, o ktorých sa učili. Tiež výrazným spôsobom posilnili priateľstvá a utužili triedne kolektívy.

Prezentačné zručnosti a prácu v projektoch si počas školského roku žiaci rozvíjali prípravou a prezentovaním svojich výstupov na detských konferenciách s rôznym zameraním. Tretiaci pripravili Konferenciu o vode, v ktorej oboznámili rodičov s informáciami, ktoré nadobudli v predmete Prírodoveda ako aj počas Školy v prírode, ktorá sa uskutočnila v Zlatníckej doline od 12. - 16.6.2023. Žiaci 4.A triedy prezentovali pred rodičmi výstupy zo skupinovej práce v projekte Detská vesmírna konferencia. Zužitkovali v nej vedomosti z Prírodovedy ako aj exkurzie na výstave Cosmos Discovery. V závere školského roku pripravili pre spolužiakov ďalšiu prezentáciu Knižný veľtrh, v ktorej predstavili spolužiakom svoje obľúbené knižné tituly. Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Lego roboti a boli úspešní aj v súťaži v programovaní Záhorácky robot predstavili spolužiakom svoje legové zostavy robotov. Zúčastnili sa aj Dní otvorených dverí, kde rodičom budúcich prvákov prezentovali svoju prácu a úspechy v krúžku. V školskom roku 2022/2023 sme prvý krát pripravili aj Deň otvorených dverí pre 2. stupeň a prípadných záujemcov, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu v našej škole. Na rôznych stanovištiach v škole žiaci 2. stupňa pod vedením svojich pedagógov prezentovali rodičom aj mladším spolužiakom rôzne pokusy z chémie, fyziky, informatiky, slovné hry a zaujímavé výtvarné techniky.

V škole vytvárame príležitosti pre rozvíjanie angažovanosti sa žiakov v spoločenskom dianí a v dobrovoľníckej činnosti. Zapojili sme sa do finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. V predvianočnom období sme zorganizovlai zbieku pre seniorov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Výťažok z burzy Vianočná tržnica a blší trh bol venovaný pre Útulok zvierat v Skalici. Okrem tejto predvianočnej zbierky sa pre Útulok zvierat zorganizovala samostatná zbierka krmiva, starších uterákov a prikrývok. Zvieratká v útulku boli žiaci aj s pani učiteľkami venčiť. Ponožková výzva bola zbierka ponožiek pre Ukrajinu, do ktorej sme sa taktiež zapojili. V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sme sa podieľali na charitatívnej zbierke v Mestskom centre sociálnych služieb Štíbor v Skalici pri príprave balíčkov pre sociálne slabších obyvateľov.

Na podporovanie pohybových a športových aktivít škola pripravila niekoľko krátkodobých i dlhodobejších projektov, do ktorých sa zapojili pedagógovia aj žiaci. Projekty Európsky týždeň mobility a Do práce na bicykli podporovali ekologický spôsob dopravy do školy a do zamestnania. Plavecký kurz, ktorý absolvovali žiaci 2. - 4. ročníka a niekoľko žiakov 5. ročníka umožnil získanie základov plávania pre mladšie deti a starší účatníci kurzu sa zdokonalili v plaveckých štýloch. Zimná škola v prírode, ktorá sa mohla po 2 ročnej prestávke uskutočniť v lyžiarskom stredisku Tále v Nízkych Tatrách bola zameraná na výcvik základov zjazdového lyžovania a snowboardingu. Počas tretieho augustového týždňa sa uskutočnil denný tábor pre deti v škole. Škola zabezpečila prenájom športovej haly v športovom centre Bar bar za účelom tréningu badmintonu a squashu v rámci poobedňajších voľnočasových aktivít. Pohybové aktivity boli rozvíjané aj v poobedňajších činnostiach v rámci ŠKD a športovo zameraných krúžkov Florbal, Pohni kostrou, Športová liga a Turistický krúžok. Počas školského roku sa žiaci zapojili do viacerých športových súťaží, ktorých výsledky sa nachádzajú v časti Správy 1g.

Obnovili sme taktiež tradičné družobné stretnutia škôl Slovensko - moravského pomedzia. V našej škole sme pripravili pre deti družobných škôl zo Senice, Ratíškovíc a Hodonína podujatie Poďte s nami do kráľovstva šachu. Základná škola v Hodoníne zase pozvala naše deti aj deti z ďalších družobných škôl lna oslavu 30. výročia založenia školy. Pripravený bol pekný program v podobe rovesníckeho vzdelávania a športových aktivít.

V minulom školskom roku sme pokračovali v tradičných školských dlhodobých projektoch ako napr. EkoDOMček. Mladšie deti získavali dôležité informácie ohľadom triedenia a minimalizácie odpadu a staršie deti si zopakovali témy, o ktorých už počuli skôr, ale v dôvodu protipandemických opatrení sa dostali do úzadia. V rámci tohto projektu sa uskutočnila jesenná burza výmeny oblečenia SWAP. Ďalšími podujatiami boli tematické vyučovania na Deň vody, Deň Zeme, dokumentárne filmy v rámci programov Ekotopfilm v ZOC MAX Skalica, prednáška OZ Najkrajšie ekosystémy planéty Zem, dokument a prednáška Čína - ríša za veľkým múrom.

Podarilo sa nám poračovať v dlhodobých projektoch ako napr. Šach v školách, ktorý sa uskutočňoval prezenčne alebo online formou. V rámci šachových krúžkov deti získavali skúsenosti aj z rôznych súťaží či už na okresnej, krajskej alebo celoslovenskej úrovni. Prehľad súťaží aj výsledkov sa nachádza v Správe časť 1g.

Škola sa dlhodobo venuje aj podpore čitateľskej gramotnosti. Pokračovali sme v projekte Dobrá škola číta deťom, pravidelným zaraďovaním čitateľských aktivít do činností školy a rozširovaním knižničného fondu. Aktivity ako Noc s Andersenom, Medzinárodný deň darovania knihy taktiež prispeli k záujmu detí o knihy a čítanie. V kmeňových triedach sú zriadené triedne knižnice - poličky s detskou beletriou a náučnými knihami.

Škola bola opätovne úspešná v súťaži Záhorácky robot, kde cena za súťaž bola použitá na nákup ďalších sád micro:bitov.

Pre zlepšenie klímy v triede aj škole sme intenzívne spolupracovali s CPP v Holíči. Počas školského roku pod vedením odborných zamestnancov poradne žiaci absolvovali preventívne programy Zdravé sebavedomie a sebaúcta (trieda 6.A), Konflikt - korenie života (trieda 8.A), Kariérové poradenstvo (triedy 7.A a 8.A). Trieda 2.A absolvovala viacdňový preventívny program zameraný na dodržiavanie pravidiel splunažívania a ústretovej komunikácie.

Na podporu zdravého životného štýlu bol zameraný projekt Školské ovocie a zelenina, program, ktorý zabezpečuje priebežne počas celého školského roku čerstvé sezónne ovocie a zeleninu pre všetky deti školy sa tešil obľube u žiakov aj tento rok.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.4. - 9.5.2023

Druh inšpekcie: komplexná (stav a úroveň pedagogického riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno - technického zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu v základnej škole).

Vyučovacie predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

veľmi dobrá - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrá - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerná - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

málo vyhovujúca - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúca - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

Dosiahnuté výsledky

1. Riadenie školy - veľmi dobrá úroveň

2. Podmienky výchovy a vzdelávania - dobrá úroveň

3. Priebeh výchovy a vzdelávania

a) Hodnotenie sledovaných vyučovacích predmetov - primárne vzdelávanie:

Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úroveň

Anglický jazyk - priemerná úroveň

Matematika - priemerná úroveň

Prírodoveda - priemerná úroveň

Vlastiveda - priemerná úroveň

b) Hodnotenie sledovaných vyučovacích predmetov - nižšie sekundárne vzdelávanie:

Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úroveň

Anglický jazyk - dobrá úroveň

Matematika - dobrá úroveň

Chémia - priemerná úroveň

Dejepis - priemerná úroveň

Kľúčové pozitívne stránky školy:

Úroveň vyučovania pozítívne ovplyvnili primerané komunikačné spôsobilosti žiakov, ich sociálne kompetencie a priaznivá triedna klíma, ku ktorej prispievali žiaci efektívnou komunikáciou a svojou ochotou prevziať osobnú zodpovednosť za vlastné konanie. Učitelia využívali intervencie podporujúce spoluprácu a toleranciu, vytvárali vhodné podmienky na inkluzívne vzdelávanie sa každého žiaka.

V oblasti riadenia školy bol pozitívom školský vzdelávací program, ktorý vytváral predpoklady pre plnenie cieľov vo výchove a vzdelávaní. Učebný plán podporoval profiláciu školy, ktorá deklarovala poskytovanie kvalitného jazykového a matematického vzdelávania. Sebahodnotiace procesy svojou komplexnosťou poskytovali škole možnosť ďalšieho rastu. Pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávania zamerané na inovácie v súlade s deklarovanými cieľmi školy a ich profesijný rozvoj mal preukázateľný pozitívny dopad na kvalitu priameho vyučovacieho procesu. Školou nastavený systém na predchádzanie školskému neúspechu žiakov založený na úzkej spolupráci učiteľov a individuálnom prístupe k žiakom bol vysoko efektívny. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia, v rámci ktorého vedúci pedagogickí zamestnanci monitorovali procey v škole, bol transparentný. Medzi pedagogickými zamestnancami bola otvorená klíma, ktorú charakterizuje vzájomná dôvera, súdržnosť, angažovanosť učiteľov, demokratický štýl riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný.

Oblasťou vyžadujúcou zlepšenie je výraznejšie rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov na úrovni hodnotenia a tvorivosti. Priestor pre zlepšenie je v nastavení hospitácií priameho výchovno - vzdelávcieho procesu, kde je vhodné monitorovať nielen prácu učiteľa, ale zamerať sa prioritne na prácu žiakov. V rámci vyučovania vo vyššej miere podporovať rozvoj občianskych kompetencií vytvorením priestoru pre vyjadrenie vlastných názorov a diskusiu o postojoch žiakov, taktiež vytvárať priestor pre objektívne posúdenie a zdôvodnenie výsledkov skupinovej práce.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy

Podmienky pre organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu školy, školského klubu detí a centra voľného času boli vyhovujúce. Priestory, ktoré škola využíva nie sú veľké, ale efektívne využívané, čisté a udržiavané. Škola disponuje malou telocvičňou - herňou, ktorú využívajú žiaci 1. a 2. ročníka v predmete telesná a športová výchova. Žiaci 3. - 9. ročníka cvičia v telocvični Strednej zdravotníckej školy v Skalici. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy žiaci absolvovali korčuľovanie, plávanie a lyžovanie podľa sezónnych podmienok a plánu práce školy. Na vyučovanie predmetu Technika okrem vlastných priestorov školy sme zabezpečili kvalitné technické vyučovanie pre žiakov 7. a 8. ročníka v priestoroch odborných učební Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Gbeloch a Duálnej akadémii Volkswagen v Devínskej Novej Vsi. Externé priestory školy (predný a zadný školský dvor) sú upravené tak, aby vytvárali podmienky nielen pre aktívny relax žiakov počas prestávok a času strávenom v ŠKD, ale aj pre vyučovanie (altánok, bylinkový záhon, pódium). Škola má vybudovaný bezbariérový vstup.

Počas letných prázdnin boli vymaľované triedy, opravené stoličky. Doplnený bol i nábytok v kabinete pre učiteľov.

Materiálno - technické podmienky

Pedagógovia školy majú k svojej práci zabezpečené primerané podmienky. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Učitelia majú na katedrách učiteľské notebooky, v celej škole je prístupný internet, s úrovňami zabezpečenia učiteľ/žiak/hosť.

Zakúpili sa:

- licencie na výučbové programy

- softvér školský informačný systém aSc agenda

- softvér e-Government

- softvér na precvičovanie slovnej zásoby Wocabee na nemecký jazyk

- nábytok do učiteľského kabinetu

- rozšírenie stojiska pre bicykle

- výmena okna

- iPady s licenciou pre mobilnú učebňu

- licencia Cisco Webex pre školy

- pomôcky na chémiu, fyziku, výtvarnú výchovu, telesnú a športovú výchovu

- licencie na využívanie portálov Lepšia geografia, Vividbooks pre chémiu a fyziku, Informatika s Emilom, Zborovňa, Chessity

- účastnícke poplatky v súťažiach (Expert, MAKS, MAKSÍK, Všetkovedko, Ypsilon slovina je hra, Matematický klokan, šachové súťaže, testovanie KOMPARO 4, 5, 6, 8, 9).

Názorné vyučovacie pomôcky, pracovné zošity, učebnice a knihy, výtvarný materiál sa zakúpili podľa požiadaviek učiteľov. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2022/2023 škola doplnila opotrebované športové potreby pre žiakov. V priestore zadného školského dvora bol umiestnený nový drevený domček pre deti. Fond učebníc sa postupne obmieňa a inovuje podľa možností ponuky MŠ a Edičného portálu, ktorý distribuuje učebnice.

Stručná analýza stavu

V školskom roku 2022/2023 mala škola deviaty krát deviatakov, ktorí úspešne dokončili základnú školu a získali nižšie stredné vzdelanie. Celoslovenské TESTOVANIE 9 sa uskutočnilo v plánovanom termíne a žiaci získali lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Škola zabezpečila externé testovanie vedomostí v rámci testovania KOMPARO pre štvrtákov, piatakov, šiestakov, ôsmakov a deviatakov.

Potreby a pripravované plány

Škola by potrebovala pre skvalitnenie poskytovaných služieb školského psychológa, či špeciálneho pedagóga, avšak v súčasnosti nedisponuje potrebnými priestormi na vytvorenie zázemia pre ich činnosť.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

K pozitívnym stránkam školy patrí bezpečnosť školského prostredia. Na základe dotazníkov, ktoré žiakom zadala štátna školská inšpekcia počas výkonu svojej komplexnej kontroly školy vyplynulo, že sa žiaci v škole cítia bezpečne, učiteľov považujú za chápavých, spravodlivo a dôsledne riešiacich nevhodné správanie žiakov. Takmer všetci žiaci podľa vlastného vyjadrenia trávia prestávky v priateľskej atmosfére bez bitiek či hádok v spoločnosti spolužiakov, polovica z nich sa počas prestávok venuje športovým aktivitám. Školu podľa vyjadrení inšpekcie charakterizuje taktiež otvorená klíma školy a priateľské vťahy medzi žiakmi a učiteľmi vytvárali podmienky bezpečia, dôvery a empatie pre všetkých aktérov výchovy a vzdelávania. Opatrenia zamerané na predchádzanie školskému neúspechu žiakov mali pozitívny vplyv na ich vzdelávacie výsledky.

Škola disponuje vhodnými a účelne zariadenými priestorovými podmienkami. Kmeňové triedy sú vybavené funkčnou digitálnou technikou s pripojením na internet a žiaci sú vedení k jej aktívnemu využívaniu.

Škola dosahla v celoslovenskom testovaní deviatakov veľmi dobré výsledky, prevyšujúce národný priemer. Podľa portálu INEKO sa škola v skalickom aj senickom okrese umiestnila v roku 2022 v porovnaní s ostatným základnými školami na 1. mieste. Hodnotenie škôl bolo vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

Rozvojové možnosti vidíme vo využívaní nových a efektívnych foriem a metód vzdelávania vo vyučovaní. Zameriavať sa budeme na rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov zadávaním úloh stimulujúcich vyššie myšlienkové procesy na úrovni hodnotenia a tvorivosti. Viac priestoru by sme chceli venovať športovým aktivitám a telesnému pohybu. Chceli by sme zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania na 2. stupni školy. V dlhodobejšom horizonte by sme chceli vytvoriť priestorové podmienky pre činnosť školského podporného tímu.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet individuálne začlenených žiakov v školskom roku 2022/2023 bol 6.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 18/ z toho 10 dievčat

Skutočný počet žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka k 15.9.2023: 18/ z toho 10 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Školskú dochádzku v ZŠ k 30.6.2023 ukončilo 14 žiakov 9. ročníka.

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

V školskom roku 2022/2023 sa na 8 - ročné gymnázium prihlásili 3 žiaci 5.A triedy. Prijatý boli 1. (Gymnázium F.V. Sasinka v Skalici)

Žiaci 9. ročníka sa hlásili na gymnáziá a SOŠ, prijatí boli všetci. Umiestnenie zobrazuje nasledovná tabuľka.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prihlášky na stredné školy boli spracované a odoslané tento školský rok podľa usmernenia MŠVVaŠ SR elektronicky, pomocou Edupage. Prihlášky v tlačenej podobe sa zasielali len na stredné školy do Českej republiky.

Prezentácie stredných škôl „Kam na strednú v Trnavskom kraji?“, ktorá sa konala v Senici a Dňa otvorených dverí v Strednej zdravotníckej škole Skalica sa zúčastnili spoločne žiaci 9.A. Prezentovať svoje školy a školský program k nám do školy prišli študenti so svojimi pedagógmi zo Súkromnej strednej školy Via Humana, z Duálnej Akadémie Volkswagen Devínska Nová Ves, Gymnázia F.V. Sasinka Skalica a Strednej priemyselnej školy Myjava.

Umiestnenie žiakov na stredné školy je v tabuľke:


Názov skupiny škôl

Umiestnenie

celkom

dievčatá

Gymnáziá                                         

6

6

Umelecké školy                                   

0

0

Zdravotnícke školy                               

1

1

Stredné športové školy                           

0

0

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                   

0

0

Ekonomické, obchodné SOŠ                         

1

0

Pedagogické školy                                

0

0

Technické, dopravné SOŠ                          

0

0

SOŠ ostatné                                      

5

3

Praktické školy, OU                              

0

0

Pracovný pomer                                   

0

0

Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku                      

0

0

Pokračujú na ZŠ v nižšom ročníku                 

0

0

Neschopní na zaradenie                           

0

0

Mimo SR                                          

1

1

Žiak nevyužil termín                             

0

0

Ostatní                                          

0

0

ŽIACI SPOLU

14

11

 

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMATNEJOBNPVCPDAPVORUJ
1.A               
2.A1    1  1,12    1 
3.A1    1 11,05  11  
4.A1    1 11,28  11,11  
5.A1,211,371,32 1,261 12      
6.A11,771,691,691,771 12,151,621,07    
7.A11,251,251,251,1311,1311,441,311    
8.A1,141,291,211,51,5711,3612,071,331   1
9.A1,141,641,211,791,07 1,86 2,212,251,14   1

TriedaSJLSPRTHDTSVVLAVYV
1.A      žiaci boli hodnotení slovne
2.A1,061 1 1 
3.A1,251 111 
4.A1,331 11,281 
5.A1,84111 1 
6.A1,92111 1 
7.A1,44111 1 
8.A1,71111 1 
9.A1,64111 1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A191900
2.A171700
3.A202000
4.A181800
5.A191900
6.A131300
7.A161600
8.A141400
9.A141400

Tento školský rok sa uskutočnili tieto programy s pracovníčkami CPP v Holíči:

1.     Program „Lepšia klíma v triede“ v 2. ročníku,

2.     Program „Sebapoznávanie“ v triede 6. ročníka,

3.     Program „Riešenie konfliktov“ v triede 8. ročníka.

4.     Kariérne poradenstvo sa uskutočnilo tento rok pre 7., 8. a 9. ročník.  

Počas triednických hodín sa v triedach 6. a 7. ročníka absolvoval program „Chuť žiť“, ktorý bol zameraný na PPP.          

V rámci výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočnila beseda s náčelníkom Mestskej polície.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení školy za rok 2022

Výnosy

Zdroj

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Šklola v prírode

Edukačné publikácie

Plán obnovy a odolnosti

Príspevok na špecifiká UK

Asistent učiteľa

Školský klub detí

CVČ +               voľnočasové aktivity

Výdajná školská jedáleň

Celkom

Prenesené kompetencie        Dotácie normatívne

RÚŠS Trnava

462 516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462 516

Prenesené kompetencie Dotácie nenormatívne

RÚŠS Trnava

 

4 813

 

3 300

2 695

 

3 234

 

 

 

 

14 042

Prenesené kompetencie Plán obnovy a odolnosti

RÚŠS Trnava

 

 

 

 

 

929

 

 

 

 

 

929

Originálne kompetencie    Dotácie z p.daní PFO

Mesto Skalica,  iné obce

 

 

 

 

 

 

 

 

45 282

13 999

27 712

86 993

 Program podpory stravovacích návykov detí - dotáci

UPSVaR Senica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 665

1 665

Príspevky zákonných zástupcov žiakov

Fyzické osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

9 408

13 840

24 129

47 377

Dary a iné príjmy

Právnic. osoby

39 595

 

 

 

 

 

 

3 557

22 848

13 929

17 901

97 830

Dary a iné príjmy

Fyzické  osoby

8

 

 

 

 

 

 

 

 

6 120

2 178

8 306

Celkom

 

502 119

4 813

0

3 300

2 695

929

3 234

3 557

77 538

47 888

73 585

719 658

Náklady

Účet

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Skola v prírode

Edukačné publikácie

Plán obnovy a odolnosti

Príspevok na špecifiká UK

Asistent učiteľa

Školský klub detí

CVČ +               voľnočasové aktivity

Výdajná školská jedáleň

Celkom

Mzdy

521

289 497

2 704

 

 

 

 

2096

2613

40 142

8 605

13 412

359 069

Pracovné dohody

521

6 097

 

 

 

 

 

 

 

1 101

 

 

7 198

Poistné

524

101 867

919

 

 

 

 

738

938

14 600

3 036

4 337

126 435

Odchodné

527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Bežné transfery jednotl.

549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Cestovné náhrady

512, 547

397

 

 

 

 

 

 

 

 

158

 

555

Energie, voda

502

5 400

 

 

 

 

 

 

 

891

891

632

7 814

Poštovné telekomun.

518

731

 

 

 

 

 

 

 

7

4

 

742

Materiál

501

23 080

729

 

 

2 695

929

325

 

2 792

2 880

3 952

37 382

Dopravné

 

154

 

 

 

 

 

 

 

 

4 695

24

4 873

Údržba

511

7 400

 

 

 

 

 

 

 

1 737

1 737

1 383

12 257

Nájomné

518

21 368

435

 

 

 

 

 

 

13 534

13 534

10 788

59 659

Služby

513, 518, 532, 538, 549

37 019

 

 

3 300

 

 

75

 

1 034

15 162

38 519

95 109

Odpisy

551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 803

 

1 803

Zákonné soc.náklady

527

9 109

26

 

 

 

 

 

6

1 700

475

538

11 854

Celkom

 

502 119

4 813

0

3 300

2 695

929

3 234

3 557

77 538

52 980

73 585

724 750

Hospodársky výsledok

.

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Skola v prírode

Edukačné publikácie

Plán obnovy a odolnosti

Príspevok na špecifiká UK

Asistent učiteľa

Školský klub detí

CVČ +               voľnočasové aktivity

Výdajná školská jedáleň

Celkom

Výnosy

 

502 119

4 813

0

3 300

2 695

929

3 234

3 557

77 538

47 888

73 585

719 658

Náklady

 

502 119

4 813

0

3 300

2 695

929

3 234

3 557

77 538

52 980

73 585

724 750

Zisk +/Strata -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5 092

0

-5 092

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2022/2023 mali žaici možnosť rozvíjať svoje záujmy v 14 záujmových útvaroch športového, náučného a tvorivého zamerania. Škola pravidelne zapájala žiakov do viacerých súťaží, v ktorých dosahovali úspechy na okresnej, krajskej aj celoslovenksej úrovni. Aktívnou účasťou žiakov na ekologických, dobrovoľníckych a charitatívnych akciách bol podporovaný nielen ich vedomostný, ale aj osobnostný a hodnotový rast. Úspechy a aktivity školy sú pravidelne prezentované verejnosti prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy.

Po období prerušenia prezenčného vyučovania z dôvodu Covid 19 sa škola usilovala obnoviť záujem žiakov o voľnočasové aktivity. To sa však napriek vynaloženému úsiliu pedagógov celkom nedarilo. Najmä žiaci 2. stupňa si odvykli zostávať po skončení vyučovania v škole na záujmovú alebo športovú činnosť. Z víkendových aktivít, ktoré sa v minulosti konali sa uskutočnila Šarkaniáda - spoločné podujatie rodičov, detí aj učiteľov v Zlatníckej doline. Počas vianočných prázdnin sa uskutočnilo športové podujatie "Rodinná biela loptička" - turnaj v stolnom tenise. Väčšina voľnočasových aktivít žiakov prebiehala formou záujmovej činnosti v krúžkoch.

Významnou mierou sa žiaci aktivizujú v dobrovoľníckej činnosti, ktorú škola podporuje formou zbierania Lístkov Štvorlístka.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škole sa darí udržiavať s rodinami detí dobrú spoluprácu. Rodičia podporujú školské aktivity rôznym spôsobom, finančne, ale i aktívnou pomocou a účasťou na akciách organizovaných školou. Rodičia prostredníctvom členstva v Rade školy prinášajú mnohé návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti školy. Na podporu aktivít školy bolo založené aj OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica, ktoré významným spôsobom pomáha škole pri jej napredovaní. Finančné príspevky z poukázania podielu 2% z daní fyzických a právnických osôb škola používa na zakúpenie potrieb pre deti a skvalitnenie vyučovania.

Počas školského roku 2022/2023 sa rodičia zúčastnili rôznych posedení a vystúpení na školskom dvore, ktoré sa konali pri príležitosti Dňa matiek, Vianoc, či rozlúčky štvrtákov s 1. stupňom alebo rozlúčky deviatakov so školou.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Profesijný rast pedagógov škola podporovala hradením účastníckych poplatkov na prednášky, kurzy a semináre. V školskom roku 2022/2023 sa pedagógovia spoločne zúčastnili nasledovných aktualizačných vzdelávaní:

- Slovné hodnotenie (lektorka M. Páleníková)

- Najdi v sobě Komenského (lektori K. Opravil, M. Tvrdoň)

- iPady školenie (spoločnosť Traco Computers)

- aktualizačné vzdelávane v téme Inklúzia ((Inklucentrum, lektroka V. Ďurčová)

a Digitalizácia obsahu vzdelávania (digitálny koordinátor V. Romanová, D. Truhlářová)

Okrem spoločne pripravovaných vzdelávaní sa pedagógovia školy individuálne zúčastnili seminárov a prednášok podľa svojich aprobácií a potrieb, napr. v témach: Prevencia šikanovania, Vysoko efektívne učenie, Informatika s Emilom, Bezpečná klíma v škole a mnohé ďalšie.

Nepedagogickí zamestnanci sa zúčastnili školení:

- Účtovná závierka

- GDPR

- Zákonník práce a organizačný poriadok

- Inventarizácia

- Pracovno - právna dokumentácia

V školskom roku 2022/2023 sa škola opätovne zapojila do celoslovenského dobrovoľného testovania KOMPARO. Testovanie piatakov sa neuskutočnilo. Testovanie deviatakov sa uskutočnilo a škola získala lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer.

Výsledky testovania žiakov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

KOMPARO 4Celoslovenská úspešnosťÚspešnosť našej školy
Matematika 49,4 % 55,9 % (+6,5)
Slovenský jazyk a literatúra 49,4 % 49,9 % (+0,5)
Prírodoveda 82,8 % 81,7 % (- 1,1)
Vlastiveda 61,9 % 59,4 % (-2,5)
Všeobecné študijné predpoklady56,3 %60,6 % (+4,3)
   
   
KOMPARO 5  
Matematika 59,2 % 65 % (+ 5,8)
Slovenský jazyk a literatúra53,4 %50,3 % (- 3,1)
   
   
KOMPARO 6  
Matematika 49,9 % 59 % (+ 9,1)
Slovenský jazyk a literatúra 52,9 % 51,4 % (- 1,5)
Dejepis 63,7 % 65,4 % (+ 1,7)
Fyzika 51,8 % 50 % (- 1,8)
Všeobecné študijné predpoklady51,4 %52,3 % (+ 0,9)
   
   
KOMPARO 8  
Matematika 47,7 % 56,5 % (+ 8,8)
Slovenský jazyk a literatúra 59,8 % 63,8 % (+ 4)
Fyzika 59,8 % 64,9 % (+ 5,1)
Dejepis 58 % 71,4 % (+ 13,4)
Všeobecné študijné predpoklady50,2 %53,2 % (+ 3)
   
   
KOMPARO 9  
Matematika 44,7 % 56,1 % (+ 11,4)
Slovenský jazyk a literatúra60,2 %72,9 % (+ 12,7)
   
   
TESTOVANIE 9  
Matematika 55,1 % 70,4 % (+ 15,4)
Slovenský jazyk a literatúra58,7 %73,8 % (+ 15,1)

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jana Štefancová

V Skalici, 8. augusta 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy na svojom zasadnutí prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022/2023.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti.