• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySúkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
  Adresa školyGorkého 4, 909 01 Skalica
  Telefón034/6645511, 0907/178 250
  E-mailzsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
  WWW stránkawww.zsstvorlistok.sk
  ZriaďovateľŠkola s úsmevom, s.r.o.
   D. Jurkoviča 1049/33
   909 01 Skalica

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Jana Štefancová034 664 55 110907 178 250stefancova@zsstvorlistok.sk
  ZRŠMgr. Viera Levočová034 664 55 110908 089 265levocova@zsstvorlistok.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaIng. Antálková Milica
  pedagogickí zamestnanciIng. Antálková Milica
   Mgr. Jašová Zuzana
  nepedagogickí zamestnanciBc. Sabo Miroslav
  zástupcovia rodičovMgr. Vajlová Barbora
   Ing. Strhan Rastislav, PhD.
   Mgr. Vrbňák Ivan
   Ing. Juríčková Zuzana, PhD.
  zástupca zriaďovateľaRNDr. Štefanec František
   Mgr. Lukianová Eva
   Mgr. Štefancová Silvia
   Mgr. Dujsík Jaroslav

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúci
  Metodické združeniePaedDr. Štefancová Jana
  Predmetová komisia Mgr. Levočová Viera

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 153

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov191716201716161517153
  z toho ŠVVP1 1  211 6
  z toho v ŠKD19171620     72

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 31.8.2019: 19

  Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 31.8.2019: 19


   1. roč.
  Počet prijatých žiakov v šk. roku 2019/2019

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  V triede 9. ročníka absolvovalo základnú školu 17 žiakov.

  Výber strednej školy bol nasledovný:


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSpolu
  prihlásení3 12520
  prijatí2 12519
  % úspešnosti66% 100 %100 % 

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v Správe o výchovno- vzdelávacej činnosti, ktorá tvorí prílohu tejto správy.

  V záverečnom hodnotení žiakov vyučujúci zohľadňovali známky, ktoré žiaci získali do 13.3.2020, slovné hodnotenie, resp. percentuálne hodnotenie, ktoré poskytovali učitelia počas dištančného vzdelávania. Pedagogická rada schválila slovné hodnotenie v 1. a 2. ročníku vo všetkých vyučovacích predmetoch. Od 3. - 9. ročník bolo zachované hodnotenie známkami.

  TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMATNEJOBNPVCPDARUJSJL
  1.A               
  2.A               
  3.A1    1 11,12  11,06 1,18
  4.A1    1 11,1  11 1,1
  5.A1,181,181 1,121 11,59     1,29
  6.A11,061,131,191,061 11,941,641  11,38
  7.A1,51,381,251,51,3811,4411,51,61,06  11,56
  8.A1,531,731,271,471,211,8712,071,671  12
  9.A1,2411,121,121 1,53 1,531,441  11,53

  TriedaSPRTEHTSVVLAVYV
  1.A     
  2.A     
  3.A1 11,121
  4.A1 111
  5.A111 1
  6.A111 1
  7.A111 1
  8.A111 1
  9.A111 1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1.A191900
  2.A171700
  3.A171700
  4.A202000
  5.A171700
  6.A161600
  7.A161600
  8.A151500
  9.A171700

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.A19111358,58111358,5800,00
  2.A1791854,0091854,0000,00
  3.A1748928,7648928,7600,00
  4.A20109054,50109054,5000,00
  5.A1749929,3549929,3500,00
  6.A16118173,81118173,8100,00
  7.A1670644,1370644,1300,00
  8.A15117078,00117078,0000,00
  9.A17116168,29116168,2900,00

  Výsledky externých meraní

  V školskom roku 2019/2020 škola prihlásila žiakov 9., 8. a 6. ročníka do dobrovoľného periodického testovania Projekt KOMPARO prebieha už pätnásty rok. Ide o periodické testovanie žiakov z rôznych predmetov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu. V prípade deviatakov ide o testovanie na výstupe tzv. „cieľovej páske“. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá by si mal ešte zopakovať. Rebríčky poradia škôl však nie sú tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám ako objektívna spätná väzba a podklad pre autoevalváciu. Nadpriemerné výsledky dosiahli žiaci 9. ročníka, ktorí významne prevýšili celoslovenský priemer v matematike. V 8. ročníku žiaci dosiahli lepšie ako priemerné výsledky takisto vo všetkých sledovaných predmetoch.

  Testovanie šiestakov sa neuskutočnilo z dôvodu prerušenia vyučovania pre pandémiu COVID - 19.

  Výsledky deviatakov a ôsmakov zabezpečili škole opätovné získanie titulu "Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne" a zaradili ju medzi 25 % najúspešnejších škôl na Slovensku.

  Povinné testovanie piatakov Testovanie 5 - 2019 prinieslo škole nadpriemerné výsledky v obidvoch testovaných predmetoch, matematike, aj slovenskom jazyku. Deviataci sa z dôvodu pandémie COVID - 19 nemohli zúčastniť na testovaní, na stredné školi boli prijatí na základe priemeru známok.


  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemer v SRRozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
       
  TESTOVANIE 5    
  Slovenský jazyk a literatúra1773,7%64,8%( + 8,9 %)
  Matematika1773,9 %63,4 %( + 10,5 %)
       
  KOMPARO 9    
  Slovenský jazyk a literatúra1776,0%61,7%( + 14,3%)
  Matematika1774,4%49,7%(+ 24,7 %)
       
  KOMPARO 8    
  Matematika1556,2%53,8%(+2,4%)
  Slovenský jazyk1567,5%64,2%(+3,3%)
  Biológia1562,1%52,2%(+9,9%)
  Geografia1571,4%62,2%(+9,2%)
  Všeobecné študijné predpoklady1557,0%54,3%(+2,7%)

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1111111119
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.1111111119
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Rozširujúce hodiny

  TriedaPredmetPočet hodín v týždni
  1.ANJ2
  2.MAT1
  2.ANJ2
  3.MAT1
  3.SJL1
  4.MAT1
  5.SJL1
  5.KMN1
  5.MAT1
  6.RUJ/NEJ2
  6.MAT1
  6.BIO1
  7.RUJ/NEJ2
  7.FYZ1
  7.MAT1
  8.NEJ/RUJ2
  8.MAT1
  9.NEJ/RUJ2
  9.FYZ1
  9.SJL1
  9.DEJ1

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka1  
  Bežných tried8  
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu9  

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 1. stupni5
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 2. stupni7
  Znížený úväzok pedagogickí zamestnanci2
  Plný pracovný úväzok - vychovávatelia4
  Pedagogickí zamestnanci na dohodu1
  Nepedagogickí zamestnaci na plný pracovný úväzok3
  Nepedagogickí zamestnanci na znížený pracovný úväzok 2
  Nepedagogickí zamestnanci na dohodu1

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
  učiteľov015
  vychovávateľov04
  z toho asistenti učiteľa - doplnenie úväzku04

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  III.Informatika1
  IV.Informatika1
  V.Biológia2
  V.Geografia2
  V.Informatika1
  V.Matematika5
  VI.Biológia2
  VI.Geografia1
  VI.Informatika1
  VII.Biológia2
  VII.Geografia1
  VII.Informatika1
  VII.Telesná a športová výchova2
  VIII.Biológia1
  VIII.Geografia1
  VIII.Informatika1
  VIII.Telesná a športová výchova2
  IX.Biológia1
  IX.Geografia1
  IX.Telesná a športová výchova2

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Počas školského roku sa pedagógovia školy zúčastnili nasledovných vzdelávacích podujatí:

  Seminár v CPPPaP v Holíči - Určovanie a dodržiavanie pravidiel v triede

  Seminár k učebnej pomôcke Aktívna matematika

  Metodický deň k vyučovaniu chémie

  Neformálne stretnutie učiteľov anglického jazyka

  Individuálny rozvojový program učiteľa

  Sumatívne slovné hodnotenie

  Objav, skúmaj, experimentuj z fyziky

  Rešpektovať a byť rešpektovaný

  Šachový trénerský kurz

  Účasť na ďalších plánovaných konferenciách a seminároch sa neuskutočnila z dôvodu pandémie COVID - 19.

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška13
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťaže

  Pôsobnosť

  Ročník

  Meno žiaka

  Umiestnenie

  Vedomostné

   

   

   

   

  Matematická olympiáda

  okresné kolo

  5.ročník

  Kuba M.

  4.miesto

   

   

  5.ročník

  Xuan Zhen Ye

  4.miesto

   

   

  5.ročník

  Pekárková A.

  6.miesto

   

   

  7.ročník

  Bábíčková M.

  pripravovala sa

   

   

  8.ročník

  Kubová K.

  pripravovala sa

  Pytagoriáda

  školské kolo

  3. ročník

  Hanzalík A.

  úspešný riešiteľ

  matematická súťaž

   

  3. ročník

  Horniak A.

  úspešný riešiteľ

   

   

  3. ročník

  Lejdar M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  3. ročník

  Reháková A.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Nikodem A.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Vrbňák T.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Hauková N.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Baraníková Z.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Macháčková Eliška

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Juríček M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Macháčková Ema

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Bábíček R.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Hílková N.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Klabzuba K.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Janáč J.

  úspešný riešiteľ

   

   

  4.ročník

  Uhliariková V.

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Kuba M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Pekárková A.

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Učník M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Xuan Zhen Ye

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Florková B.

  úspešný riešiteľ

   

   

  5.ročník

  Fašková B.

  úspešný riešiteľ

   

   

  6.ročník

  Bartošík R.

  úspešný riešiteľ

   

   

  6.ročník

  Fuchsová D.

  úspešný riešiteľ

   

   

  6.ročník

  Šefčovičová S.

  úspešný riešiteľ

   

   

  7.ročník

  Bábíčková M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  7.ročník

  Greguš J.

  úspešný riešiteľ

   

   

  7.ročník

  Baraník M.

  úspešný riešiteľ

   

   

  7.ročník

  Hránková A.

  úspešný riešiteľ

   

   

  7.ročník

  Cremonesi L.

  úspešný riešiteľ

   

   

  8. ročník

  Kubová K.

  úspešný riešiteľ

   

   

  8.ročník

  Levočová S.

  úspešný riešiteľ

  Všetkovedko

  celoslovenské kolo

  4.ročník

  Macháčková Ema

  titul Všetkovedko školy

   

   

  2.ročník

  Hornáček M.

  titul Všetkovedko

   

   

  2.ročník

  Záhradníková B.

  titul Všetkovedko

   

   

  3.ročník

  Fuchsová L.

  titul Všetkovedko

   

   

  3.ročník

  Horniak A.

  titul Všetkovedko

   

   

  4.ročník

  Hauková N.

  titul Všetkovedko

   

   

  4.ročník

  Vrbňák T.

  titul Všetkovedko

   

   

  4.ročník

  Hránek T.

  titul Všetkovedko

   

   

  2.ročník

  Sloboda S.

  titul Všetkovedko učeň

   

   

  3.ročník

  Lejdar M.

  titul Všetkovedko učeň

  Matematický klokanko a klokan 2020

  celoslovenské kolo

  1.ročník

  Hanzalíková E.

  1.-3898.

   

   

  1.ročník

  Ovečka S.

  1.- 3898.

   

   

  1.ročník

  Zhen Zheb Ye

  9000.-9297.

   

   

  2.ročník

  Gogolová E.

  8614. – 8756.

   

   

  2.ročník

  Hornáček M.

  4915. – 5236.

   

   

  2.ročník

  Sloboda S.

  3790.- 4042.

   

   

  3.ročník

  Lejdar M.

  1783.- 2125.

   

   

  3.ročník

  Opavská L.

  3929. – 4367.

   

   

  3.ročník

  Hanzalík A.

  2297. – 3155.

   

   

  4.ročník

  Juríček M.

  3251. – 3393.

   

   

  4.ročník

  Blahová N.

  2620. – 2793.

   

   

  4.ročník

  Nikodem A.

  550. – 704.

   

   

  4.ročník

  Macháčková Ema

  2513. – 2619.

   

   

  7.ročník

  Bábíčková M.

  126.-206.

   

   

  7.ročník

  Baraník M.

  777.-816.

   

   

  7.ročník

  Romanová E.

  817.- 871.

   

   

  7.ročník

  Macháček F.

  935.-969.

   

   

  7.ročník

  Hránková A.

  817.- 871.

   

   

  9.ročník

  Šantavý J.

  523.- 541.

   

   

  9.ročník

  Svoboda L.

  301.- 323.

  MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

  celoslovenské kolo, miesto v kraji

  2.ročník

  Gogolová E.

  3028.-3040.

   

   

  2.ročník

  Benčurik M.

  2714.-2753.

   

   

  2.ročník

  Bastl N.

  3692.-3695.

   

   

  2.ročník

  Hrušecká E.

  3752.-3758.

   

   

  2.ročník

  Macháčková L.

  1679.-1771.

   

   

  2.ročník

  Laurenčík L.

  3504.-3516.

   

   

  2.ročník

  Jurkovičová L.

  1307.-1428.

   

   

  2.ročník

  Hornáček M.

  1.-426.

   

   

  2.ročník

  Romančík N.

  3703.-3708.

   

   

  2.ročník

  Urík R.

  3589.-3603.

   

   

  2.ročník

  Sloboda S.

  1835.-1901.

   

   

  3.ročník

  Reháková A.

  1404.-1461.

   

   

  3.ročník

  Fuchsová L.

  1.-314.

   

   

  3.ročník

  Helbichová N.

  3185.-3189.

   

   

  3.ročník

  Kroupová V.

  337.-599.

   

   

  3.ročník

  Hanzalík A.

  2523.-2539.

   

   

  3.ročník

  Hasička F.

  2696.- 2717.

   

   

  3.ročník

  Opavská L.

  1841.- 1870.

   

   

  4.ročník

  Macháčková Eli.

  Baraníková Z.

  765.- 815.

   

   

  4.ročník

  Markechová E.

  Uhliariková V.

  2251.- 2266.

   

   

  4.ročník

  Hauková N.

  Bábíček R.

  1.- 148.

   

   

  4.ročník

  Vrbňák T.

  668.- 738.

   

   

  4.ročník

  Ferik A.

  Klabzuba K.

  2231.- 2239.

   

   

  4.ročník

  Macháčková Ema

  Benčuriková A.

   

  1226.- 1269.

   

   

  4.ročník

  Janáč J.

  1677. – 1694.

  MAKS

  celoslovenské kolo

  5.ročník

  Učník M.

  3.miesto v SR

   

   

   

  Fašková B.

  15.miesto v SR

   

   

  6.ročník

  Vrbňáková E.

  3.-4.miesto v SR

   

   

   

  Fuchsová D.

  6.-7.miesto v SR

   

   

  7.ročník

  Bábíčková M.

  1.-3.miesto v SR

   

   

  8.ročník

  Ráčeková P.

  6.-7.miesto v SR

   

   

  9.ročník

  Fuchsová E.

  5.miesto v SR

  EXPERT GENIALITY SHOW

  celoslovenské kolo

  5.ročník

  Kuba M.

  Titul TOP EXPERT 96.miesto

   

   

  5.ročník

  Šantavý T.

  649.miesto

   

   

  6.ročník

  Fuchsová D.

  710.miesto

   

   

  6.ročník

  Suďová L.

  148.miesto

   

   

  6.ročník

  Vrbňáková E.

  338.miesto

   

  2 kategórie

  7.ročník

  Macháček F.

  227. a 124.miesto

   

   

  7.ročník

  Greguš J.

  31. a 127.miesto

   

   

  7.ročník

  Baraník M.

  157.a 54.miesto

   

   

  7.ročník

  Romanová E.

  59.a 83.miesto

   

  2 kategórie

  8.ročník

  Kubová K.

  608. a 308.miesto

   

   

  8.ročník

  Gučková A.

  157. a 473.miesto

  Dejepisná olympiáda

  okresné kolo

  9.ročník

  Šantavý J.

  1.miesto

   

  okresné kolo

  9.ročník

  Javorský I.

  4.miesto

   

   

  7.ročník

  Greguš J.

  2.miesto

  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

  okresné kolo

  9.ročník

  Budinská D.

  1.miesto

   

  krajské kolo

  9.ročník

  Budinská D.

  2.miesto

  Olympiáda z anglického jazyka

  okresné kolo

  9. ročník

  Budinská D.

  1.miesto

   

  krajské kolo

  9.ročník

  Budinská D.

  2.miesto

  Olympiáda z nemeckého jazyka

  okresné kolo

  8.ročník

  Ráčeková P.

  1.miesto

  Záhorácky robot

  súťaž v programovaní

  regionálna

  6.ročník

  Vrbňáková E.

  3.miesto

   

   

  7.ročník

  Bábičková M.

  3.miesto

  Finančná gramotnosť

  Fenomény sveta

  7.ročník

  Bábíčková M.

  ocenenie

  Umelecké

   

   

   

   

  Hurbanov pamätník

  obvodné kolo

  4.ročník

  Baraníková Z.

  3.miesto

  recitačná súťaž

  obvodné kolo

  6.ročník

  Bartošík R.

  3.miesto

  Rodina bez cigariet

  obvodná súťaž kategória prezentácie

  5.ročník

  Ondirková L.

  Kuba M.

  Šantavý T.

  6.miesto

   

   

  6.ročník

  Brezovská E.

  Snopková B.

  7.miesto

   

   

  8.ročník

  Lang A.

  Mazúr R.

  cena poroty

   

  výtvarná súťaž

  3.ročník

  Lejdar M.

  1.miesto

   

   

  3.ročník

  Hasička F.

  cena poroty

  Šaliansky Maťko

  recitačná súťaž

  okresné

  4.ročník

  Hauková N.

  1.miesto

  Mladý technik

  okresná

  8.ročník

  Kubová K.

  3.miesto

   

   

  8.ročník

  Ráčeková P.

  3.miesto

  Športové

   

   

   

   

  Majstrovstvá okresu cezpoľný beh

  okresné kolo

  6.ročník

  Jankovičová Nelly

  5.miesto

   

   

  4.ročník

  Blahová N.

  33.miesto

   

   

  8.ročník

  Lang A.

  25.miesto

   

   

  8.ročník

  Kubová K.

  14.miesto

   

   

  9.ročník

  Príkazská L.

  13.miesto

   

   

  9.ročník

  Budinská D.

  20.miesto

   

   

  9.ročník

  Lašáková T.

  30.miesto

   

   

  9.ročník

  Mrvová T.

  31.miesto

   

   

  družstvá

   

  2.a 11.miesto

  Majstrovstvá okresu futsal

  okresné kolo

  7.-9.ročník

  Macháček F.

  Vogl R.

  Vríčan M.

  Javorský I.

  Kondla J.

  Horniak V.

  Baraník M.

   

  5.miesto

  Prehadzovaná

  mestské kolo

  4.ročník

  Klabzuba K.

  Vrbňák T.

  Macháčková E.

  Benčuriková A.

  Blahová N.

  2.miesto

   

  mestské kolo

  3.a 4. ročník

  Ivánek Matúš

  Lejdar M.

  Baraníková Z.

  Uhliariková V.

  Macháčková Ema

  3.miesto

  Nadácia JOJ florbal

  okresná

  chlapci

  4.- 9. roč.

   

  Klabzuba K.

  Buraj M.

  Buraj B.

  Javorský I.

  Vríčan M.

  Horniak V.

  Vogl R.

  3. a 2.miesto

   

   

   

  dievčatá

  4. – 8. roč.

   

  Benčuriková A.

  Romanová E.

  Dubanová K.

  Bábíčková M.

  Hránková A.

  Bellayová D.

  Hyžová T.

  Levočová S.

  4. a 5. miesto

   

  Šachový turnaj GPX Trnava – Modranka

  postupová súťaž

  7.ročník

   

  Dubanová K.

  1.miesto

  Šachový turnaj GPX Skalica

  postupová

  3.ročník

   

  Kroupová V.

  3.miesto

   

   

  7.ročník

  Dubanová K.

  1.miesto

   

   

   

  7.ročník

  Hránková A.

  2.miesto

  Šachový turnaj GPX Malacky

  postupová

  7.ročník

  Dubanová K.

  1.miesto

  Šachový turnaj GPX Bratislava

  postupová

  7.ročník

  Romanová E.

  2.miesto

  Majstrovstvá okresu v šachu

  okresná

  7.ročník

  Romanová E.

  1.miesto

   

   

  7.ročník

  Dubanová K.

  2.miesto

   

   

  7.ročník

  Hránková A.

  3.miesto

  Majstrovstvá TT v šachu

  krajská

  7.ročník

  Romanová E.

  1.miesto

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Školský rok 2019/2020 bol výnimočný a z historického pohľadu v novodobom slovenskom školstve ojedinelý, nakoľko bolo z dôvodu pandémie COVID - 19 na obdobie od 11.3. do 20.6.2020 prerušené vyučovanie na základných školách. Deti absolvovali len dištančné vzdelávanie on- line formou. Po obnovení prevádzky škôl bolo vyučovanie dobrovoľné, zo 153 žiakov nenastúpilo vôbec do školy 8 detí.

  Mnohé plánované aktivity, ako napríklad návštevy múzeí, galérií, vzdelávacie exkurzie ani výlety sa nemohli uskutočniť pre ohrozenie z nákazy a prísne dodržiavanie karantény.

  • 2.9.2019 Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

  • 3. 9. 2019 Prvé zasadnutie Žiackeho parlamentu v školskom roku 2019/2020

  • 5.9.2019 Valné zhromaždenie OZ Rada rodičov

  • 5.9.2019 Expedícia Vintoperk a Skalické rybníky v rámci projektu s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne

  • 11.9.2019 JUMP Aréna výlet za L4L 7., 8. 9. roč.

  •1 3.9.2019 exkurzia Škarniclovská tlačiareň 4. ročník

  • 13.9.2019 Exkurzia vodné dielo Gabčíkovo v rámci projektu EkoDOMček

  • 15.9.2019 šachový turnaj GPX Osuské

  • 16. - 22. 9. 2019 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

  DEŇ BEZ ÁUT- „koliesková doprava“ do školy podľa výziev mesta Skalica

  • 20.9.2019 Konferencia pod holým nebom (detská eko konferencia na školskom dvore), príprava na Skalické dni

  • 20.9.2019 exkurzia do štátneho archívu

  • 21.9.2019 projekt ekoDOMček počas Skalických dní, účasť eko hliadok, vzdelávacie aktivity pre návštevníkov festivalu

  • 21.9.2019 Šach vo Františkánskej záhrade počas Skalických dní, obrie šachy

  • 25.9. 2019 Cezpoľný beh v Holíči, staršie žiačky

  • 25.9.2019 divadelné predstavenie v KD Skalica „A bold rabbit in Africa“

  • 27.9.2019 exkurzia Európska noc výskumníkov Bratislava, 2. stupeň

  • 27. 9. 2019 piatok celoslovenské testovanie pohybových predpokladov prvákov

  • 30. 9. - 4.10.2019 výstavka jesenného ovocia a zeleniny, podpora regionálnych a tradičných plodín, zdravá výživa

  • 3.10.2019 DOD v Strednej zdravotníckej škole

  • 5.10.2019 XIII. ročník Šarkaniády v Zlatníckej doline

  • 7.10.2019 ovocná dielnička, príprava ovocného pečeného čaju v jedálni, postavičky zo zeleniny a ovocia - výstavka

  • korčuľovanie na zimnom štadióne 2. ročník - od 15.10. do 18. 10. a od 22. 10. do 25. 10.

  • 5.10. 2019 workshop programovania a skladania robotov v škole (Detská vedecká konferencia)

  • 9.10.2019 Teddy Bear Day

  •11.10.2019 Turnaj programovania a skladania robotov LEGO v Jakubove „Záhorácky robot“

  •12.10.2019 SWAP, výmena oblečenia

  •12.10.2019 Šarkaniáda v Zlatníckej doline

  •13.10.2019 Jabĺčkový deň v škole

  •18.10.2019 EkoDOMček učí seniorov, návšteva detí v Zariadení pre seniorov

  •19.10.2019 Jesenný šachový festival v Bratislave

  • 20.10.2019 Stredoeurópsky deň stromov - celotýždenné environmentálne aktivity zamerané na ovocné stromy - jablká, poznávanie rôznych pôvodných odrôd

  • 29.10. 2019 sviatok svetlonosov, spanie detí v škole pre 3. Ročník

  • 28.10.2019 Exkurzia Energoland Mochovce

  • 8.11.2019 Majstrovstvá skalického okresu v šachu

  • 8.11.2019 beseda o drevárskom umení v škole

  • 12.11.2019 koncert Integrácia v Bratislave spojený s exkurziou do SNG pre piatakov a šiestakov

  • 13.11.2019 exkurzia žiakov z Hodonína v Skalici, sprevádzanie pamiatkami

  • 18.11.2019 exkurzia VEPOS s.r.o. Skalica

  • 19.11.2019 skalická bubnovačka vo Františkánskej záhrade

  • 20.11.2019 celoslovenské Testovanie 5 2019

  • 22.11.2019 divadelné predstavenie v Bratislave pre 8. a 9. roč.

  • 21.11.2019 Rodina bez cigariet konferencia

  • 21.12.2019 krst Eko knihy v škole

  • 23.11.2019 šachový turnaj v Malackách

  • 25.11.2019 majstrovstvá Trnavského kraja v šachu

  • 26.11.2019 EkoDOMček v škôlke prezentácia detí s eko aktivitami v MŠ

  • 29.11.2019 sadenie školskej lipy

  • 28.11.2019 školské kolo Všetkovedko, vedomostná súťaž

  • 28.11.2019 Expert Geniality Show, vedomostná súťaž (10 detí)

  • 28.11.2019 Detská vedecká konferencia na tému „Energia“

  • 3.12.2019 „Zo starého nové“ výrobné dielničky, výroba „včelobalov“, šitie vrecúšok, výroba ručného papiera

  • 5.12.2019 Majstrovstvá Slovenska v Topoľčanoch

  • 6.12.2019 Mikuláš v škole

  • 8.12.2019 prednáška Najkrajšie ekosystémy planéty Zem NEPZ o vodných ekosystémoch

  • 11.12.2019 Pytagoriáda, školské kolo matematickej súťaže 3. - 5. roč.

  • 12.12. 2019 Pytagoriáda - školské kolo matematickej súťaže 6. - 8. roč.

  • 12.12.2019 vianočná besiedka 1. roč.

  • 14.12.2019 medzinárodný beh Hodonín - Skalica

  • 20.12.2019 zbierka krmiva pre zvierací útulok v Skalici

  • 20.12.2019 JUMP Aréna v Bratislave výlet za L4L pre 5. ročník

  • 20.1.2020 Šaliansky Maťko, recitačná súťaž okresné kolo

  • 2.2. - 7.2.2020 Zimná škola v prírode Skalka pri Kremnici

  • 14.2.2020 Okresné kolo dejepisnej olympiády

  • 13.2.2020 karneval

  • 19.2.2020 športová súťaž prehadzovaná 3. a 4. ročník

  • 20.2.2020 projekt Škola tanca, spoločenské tance pre 8. ročník

  • 8.2.2020 Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

  • 17.2. - 21.2. 2020 Jarné prázdniny v školskom CVČ - denný tábor

  • 27.2.2020 medové raňajky

  • 3.3.2020 prehadzovaná

  • 4.3.2020 Obvodné kolo Hurbanov pamätník

  • 4.3.2020 súťaž Mladý technik

  • 5.3.2020 prednáška v kine Sloboda v Skalici „Irán“

  • 30.6.2020 Slávnostné ukončenie šk. roku 2019/2020, odovzdanie vysvedčení, odmien a ocenení „Oskarko“

  • 17. - 21.8.2020 Denný tábor CVČ v škole

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  A) Dlhodobé projekty

  V školskom roku 2019/2020 sa vo vyučovacom procese realizovali mnohé podporné aktivity, ktorých cieľom bolo vytváranie podmienok pre zážitkové vyučovanie, prepojenie teórie a praxe, ako i využitie moderných vzdelávacích prostriedkov. Vyučujúci pripravili pre žiakov viaceré projektové a tematické dni a aktivity.

  V decembri 2019 sa ukončili dva environmentálne projekty, ktoré boli vyústením nášho dlhoročného snaženia a vzdelávania detí v environmentálnej výchove: ENVIROPROJEKT 2019 "Učíme sa v EkoDOMčeku" a v spolupráci s OZ Rada rodičov pri SúZŠ projekt ekoDOMček. Najväčším podujatím, do ktorého sme sa zapojili boli Skalické dni, kde sme vystupovali na pódiu s rozprávkou Eko nad zlato, talk show, ale najviac práce odviedli deti počas vzdelávania účastníkov tohoto podujatia v triedení a minimalizácii odpadu a taktiež v eko hliadkach, kedy si všímali, či ľudia správne triedia vyprodukovaný odpad. Okrem Skalických dní naše eko hliadky pomáhali aj pri

  Ďalším dlhodobým projektom ku ktorému deti vedieme je dobrovoľníctvo, ktoré je v škole motivované zbieraním L4L (lístky štvrlístka). Za dobré skutky, ktoré deti vykonajú spolužiakom, rodičom alebo i širšej komuniite zbierajú štvorlístky, ktoré potom na konci školského roku premenia na triedny výlet. Keďže exkurzie, ktoré deti absolvujú počas školského roku bývajú zamerané skôr na poznávanie a doplnenie prebereného učiva, tieto výlety sú zamerané oddychovo a relaxačne. Z dôvodu pandémie COVID - 19 sa však v školskom roku 2019/2020 nemohli uskutočniť podľa plánu.

  Pokračovali sme v realizácii projektu Šach na školách.

  SR je spolu so Slovinskom a Švédskom jednou z pilotných krajín, v ktorej sa implementuje projekt Šach na školách. Cieľom projektu je, aby sa šach dostal do škôl, či už ako predmet alobo ako krúžok. Šach pomáha zvyšovať inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach: pozornosť, predstavivosť, predvídanie, porovnávanie možností, abstraktné myslenie, plánovanie, súčasné zvažovanie rôznych možností. Rozvíja i tvorivé a kritické myslenie, pomáha deťom zlepšovať sa v matematike i čítaní. V našej škole je integrálnou súčasťou vyučovania matemaiky na 1. stupni a od školského roku 2015/2016 ho vyučujeme aj v 5. triede našej školy.

  Od roku 2011 sa škola usiluje prispieť k zdravej výžive detí realizovaním projektu Školský mliečny program.

  Počas celého školského roku deti odoberali mlieko a mliečne výrobky v rámci školskej desiatej, podávanej v jedálni školy. Pravidelnou konzumáciu mliečnych výrobkov tak škola deťom umožnila vyvážený príjem energie v dopoludňajších hodinách, pitný režim a prispela k prevencii obezity.

  Rovnako i projekt Ovocie a zelenina do škôl, ktorý realizujeme, umožňuje počas školského roka pripravovať a podávať v škole jablká a ovocné šťavy, ktoré počas prestávok pani kuchárka roznáša po triedach. Deti tak mali zabezpečený denný prísun vitamínov i pitný režim.

  B) Krátkodobé projekty:

  Ozdravovací pobyt sa realizuje od vzniku školy každoročne v zimnom období ako zimná škola v prírode v niektorom zo slovenských lyžiarskych stredísk. Počas týždňa sa deti zdokonaľujú v zimných športoch, spoznávajú okolitú prírodu a upevňujú vzájomné priateľstvá so spolužiakmi. V školskom roku 2019/2020 navštívili deti stredisko Skalka pri Kremnici.

  V spolupráci so základnou školou v Jakubove sme sa zapojili do projektu LEGO STEM vzdelávanie vol.2 v rámci v grantového programu e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2019/2020. V rámci projektu sme získali finančný príspevok (320 euro) na zakúpenie ďalšej sady Lego robota, s ktorým sa deti učia pracovať v rámci hodín informatiky a záujmovom krúžku. Ukončenie projektu je posunuté z mája 2020 na november 2020.

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7.2.2019

  Druh inšpekcie: tematická

  Predmetom školskej inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy. Testovania sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka. Priemerná úspešnosť za školu bola 47,22 %, čo bolo o 3,38 % menej než dosiahnutý národný priemer.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Priestory školy

  Podmienky pre organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu školy, školského klubu detí a centra voľného času boli vyhovujúce. Priestory, ktoré škola využíva nie sú veľké, ale efektívne využívané, čisté a udržiavané.

  Počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie sa venovala zvýšená pozornosť dezinfekcii vnútorných priestorov školy. Odstránené boli staré nátery a vymaľované boli všetky triedy aj jedáleň. Vymenili sa staršie svietidlá za úspornejšie LED žiarivky. Vstupné vchodové dvere budú vymenené ešte do konca augusta 2020.

  Na zabezpečenie vyučovania predmetu Technika na 2. stupni školy sme využívali spoluprácu so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici a spoločnosťou Schaeffler s.r.o. a prenajímali si priestory dielní aj s kvalifikovaným pedagógom.

  Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy aj športového krúžku si škola prenajímala telocvičňu Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Za účelom rozvíjania základných lyžiarskych a snowboardových zručností sme zabezpečili pre deti zimnú školu v prírode v Skalke pri Kremnici. Korčuliarsky kurz sa uskutočnil pre žiakov 2. ročníka na zimnom štadióne v Skalici.

  Materiálno - technické podmienky

  Pedagógovia školy majú k svojej práci zabezpečené primerané podmienky. Všetky triedy sú vybavené dataprojektormi s projekčným plátnom a reproduktormi. Učitelia majú na katedrách učiteľské notebooky, v celej škole je prístupný internet. V školskom roku 2019/2020 sa skvalitnilo internetové pripojenie spoločnosťou EDUNET. Väčšina pedagogickej dokumentácie sa vedie v elektronickej forme. Tabule sú prevažne sklokeramické, čo výrazne znižuje prašnosť v triede. V novom školskom roku plánujeme zakúpiť UV žiariče a čističky vzduchu na zvýšenie čistoty a hygieny v triedach.

  Názorné vyučovacie pomôcky, pracovné zošity, učebnice a knihy, výtvarný materiál sa zakúpili podľa požiadaviek učiteľov. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2019/2020 škola doplnila opotrebované športové potreby pre žiakov ako lopty, florbalové hokejky, pingpongové rakety a loptičky. Fond učebníc sa postupne obmieňa a inovuje podľa možností ponuky MŠ a Edičného portálu, ktorý distribuuje učebnice. Ďalšími zakúpenými potrebami boli:

  Učebné pomôcky na fyziku, vlastivedu, matematiku, mapy (v celkovej hodnote cca 2000 euro)

  Školský nábytok - doplnenie opotrebovaného nábytku (lavice, stoličky, tabule)

  Sada stavebníc pre mini programovanie Lego (2 ks)

  Šijacie stroje (3 ks)

  Notebooky (11 ks)

  Sada pre animačné programovanie (2 ks)

  Stručná analýza stavu

  V školskom roku 2019/2020 mala škola šiesty krát deviatakov, ktorí úspešne dokončili základnú školu a získali nižšie stredné vzdelanie. Ich celoslovenské TESTOVANIE 9 ukázalo, že vynaložená snaha učiteľov i samotných žiakov nebola zbytočná. Rovnako veľmi dobré výsledky získali žiaci aj v meraní KOMPARO, do ktorého sa škola každoročne prihlasuje. Pozitívom školy sú nielen dobré výsledky vo vedomostiach, ale i skutočnosť, že dokáže predchádzať a v prípade potreby včas riešiť prípadné výchovné problémy, čo by nebolo možné bez aktívnej pomoci rodičov.

  Medzi žiakmi a pedagógmi fungujú dobré vzťahy, učitelia sú ochotní venovať sa deťom aj nad rámec svojej oficiálnej pracovnej doby a aj vo svojom voľnom čase.

  Potreby a pripravované plány

  Prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie COVID - 19 ukázalo, že sme doteraz nevenovali potrebnú pozornosť vzdelávaniu učiteľov v používaní moderných platforiem potrebných pre učenie "na diaľku". Preto sa v nadchádzajúcom školskom roku viac zameriame na podporu učiteľov v získaní zručností na rutinné používanie informačno - komunikačných technológií, aby sme v prípade potreby vedeli pružnejšie zaeragovať na dištančné vzdelávanie. Potrebné bude i zakúpenie nových PC pre žiakov aj učiteľov.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  Správa o hospodárení školy za rok 2019

  Výnosy

  Zdroj

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Škola v prírode

  Učebnice

  Enviroprojekt MŠSR

  Školský klub detí

  Výdajná školská jedáleň

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Celkom

  Prenesené kompetencie        Dotácie normatívne

  OÚ Trnava

  367 762

   

   

   

   

   

   

   

   

  367 762

  Prenesené kompetencie Dotácie nenormatívne

  OÚ Trnava

   

  4 646

  2 400

  1 200

  662

  1 489

   

   

   

  10 397

  Originálne kompetencie    Dotácie z p.daní PFO

  Mesto Skalica,  iné obce

   

   

   

   

   

   

  31 050

  19 845

  11 498

  62 393

   Program podpory stravovacích návykov detí - dotácia

  UPSVaR Senica

   

   

   

   

   

   

   

  12 233

   

  12 233

  Príspevky zákonných zástupcov žiakov

  Fyzické osoby

   

   

  400

   

   

   

  8 424

  10 043

  32 096

  50 963

  Dary a iné príjmy

  Právnic. osoby

  33 490

   

   

   

   

  96

  21 866

  11 808

  12 779

  80 039

  Dary a iné príjmy

  Fyzické  osoby

  54

   

   

   

   

   

   

  117

   

  171

  Celkom

   

  401 306

  4 646

  2 800

  1 200

  662

  1 585

  61 340

  54 046

  56 373

  583 958

  Náklady

  Účet

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Enviroprojekt MŠSR

  ŠKD             školský klub detí

  Výdajná školská jedáleň obedy a školská desiata

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Celkom

  Mzdy

  521

  227 059

  2 430

   

   

   

   

  36 436

  9 027

  13 864

  288 816

  Pracovné dohody

  521

  4 062

   

   

   

   

   

   

   

  676

  4 738

  Poistné

  524

  80 332

  855

   

   

   

   

  12 718

  3 221

  5 178

  102 303

  Odchodné

  527

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Cestovné náhrady

  512, 547

  182

  86

   

  57

   

   

   

   

  1 522

  1 848

  Energie, voda

  502

  4 381

   

   

   

   

   

  1 189

  792

  1 189

  7 551

  Poštovné telekomun.

  518

  1 096

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 096

  Materiál

  501

  19 148

  483

   

   

  662

  249

  396

  4 344

  1 841

  27 122

  Dopravné

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Údržba

  511

  7 024

   

   

   

   

   

  1 710

  1 229

  1 710

  11 672

  Nájomné

  518

  32 164

  367

   

   

   

   

  7 778

  5 185

  7 798

  53 292

  Služby

  518, 532, 538, 549

  20 811

  401

  2 800

  1 143

   

  1 336

  231

  26 781

  20 423

  73 926

  Odpisy

  551

  533

   

   

   

   

   

   

   

  1 803

  2 336

  Zákonné soc.náklady

  527

  4 514

  24

   

   

   

   

  883

  398

  370

  6 189

  Celkom

   

  401 306

  4 646

  2 800

  1 200

  662

  1 585

  61 340

  50 978

  56 373

  580 890

  Hospodársky výsledok

  .

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Enviroprojekt MŠSR

  Školský klub detí

  Výdajná školská jedáleň obedy a školská desiata

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Celkom

  Výnosy

   

  401 306

  4 646

  2 800

  1 200

  662

  1 585

  61 340

  54 046

  56 373

  583 958

  Náklady

   

  401 306

  4 646

  2 800

  1 200

  662

  1 585

  61 340

  50 978

  56 373

  580 890

  Zisk +/Strata -

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3 068

  0

  3 068

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  V školskom roku 2019/2020 sme pokračovali v napĺňaní vízie byť lídrom v environmentálnom vzdelávaní v regióne. Naplánované aktivity však boli prerušené z dôvodu pandémie COVID - 19, ale aj napriek tomu sme pripravili pre deti veľa zaujímavých podujatí, ktoré prispeli k tomu, že učivo, ktoré preberajú na vyučovacích hodinách chápu v súvislostiach a v prepojení s ďalšími oblasťami života. V jazykovom vzdelávaní pokračujeme vo vyučovaní podľa metodiky Jolly Phonics, ktorá vhodným a vekuprimeraným spôsobom poskytuje deťom základy komunikácie v cudzom jazyku. Napredujeme aj v matematickej gramotnosti, čo dokazujú nadpriemerné výsledky detí v porovnaní s rovesníkmi v rámci testovania v SR. Naši žiaci dosahujú aj v ďalšom stupni vzdelávania (stredné školy) veľmi dobré výsledky a medzi prvými absolventmi je veľa poslucháčov vysokých škôl a univerzít, ktorí študujú aj v zahraničí.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  K pozitívnym stránkam školy patrí skutočný a úprimný záujem pedagógov o každého žiaka. Úsilie venovať sa každnému žiakovi a pomáhať mu na jeho vzdelávacej ceste, pomôcť mu pochopiť školské učivo, trpezlivo vysvetľovať , ak niečo nepochopil, ale nielen to. Učiteľom školy zároveň záleží aj na tom, aby sa v triede všetky deti cítili dobre, aby medzi spolužiakmi vládla tolerancia a pochopenie. Pripravujú pre deti množstvo zaujímavých aktivít a tematických dní, vzdelávacích exkurzií, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu preberaného učiva zážitkovým spôsobom.

  Rozvojové možnosti vidíme v lepšej vybavenosti počítačovou technikou, ktorá sa časom opotrebovala. Čo sa týka práce učiteľov plánujeme v novom školskom roku viac využívať vzdelávanie v používaní IKT.

  § 2. ods. 1 p

  Uplatnenie žiakov

  V školskom roku 2019/2020 škola mala 17 absolventov 9. ročníka.Ich uplatnenie bolo nasledovné:

  Gymnázium: 12

  SOŠ obchodná: 1

  SOŠ technická: 2

  SOŠ súkromná: 2

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Dodržiavanie psychohygienických podmienok škola uplatňuje stanovením optimálneho rozvrhu, dĺžkou prestávok medzi vyučovacími hodinami, obedňajšou prestávkou, relaxačnými telovýchovnými chvíľkami, pravidelných triednických hodín každý pondelok 1. vyučovaciu hodinu. Pedagógovia školy sa snažia vytvárať prostredie priateľské deťom, esteticky príjemne upravené a bezpečné. Zabezpečením Školskej mliečnej desiatej a realizovaním programu Ovocie a zelenina do škôl sa darí prispievať k prevencii obezity a iných civilizačných chorôb.

  Program pre lepšiu klímu v triede sa uskutočnil v šiestom ročníku s pracovníčkami CPPPaP v Holíči. Nakoľko nastala mimoriadna situácia ohľadom COVID-19, program sa nedokončil. Chýbalo posledné stretnutie.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Nadanie a talent detí pedagógovia školy ako aj rodičia a priatelia školy pôsobiaci ako vedúci krúžkov rozvíjali počas pravidelných stretnutí v záujmových útvaroch aj jednorazových aktivitách v rámci Centra voľného času, ktoré pracuje ako súčasť školy. Záujem prejavovali deti už tradične v šachovom krúžku, turistickom a florbalovom krúžku, ktoré boli najčastejšie navštevované.

  Názov záujmového krúžku
  Florbal
  Hravé čítanie
  Jolly Phonics (Anglický jazyk)
  Komunikačné zručnosti (kruž)
  Miniprogramovanie - 3D tlač
  Mozgovňa
  Pohni kostrou
  Strojopis
  Šachový krúžok - pokročilí 1
  Šachový krúžok - pokročilí 2
  Šachový krúžok - začiatočníci
  Študovňa
  Testovanie 9
  Turisti s.r.o.
  Tvorivé dielničky

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škole sa darí udržiavať s rodinami detí dobrú spoluprácu. Rodičia podporujú školské aktivity rôznym spôsobom, napr. produktami vypestovanými v záhradkách (Výstavka ovocia a zeleniny, Medové raňajky, Deň mlieka, Vianočná tržnica a pod), finančne, ale i aktívnou pomocou a účasťou na akciách organizovaných školou. Na podporu aktivít školy bolo založené aj OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica, ktoré významným spôsobom pomáha škole pri jej napredovaní.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola spolupracuje pri svojej činnosti s mnohými ďalšími vzdelávacími inštitúciami, neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami. V environmentálnej výchove sa v školskom roku 2019/2020 intenzívne rozvinula spolupráca s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne, lektorky tohto inštitútu pripravili pre žiakov zážitkové vzdelávanie v prírode v rámci projektu Učíme sa v ekoDOMčeku.

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  Správa dokumentuje priebeh vyučovania počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou vírusu COVID - 19. Podnetom k jej vypracovaniu bolo uznesenie z pedagogickej rady zo dňa 4.6.2020.

  Obsahuje metódy, formy, obsah vyučovania, ale aj zapojenie a hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch a ročníkoch.Doplnenie neprebraného učiva je na plánované v rámci opakovania na začiatku školského roka, najneskoršie do konca mesiaca októbra 2020. Po vzájomnej dohode sa pedagogická rada rozhodla, neupravovať ŠkVP. Správa je východiskovým materiálom pri tvorbe učebných osnov a plánov na školský rok 2020/2021.

  V dôsledku pandémie Covid - 19 sa v dňoch od 11. 3. - 23. 3. výučba konala dištančným spôsobom. V prvých dňoch 11. 3. - 13.3. 2020 bolo žiakom udelené najskôr riaditeľské voľno. Neskôr už bolo vyhlásené celoštátne prerušenie vyučovania a učitelia žiakom posielali domáce úlohy prostredníctvom Edupage. Týmto spôsobom prebiehala aj komunikácia. Od 16.3. do 23.3.2020 učitelia využívali rôzne komunikačné a vzdelávacie zdroje (Skype, Messenger, Facebook, e - mailová komunikácia a pod) podľa toho, kto mal s akou platformou skúsenosti a komu čo vyhovovalo. Po týždni takéhoto vyučovania sa však často stávalo, že nekoordinovaným spôsobom zasielania domácich zadaní boli deti preťažené a rodičia frustrovaní z množstva úloh, ktoré popri svojich povinnostiach museli s deťmi zvládať.

  Preto škola stanovila pevný rozvrh pre on - line vzdelávanie pre obdobie 24.3. - 31.5.2020 tak, že žiaci 1. stupňa školy mali denne 2 vyučovacie hodiny (podľa počtu žiakov v triede sa delili na skupiny 7 - 10 žiakov na jednu skupiny) a žiaci 2. stupňa školy mali 3 vyučovacie hodiny denne. Okrem výchov sa postupne vyučovali on - line spôsobom aj ďalšie vyučovacie predmety, ŠKD a aj niektoré krúžky v rámci CVČ. Domáce úlohy boli zadávané prostredníctvom Edupage a vyhodnocované taktiež elektronicky. Vyučovacie hodiny sa realizovali v platforme Google trieda a neskôr Google Meet.

  Pre plynulé a bezproblémové pripojenie detí k internetu škola zapožičala 18 notebookov do domácností detí. Po tomto opatrení každý deň zbierala spätné informácie od rodičov a učiteľov s cieľom zistiť konkrétny problémy, ktoré učitelia riešia a následne prijať opatrenia na ich odstránenie. Podarilo sa nám intervenciou u poskytovateľa internetových služieb zlepšiť rýchlosť internetového pripojenia u pani učiteľky a niekoľkých žiakov.

  Od 1.6.2020 sa pre priaznivý vývoj pandemickej situácie mohla vrátiť väčšina detí 1. stupňa do školy, žiaci 2. stupňa nastúpili až 22.6.2020 a dovtedy ich vyučovanie prebiehalo naďalej on - line formou. Z celkového počtu detí z dôvodu dobrovoľnosti nenastúpilo do konca školského roku 8 detí. Od 1.6.2020 bola obnovená v prevádzke taktiež výdajná školská jedáleň, ktorá zabezpečovala obedy, školský klub detí, ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti do 16:00 hod a taktiež sa obnovila aj činnosť CVČ - záujmová činnosť pre deti 1. stupňa školy. CVČ pre žiakov 2. stupňa školy bolo v prevádzke od 22.6.2020.

  Od 22.6.2020 až do konca školského roku prebiehalo vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu.

  Podrobná správa z priebehu vyučovania počas pandémie COVID - 19 v školskom roku 2019/2020 tvorí prílohu tohto dokumentu.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Jana Štefancová

  V Skalici, 26. augusta 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2020

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy na svojom zasadnutí 27.8.2020 prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/2020.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Zriaďovateľ školy schváli Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti dňa 27.08.2020