• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySúkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
  Adresa školyGorkého 4, 909 01 Skalica
  Telefón034/6645511, 0907/178 250
  E-mailzsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
  WWW stránkawww.zsstvorlistok.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Jana Štefancová034 664 55 110907 178 250stefancova@zsstvorlistok.sk
  ZRŠMgr. Viera Levočová034 664 55 110908 089 265levocova@zsstvorlistok.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaIng. Antálková Milica
  pedagogickí zamestnanciIng. Antálková Milica
   Mgr. Jašová Zuzana
  nepedagogickí zamestnanciBc. Sabo Miroslav
  zástupcovia rodičovIng. Katarína Hauková
   Ing. Jozef Bábíček
   Mgr. Vrbňák Ivan
   Ing. Juríčková Zuzana, PhD.
  zástupca zriaďovateľaRNDr. Štefanec František
   Mgr. Volková Eva
   Mgr. Jílková Silvia
   Mgr. Dujsík Jaroslav

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovŠkola s úsmeom, s.r.o.
  SídloD. Jurkoviča 1049/33
  Telefón0905 399 076
  E-mailstefanec@zsstvorlistok.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  Rada školy pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Počas školského roku 2021/2022 sa uskutočnili 4 zasadnutia rady školy. Počas školského roku sa rada školy vyjadruje k nasledovným skutočnostiam:

  - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

  - návrh na počet prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní,

  - informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu,

  - správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch,

  - návrh rozpočtu školy,

  - správa o výsledkoch hospodárenia školy.

  Dôležitým poradným orgánom školy je aj Pedagogická rada, ktorá zasadala najmenej 1 krát mesačne a podľa potreby aj častejšie.

  Riešila najmä pedagogické záležitosti ohľadom prospechu, správania a dochádzky detí. Častou témou zasadnutí bolo prospievanie detí, ktoré boli počas školského roku striedavo v prezenčnom alebo dištančnom vzdelávaní a psychické dôsledky, ktoré mala pandémia Covid -19 na deti. V spolupráci s CPPPaP, ako i konzultácií s odborníkmi Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sme sa usilovali pomôcť deťom zvládať ich psychické problémy.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 153

  Počet tried: 9


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov182019191616141516153
  z toho v ŠKD17201819     74

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  S cieľom zvýšiť bezpečné prostredie v škole sme finančne zabezpečili pravidelné antigénové samotesty počas celého školského roku 2021/2022 pre všetkých zamestnancov. Mobilná odberová miestnosť, zriadená v škole, umožňovala pravidelné testovanie a vyhodnocovanie testovania žiakov a zamestnancov školy. Svoju činnosť ukončila v máji 2022.

  Počet zamestnancov k 31.8.2022:

  Pracovný pomerPočet
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 1. stupni5
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 2. stupni7
  Znížený úväzok pedagogickí zamestnanci2
  Plný pracovný úväzok - vychovávatelia4
  Pedagogickí zamestnanci na dohodu1
  Nepedagogickí zamestnaci na plný pracovný úväzok2
  Nepedagogickí zamestnanci na znížený pracovný úväzok 4
  Nepedagogickí zamestnanci na dohodu2

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
  učiteľov015
  vychovávateľov04
  z toho asistenti učiteľa - doplnenie úväzku04

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  III.Informatika1
  IV.Informatika1
  V.Biológia2
  V.Geografia2
  V.Informatika1
  VI.Matematika5
  VI.Biológia2
  VI.Geografia1
  VI.Informatika1
  VII.Biológia2
  VII.Geografia1
  VII.Informatika1
  VII.Telesná a športová výchova2
  VIII.Biológia1
  VIII.Geografia1
  VIII.Informatika1
  VIII.Telesná a športová výchova2
  IX.Biológia1
  IX.Geografia1
  IX.Telesná a športová výchova2

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Aj napriek zložitej situácii, ktorú spôsobila pandémia COVID-19, pripravovali vyučujúci školy žiakov na viaceré vedomostné, umelecké a šachové súťaže, v ktorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Úspechy žiakov dokumentuje nasledovná tabuľka:


  Názov súťaže

  Pôsobnosť

  Ročník

  Meno žiaka

  Umiestnenie

  Vedomostné

   

   

   

   

  Matematická olympiáda

  okresné kolo

  9. ročník

  Monika Bábíčková

  1.miesto

   

   

  8. ročník

  Dorota Fuchsová

  1.miesto

   

   

  6. ročník

  Michal Juríček

  1.     a 2. miesto

   

   

   

  Zuzana Baraníková

  1.     a 2. miesto

   

   

   

  Andrej Nikodem

  3. a 4. miesto

   

   

  5.ročník

  Veronika Kroupová

  6. a 7.miesto

  Pytagoriáda

  matematická súťaž

  okresné kolo

  3. ročník

  Samuel Ovečka

  2. miesto

   

  Ema Hanzalíková

  3. miesto

   

   

  8.ročník

  Dorota Fuchsová

  5. miesto

  Všetkovedko

  celoslovenské kolo

  2. ročník

  Kamila Prachárová

  5 J

   

   

  2. ročník

  Amália Kuklišová

  4 J

   

   

  3. ročník

  Karin Štepanovská

  4 J

   

   

  3. ročník

  Samuel Ovečka

  4 J

   

   

  3. ročník

  Ema Hanzalíková

  4 J

   

   

  4. ročník

  Matiáš Hornáček

  5 J

  Matematický klokanko a klokan 2022

  celoslovenské kolo

  (nad 85%)

  9. ročník

  Martin Baraník

  87,5% - 30. – 36. miesto

   

  Monika Bábíčková

  83,3% - 48. – 52. miesto

   

  6. ročník

  Ema Macháčková

  96,7% - 58. – 89. miesto

   

  Michal Juríček

  95% - 138. – 177. miesto

   

  Rastislav Bábíček

  86,7% - 408. – 459. miesto

   

  4. ročník

  Matiáš Hornáček

  86,7% - 780.-965. miesto

   

  Beata Záhradníková

  83,3% - 1088. . 1284. miesto

   

  3. ročník

  Zhen Zhen Ye

  100% - 1. -  394. miesto

   

  Samuel Ovečka

  96% - 402. – 606. miesto

   

  1.   ročník

  Eduard Králik

  83% - 3424. – 4137. miesto

  MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

  celoslovenské kolo, miesto v kraji

  2. ročník

  Irena Fuchsová

  1.     – 338. miesto

  Tommy Jurkovič

  372. – 843. miesto

  3. ročník

   

  Riešilo viacero detí, ale umiestnenie až po 1339. mieste

   

   

   

  4. ročník

  Matiáš Hornáček

  313. – 535. miesto

  MAKS

  celoslovenské kolo

  5. ročník

  Líza Fuchsová

  Maksi hviezda

   

  (do umiestnenia 100)

   

  Veronika Kroupová

  Maksi hviezda

  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

  okresné kolo

  9. roč.

  Monika Bábíčková

  8. miesto, celoslovenské kolo

   

   

  Olympiáda ANJ

   

   

  krajské kolo

  8.+9. roč.
  kat. 1B

  Juraj Greguš

  2.    miesto

  6.+7. roč.
  kat. 1A

   

  Lenka Ondírková

  4. miesto

  Kat C

  rodený hovorca

  Sophia Neszvadi

  6. miesto

  Expert Geniality Show

   

   

   

  Celoslovenská súťaž, celkové umiestnenia do 100 miesta (Zúčastnilo sa 21 žiakov)

  5. roč.

  Alex Horniak

  64. miesto

  7. roč.

  Mária Gregušová

  52. miesto

  8. roč.

  Laura Suďová

  3.     miesto

  Ema Vrbňáková

  83. miesto

  9. roč.

  Juraj Greguš

  58. miesto

  Martin Baraník

  4.     miesto

  Ela Romanová

  36. miesto

  Záhorácky robot

  súťaž v programovaní

  regionálna súťaž

  8. ročník

  9. ročník

  Ema Vrbňáková

  Monika Bábičková

  2.   miesto

  IQ olympiáda

  Región západ BA, TT, NR kraj

  9. ročník

  Monika Bábíčková

  5.    miesto

  i Bobor

   

  2. ročník

  Irenka Fuchsová

  1.-808. miesto

  Adam Hudeček

  1.-808. miesto

  5. ročník

  Líza Fuchsová

  1.-875. miesto

  Umelecké

   

   

   

   

  Hurbanov pamätník

  Krajské kolo

  6. roč.

  Nina Hauková

  3. miesto

  recitačná súťaž

  Obvodné kolo

  6. roč.

  Zuzana Baraníková

  2. miesto

   

   

   

   

   

   

  Okresné kolo

  3. roč.

  Sofia Ivičičová

  1.     miesto

   

   

  6. roč.

  Nina Hauková

  1.     miesto

   

   

   

   

   

  Športové

   

   

   

   

  Šachové súťaže

  Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ v online šachu

  Celoslovenské kolo

   

  Ela Romanová

  Kristína Dubanová

  Adela Hránková

  Veronika Kroupová

  Andrej Nikodem

  Michal Juríček

  Jakub Janáč

  1. kolo – 7. miesto

  2. kolo – 7. miesto

  3. kolo – 1. miesto

  4. kolo – 3. miesto

  celkovo – 1. miesto

  Školské online majstrovstvá v šachu

  Krajské kolo

  9. roč

  Ela Romanová

  Kristína Dubanová

  2. miesto

  3. miesto

  MSR mládeže 2022 D16

  Celoslovenské

  9. ročník

  Ela Romanová

  4.miesto

   

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity v školskom roku 2021/2022

  Školský rok 2021/2022 bol už tretím rokom, ktorý poznamenala pandémia COVID – 19. Okrem častých karantén detí v tomto školskom roku častejšie absentovali aj učitelia z dôvodu ochorenia alebo karantény. Aj napriek tomu sa učitelia so svojimi žiakmi zapájali do viacerých dobročinných aktivít, pripravovali pre nich súťaže, hry a tematické dni v online forme, aby im čo najviac motivovali k učeniu a rozvíjali ich talent.  

  Na konci školského roku sa uskutočnili za dodržania protiepidemiologických opatrení viaceré tradičné poznávacie exkurzie, ktoré žiakom pomohli v socializácii, stmeľovaní triedneho kolektívu a v neposlednom rade k zážitkovému učeniu. 

       

  ·       2.9.2021 Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022

  ·       13. 9. 2021 Prvé zasadnutie Žiackeho parlamentu v školskom roku

  ·       7. 9. 2021 Valné zhromaždenie OZ Rada rodičov online

  ·       7. 9. 2021 pokračovanie projektu  "Dobrá škola číta deťom"- ranné čítanie v triedach

  ·       16. – 22. 9. 2021 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

  ·       20. – 25.9.2021 Týždeň bláznivých účesov

  ·       23.9.2021 Teddy Bear Day

  ·       24.9.2021 Aktivity EkoDOMčeka – hra na triedenie odpadu Recyklóni

  ·       4.10. – 8.10.2021 výstavka jesenného ovocia a zeleniny, podpora regionálnych a tradičných plodín, zdravá výživa, výroba jablkových pochúťok

  ·       8.10.2021 projekt Hovorme o jedle – zdravá desiata pripravovaná deťmi

  ·       6.10.2021 webinár pre rodičov Bezpečnosť detí na internete

  ·       11.10.2021 otvorenie záujmových útvarov a nového krúžku Šikovní kuchárikovia

  ·       15.10.2021 Záhorácky robot online – súťaž v programovaní

  ·       15.10.2021 projekt Upracme si mesto

  ·       15.10.2021 školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  ·       20.10. 2021 Geolaboratórium 1 – projekt žiakov 8.A a 9.A z Geografie

  ·       26.10.2021 súťaž Expert Geniality show

  ·       27.10.2021 jesenné aktivity Halloween, pochod svetlonosov, posedenie pri punči kreatívne aktivity

  ·       Pozdravy pre seniorov pri príležitosti mesiaca októbra – úcty k starším

  ·       11.11.2021 testovanie štvrtákov KOMPARO

  ·       12.11.2021 okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  ·       23.11.2021 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok online – zbierka trvanlivých potrieb pre seniorov

  ·       24.11.2021 školské kolo súťaže Geografická olympiáda

  ·       25.11.2021 školské kolo Olympiády anglického jazyka

  ·       1.12.2021 Mikuláš v škole

  ·       6. – 7.12.2021 súťaž Všetkovedko

  ·       8.- 9. 12.2021 súťaž Pytagoriáda

  ·       9.12.2021 školské majstrovstvá Trnavského kraja ZŠ v šachu

  ·       10.12.2021 školské kolo Dejepisná olympiáda

  ·       11.12.2021 informatická súťaž iBobor

  ·       12.12.2021 testovanie KOMPARO ôsmakov a deviatakov

  ·       20.12.2021 zbierka krmiva pre zvierací útulok v Skalici

  ·       ST Digitálna generácia 2021 grant od nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na nákup základných sád micro:bitov

  ·       Matematická olympiáda – postup do krajského kola

  ·       Súťaž Chessity šachová online súťaž

  ·       11.2.2022 krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, postup do celoslovenského kola

  ·       17.2.2022 okresné kolo Geografickej olympiády   

  ·       24.2.2022 Karneval

  ·       9.3.2022 obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník

  ·       29.3. – 30.3.2022 okresné kolo Pytagoriády

  ·       31.3.2022 Čítanie pre pyžamkáčov, večerné čítanie rozprávok online

  ·       Denný prázdninový jarný tábor v CVČ

  ·       Korčuľovanie na zimnom štadióne - ŠKD

  ·       Projekt Cestovanie po Afrike – Geografia 6.A

  ·       Aktivity k Veľkej noci – pletenie korbáčov, recitovanie básničiek, maľovanie vajíčok

  ·       22. – 29.4. 2022 Deň Zeme – animované filmy, diskusia, súťaže, zbieranie odpadkov

  ·       Obnovenie činnosti záujmového útvaru Debatný klub

  ·       25. – 26.4.2022 celoslovenské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry

  ·       Deň  podľa Ámosa – projektové vyučovanie s rovesníckym vzdelávaním

  ·       27. – 28.4.2022 krajské kolo v umeleckom prednese Hollého pamätník

  ·       5.5.2022 súťaž English Star

  ·       10.5.2022 IQ olympiáda regionálne kolo

  ·       12.5.2022 Európsky deň minerálov – tematický deň 1.A

  ·       19.5.2022 školská šachová liga online 1. kolo

  ·       26.5.2022 školská šachová liga online 2. kolo

  ·       23.5.2022 raňajky v tráve – bezobalová desiata

  ·       24.5.2022 EkoTOP film – filmy s environmentálnou tematikou v ZOC MAX Skalica

  ·       Mini výprava do predajne kameňa vo Vrádišti – téma geológie v 8.A

  ·       30.5. – 2.6.2022 pobyt v ekologickom centre Zaježová pre najaktívnejších žiakov v projekte EkoDOMček

  ·       3.6. 2022 Medzinárodný deň detí – hry a súťaže na školskom dvore

  ·       Školská šachová liga online – 1. miesto v celkovom hodnotení

  ·       13.- 17.6.2022 Škola v prírode 3. a 4. ročník

  ·       14. – 17.6.2022 exkurzia Banská Štiavnica 7.A, 8.A, 9.A

  ·       15.- 17.6.2022 exkurzia Terchová pre 5.A a 6.A

  ·       20. – 24.6.2022 Active English Week – týždeň s anglickým lektorom pre 9.A

  ·       18.6.2022 Rozprávkový pochod

  ·      22.6.2022 šachový Deň otcov v Skalici

  ·      24.6. 2022 výlet Zlatnícka dolina 2. ročník

  ·      24.6.2022 výlet Pastoračné centrum 1. ročník

  ·      26.6.2022 SWAP letného oblečenia

  ·      27. – 29.6. 2022 Zber papiera

  ·      27.6.2022 exkurzia v štátnom archíve Skalica

  ·      27.6.2022 ocenenie najlepších absolventov základných a stredných škôl primátorkou Ing. Miernou

  ·      30.6. 2022 Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022

  ·      15. – 19.8.2022 Denný tábor CVČ v škole

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  V školskom roku 2021/2022 bol vyučovací proces ovplyvnený opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID - 19. Striedali sa obdobia prezenčného a dištančného vyučovania, vo väčšej miere sa uplatňoval model "hybridného vyučovania", ktorý spočíval v tom, že časť detí sa učila zo školy a časť detí sa pripájala na vyučovanie online. Tento model vyučovania bol veľmi náročný na prípravu učiteľa ako aj realizáciu hodiny a výber metód vyučovania. Ku koncu školského roku sa už obmedzenia zmierňovali, čo umožnilo realizovať projekty, tematické dni a exkurzie, ktoré škola tradične pripravuje.

  V náročnej situácii sa škole podarilo poračovať v dlhodobých projektoch ako napr. Šach v školách, ktorý sa uskutočňoval prezenčne alebo online formou. Ekologické aktivity školy, za ktoré získala ešte v roku 2019 škola ocenenie Trnavského samosprávneho kraja "Ekologický čin roka" boli spojené s finančnou odmenou, za ktorú sa deti, ktoré boli najviac aktívne v projekte EkoDOMček, zúčastnili pobytu v ekologickom centre Zaježová.

  V júni sa epidemiologická situácia zlepšila natoľko, že škola mohla obnoviť projekt pre žiakov 9. ročníka s názvom Active English Week, počas ktorého sa žiaci zdokonaľovali v používaní anglického jazyka v komunikácii v konverzačných témach. Z dlhodobejších projektov na podporu čitateľskej gramotnosti, sme pokračovali v projekte Dobrá škola číta deťom, pravidelným zaraďovaním čitateľských aktivít do činností školy. Škola bola úspešná v žiadosti o dotáciu, v projekte ST Digitálna generácia 2021 sme získali grant od nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na nákup základných sád micro:bitov.

  Školské ovocie a zelenina, program, ktorý zabezpečuje priebežne počas celého školského roku čerstvé sezónne ovocie a zeleninu pre všetky deti školy sa tešil obľube u žiakov aj tento rok.

  Obnovené bolo aj podávanie školskej desiatej.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7.2.2019

  Druh inšpekcie: tematická

  Predmetom školskej inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy. Testovania sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka. Priemerná úspešnosť za školu bola 47,22 %, čo bolo o 3,38 % menej než dosiahnutý národný priemer.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Priestory školy

  Podmienky pre organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu školy, školského klubu detí a centra voľného času boli vyhovujúce. Priestory, ktoré škola využíva nie sú veľké, ale efektívne využívané, čisté a udržiavané.

  Počas školského roku sa z dôvodu pandémie venovala zvýšená pozornosť dezinfekcii vnútorných priestorov školy. Počas letných prázdnin boli vymenené okná, vymaľované triedy, zakúpené nové lavice a stoličky a ďalšie boli opravené. Rekonštruovaný bol i priestor kabinetov pre učiteľov.

  Materiálno - technické podmienky

  Pedagógovia školy majú k svojej práci zabezpečené primerané podmienky. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Učitelia majú na katedrách učiteľské notebooky, v celej škole je prístupný internet.

  Zakúpili sa:

  - programovateľný server a licencie (bezpečný internet)

  - softvér aSc agenda

  - nábytok do učebne (lavice, stoličky), učiteľského kabinetu, riaditeľne, šatne

  - spevnenie oplotenia školského dvora

  - výmena okna

  - interaktívne tabule (3 kusy)

  - notebooky

  - licencia Cisco Webex pre školy

  - učebné pomôcky pre digitálne vyučovanie (elektronické perá a slúchadlá pre online vyučovanie)

  - pomôcky na výtvarnú výchovu

  - úprava kabinetu výtvarnej výchovy

  - lezecká stena v herni a stôl na stolný tenis v exteriéri

  - protihlukové panely v jedálni a podkroví

  - laserová tlačiareň farebná

  - licencia na využívanie portálu Lepšia geografia

  - účastnícke poplatky v súťažiach

  Názorné vyučovacie pomôcky, pracovné zošity, učebnice a knihy, výtvarný materiál sa zakúpili podľa požiadaviek učiteľov. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2021/2022 škola doplnila opotrebované športové potreby pre žiakov ako lopty, florbalové hokejky, pingpongové rakety a loptičky. Zakúpil sa nový stôl na stolný tenis do exteriéru, v priestore herni bola umiestnená nová lezecká stena pre deti. Fond učebníc sa postupne obmieňa a inovuje podľa možností ponuky MŠ a Edičného portálu, ktorý distribuuje učebnice

  Stručná analýza stavu

  V školskom roku 2021/2022 mala škola ôsmy krát deviatakov, ktorí úspešne dokončili základnú školu a získali nižšie stredné vzdelanie. Celoslovenské TESTOVANIE 9 a TESTOVANIE 5 sa uskutočnilo v plánovaných termínoch a žiaci získali lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Škola zabezpečila externé testovanie vedomostí v rámci testovania KOMPARO pre štvrtákov, šiestakov, ôsmakov a deviatakov. Výsledky žiakov v testovaných ročníkoch uvádzame v časti 3e.

  Potreby a pripravované plány

  Dištančné vyučovanie z dôvodu pandémie COVID - 19 ukázalo, že je potrebné posilňovať najmä komunikačné zručnosti žiakov, rozvíjať ich psychickú pohodu a spolunažívanie s ostatnými spolužiakmi v triede, nakoľko u viacerých žiakov sa prejavili negatívne dôsledky sociálnej izolácie. Na základe pozitívnych ohlasov bude škola aj v ďalšom školskom roku pokračovať v spolupráci s CPPPaP a pripravovať preventívne programy zamerané na budovanie zdravého sebavedomia, sebaprijatia a psychickej pohody.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  K pozitívnym stránkam školy patrí skutočný a úprimný záujem pedagógov o každého žiaka. Úsilie venovať sa každnému žiakovi a pomáhať mu na jeho vzdelávacej ceste, pomôcť mu pochopiť školské učivo, trpezlivo vysvetľovať, ak niečo nepochopil, ale nielen to. Učiteľom školy zároveň záleží aj na tom, aby sa v triede všetky deti cítili dobre, aby medzi spolužiakmi vládla tolerancia a pochopenie. Pripravujú pre deti množstvo zaujímavých aktivít a tematických dní, vzdelávacích exkurzií, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu preberaného učiva zážitkovým spôsobom.

  Škola veľmi pružne zareagovala na prechod detí na hybridné vzdelávanie. V záujme skvalitnenia pripojenia detí na online hodiny zapožičala do domáceho prostredia školské notebooky.

  Škola dosahuje v celoslovenskom testovaní piatakov a deviatakov veľmi dobré výsledky, prevyšujúce národný priemer. 7 žiakov z 9. triedy získalo v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky hodnotenie 90%- 100%, čo uľahčilo žiakom prijímacie konanie na stredné školy, ktoré si vybrali. Podľa portálu INEKO sa škola v skalickom okrese umiestnila v roku 2021 v porovnaní s ostatným základnými školami na 1. mieste.

  Rozvojové možnosti vidíme vo využívaní nových a efektívnych foriem a metód vzdelávania vo vyučovaní. Viac priestoru by sme chceli venovať športovým aktivitám a telesnému pohybu, ktorý deťom počas dištančného vyučovania veľmi chýbal. Chceli by sme zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania na 2. stupni. V ďalšom období by sme sa chceli zamerať na vypracovanie modelu formatívneho hodnotenia, ktoré by nebolo pre učiteľov priveľkou administratívnou záťažou, ale zároveň by poskytovalo žiakom a rodičom efektívnu spätnú väzbu.

  Testovanie 5Celoslovenský priemerPriemer našej školyRozdiel
  Matematika61,0 %73,5 %+12,5 %
  Slovenský jazyk 69,2 %76,2 %+7 %
      
  Testovanie 9   
  Matematika53,2 %80,0 %+26,8 %
  Slovenský jazyk59,1 %75,6 %+16,5%

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet individuálne začlenených žiakov v školskom roku 2021/2022 bol 7.

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 21/ z toho 10 dievčat

  Skutočný počet žiakov, ktorí nastúpia do 1. ročníka k 15.9.2022: 19/ z toho 10 dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2

  Počet neprijatých detí: 1

  Školskú dochádzku v ZŠ k 30.6.2021 ukončilo 16 žiakov 9. ročníka a 1 žiak 8. ročníka.

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  V školskom roku 2021/2022 sa na 8 - ročné gymnázium prihlásili 2 žiaci 5.A triedy. Prijatí boli 2. (Gymnázium F.V. Sasinka v Skalici a Purkyňovo gymnázium Strážnice)

  Žiaci 8. ročníka sa hlásili na bilingválne gymnáziá v počte 4, prijatý bol 1 na Evanjelické lýceum Bratislava.

  Žiaci 9. ročníka sa hlásili na gymnáziá a SOŠ, prijatí boli všetci. Umiestnenie zobrazuje nasledovná tabuľka.

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  Gymnáziá

   

  Spolu

  Dievčat

   

  Gymnázium F.V. Sasinka

  9

  4

   

  Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava

  1

  0

   

  Bil. Gymn. C.S Lewisa, Haanova 28, Bratislava

  1

  1

   

  Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava

  1

  0

   

  Spolu gymnáziá

  12

  5

  Zdravotnícke školy

   

   

   

   

  Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

  1

  0

   

  Spolu zdravotnícke školy

  1

  0

  SOŠ technické, dopravné, ostatné

   

   

   

   

  SOŠ Nám. Sv. Martina 5, Holíč

  1

  0

   

  SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica

  1

  0

   

  SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

  1

  0

   

  SOŠ v ČR

  1

  0

   

  Spolu odborné školy

  4

  0

   

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMATNEJOBNPVCPDAPRVRUJ
  1.A               
  2.A1    1  1    1 
  3.A1    1 11,21  11,05  
  4.A1,11    1 11,37  11,05  
  5.A11,441,63 1,381 11,71      
  6.A1,191,381,251,311,251 11,381,311    
  7.A1,431,291,431,431,3611,512,071,671   1
  8.A1,1311,21,531,3311,6712,071,781,07   1
  9.A1,51,381,561,561,88 1,75 1,881,61,13   1

  TriedaSJLSPRTEHTSVVLAVYV
  1.A      
  2.A11 1 1
  3.A1,261 11,061
  4.A1,471 11,051
  5.A1,69111 1
  6.A1,56111 1
  7.A1,71111 1
  8.A1,47111 1
  9.A1,94111 1

  Prospech žiakov

  Testovanie KOMPARO, do ktorého sa naša škola už niekoľko rokov zapája, je výborná príležitosť a spôsob, ako si vyskúšať testy podobné tým , ktoré budú deviataci absolvovať v apríli.

  Test vyhodnocuje spoločnosť EXAM, ktorá sa testovaniu profesionálne venuje už 27 rokov. Hoci je toto testovanie dobrovoľné, v minulom školskom roku sa doňho zapojilo viac ako 11 000 deviatakov z takmer 500 škôl.

  Každý účastník testovania dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch, dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Aj pre našu školu je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou, preto sme prihlásili našich žiakov na testovanie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11.11.2021.

  Zistili sme:

  - celkovú úroveň vedomostí našich žiakov v daných predmetoch

  - umiestnenie školy v rámci SR

  - umiestnenie školy v rámci regiónu

  - úroveň najlepších žiakov

  - úroveň najslabších žiakov

  - využitie potenciálu žiakov

  - medziročnú zmenu


  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1.A171700
  2.A202000
  3.A191900
  4.A191900
  5.A171700
  6.A161600
  7.A141400
  8.A161600
  9.A161600

  4. ročník

  Celoslovenská úspešnosť

  Úspešnosť našej školy

  Všeobecné študijné predpoklady

  55,1 %

  60 %  (+4,9)

  Matematika

  60,2 %

  59,2 %  (-1)

  Slovenský jazyk a literatúra

  58,9 %

  54,9 %  (-4)

  Prírodoveda

  71 %

  78,1 %  (+7,1)

  Vlastiveda

                       65,5 %

  65,6 %  (+0,1)

   

   

   

  6. ročník

  Celoslovenská úspešnosť

  Úspešnosť našej školy

  Všeobecné študijné predpoklady

  57,6 %

  54,6 %  (-3)

  Matematika

  49,5 %

  53,8 %  (+4,3)

  Slovenský jazyk a literatúra

  52,8 %

  56,5 %  (+3,7)

  Biológia

  42,4 %

  45,9 %  (+3,5)

  Geografia

                       51,1 %

  57,5 %  (+6,4)

   

   

   

  8. ročník

  Celoslovenská úspešnosť

  Úspešnosť našej školy

  Matematika

  51,2 %

  61,7 %  (+ 10,5)

  Slovenský jazyk a literatúra

  50,2 %

  57,2 %  (+ 7)

  Biológia

  65,7 %

  69,7 %  (+ 4)

  Geografia

  35,3 %

  29,5 %  (- 5,8)

  Všeobecné študijné predpoklady

  63,3 %

  68,3 %  (+ 5)

   

   

   

  9. ročník

  Celoslovenská úspešnosť

  Úspešnosť našej školy

  Matematika

  41,9 %

  68,1 %  (+ 26,2)

  Slovenský jazyk a literatúra

  57,7 %

  63,8 %  (+ 6,1)

   

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  Správa o hospodárení školy za rok 2021

  Výnosy

  Zdroj

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Šklola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  príspevok na špecifiká

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Prenesené kompetencie        Dotácie normatívne

  OÚ Trnava

  444 541

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  444 541

  Prenesené kompetencie Dotácie nenormatívne

  OÚ Trnava

   

  4 826

  0

  0

  2 938

  950

  5 060

   

   

   

  13 774

  Originálne kompetencie    Dotácie z p.daní PFO

  Mesto Skalica,  iné obce

   

   

   

   

   

   

   

  33 600

  12 049

  22 032

  67 681

   Program podpory stravovacích návykov detí - dotácia

  UPSVaR Senica

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8 817

  8 817

  Príspevky zákonných zástupcov žiakov

  Fyzické osoby

   

   

   

   

   

   

   

  8 592

  7 980

  349

  16 921

  Dary a iné príjmy

  Právnic. osoby

  29 644

   

   

   

   

   

  319

  28 371

  13 173

  9 304

  80 811

  Dary a iné príjmy

  Fyzické  osoby

   

   

   

   

   

   

   

   

  840

   

  840

  Celkom

   

  474 185

  4 826

  0

  0

  2 938

  950

  5 379

  70 563

  34 042

  40 502

  633 385

  Náklady

  Účet

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  Príspevok na špecifiká

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Mzdy

  521

  270 100

  1 427

   

   

   

   

   

  39 616

  9 395

  8 628

  329 166

  Pracovné dohody

  521

  6 487

   

   

   

   

   

   

  72

   

  23

  6 582

  Poistné

  524

  95 035

  498

   

   

   

   

   

  15 406

  3 376

  2 733

  117 048

  Odchodné

  527

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Bežné transfery jednotl.

  549

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Cestovné náhrady

  512, 547

  0

   

   

   

   

   

   

   

  77

   

  77

  Energie, voda

  502

  5 019

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 585

  6 604

  Poštovné telekomun.

  518

  719

   

   

   

   

   

   

  16

  3

   

  738

  Materiál

  501

  28 879

  2 861

   

   

  2 938

  550

  5 198

  560

  1 718

  2 420

  45 124

  Dopravné

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Údržba

  511

  7 901

   

   

   

   

   

   

  1 710

  1 710

  1 140

  12 461

  Nájomné

  518

  24 889

   

   

   

   

   

   

  10 889

  10 989

  5 185

  51 952

  Služby

  513, 518, 532, 538, 549

  28 719

  26

   

   

   

  400

  181

  996

  5 045

  18 486

  53 853

  Odpisy

  551

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 803

   

  1 803

  Zákonné soc.náklady

  527

  6 437

  14

   

   

   

   

   

  1 298

  351

  302

  8 402

  Celkom

   

  474 185

  4 826

  0

  0

  2 938

  950

  5 379

  70 563

  34 467

  40 502

  633 810

  Hospodársky výsledok

  .

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  Dotácia  COVID sanitatar

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Zisk +/Strata -

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -425

  0

  -425

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Športová liga22 Mgr. Igor Černin
  da Vinciho dielničky 116 Mgr. Zuzana Šimeková
  da Vinciho dielničky 216 Mgr. Zuzana Šimeková
  Florbal 28 Ing. Aleš Možnár
  Florbal 110 Mgr. Igor Černin
  Klasické písanie12 Mgr. Zuzana Jašová
  Lego robot - miniprogramovanie14 Mgr. Valéria Romanová
  Malý grafik5 Bc. Miroslav Sabo
  Mozgovňa - matematický krúžok11 Mgr. Viera Levočová
  Mozgovnička pre 3. – 4. ročník11 Mgr. Andrea Jurkovičová
  Pohni kostrou18 Mgr. Igor Černin
  Šachový krúžok pokročilí – 3. a 4. ročník15 Mgr. Viera Haraštová
  Šachový krúžok pokročilí 2 pre 2. stupeň9 Mgr. Viera Haraštová
  Šachový krúžok začiatočníci – 1. a 2. ročník27 Mgr. Viera Haraštová
  Šikovní kuchárikovia, 5. – 9. ročník18 Mgr. Igor Černin
  Študovňa17 Mgr. Viera Levočová
  Testovanie 916 Mgr. Viera Levočová
  Turisti s.r.o.12 Mgr. Igor Černin

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škole sa darí udržiavať s rodinami detí dobrú spoluprácu. Rodičia podporujú školské aktivity rôznym spôsobom, finančne, ale i aktívnou pomocou a účasťou na akciách organizovaných školou. Na podporu aktivít školy bolo založené aj OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica, ktoré významným spôsobom pomáha škole pri jej napredovaní. Finančné príspevky z poukázania podielu 2% z daní fyzických a právnických osôb škola používa na zakúpenie potrieb pre deti a skvalitnenie vyučovania. V spolupráci s rodičmi sme počas školského roku pripravili webináre na tému Bezpečnosť detí na internete, v ktorých rodičia získali praktické návody, ako vytvoriť bezpečné prostredie v elektronických zariadeniach, ktoré deti doma používajú a aké sú možnosti kontroly detí zo strany rodičov. Škola zároveň informovala rodičov a výsledkoch anonymného prieskumu, ktorý realizovala so žiakmi na tému používania internetu a mobilov vo voľnom čase detí.

  Počas protipandemických opatrení bol osobný kontakt s rodičmi obmedzený, nekonali sa tradičné podujatia, na ktorých sa mohli stretnúť rodičia s učiteľmi a vychovávateľmi, ako boli nap. Šarkaniáda, Vianočné dielničky a pod. Na konci školského roku 2021/2022 sa rodičia už mohli zúčastniť rôznych posedení a vystúpení na školskom dvore, ktoré sa konali pri príležitosti 15. výročia založenia školy, rozlúčky štvrtákov s 1. stupňom alebo rozlúčky deviatakov so školou.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Jana Štefancová

  V Skalici, 17. augusta 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2022

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy na svojom zasadnutí 5.9.2022 prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Zriaďovateľ školy schválil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti dňa 5.9.2022.