Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
Adresa školyGorkého 4, 909 01 Skalica
Telefón034/6645511, 0907/178 250
E-mailzsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
WWW stránkawww.zsstvorlistok.sk
ZriaďovateľŠkola s úsmevom, s.r.o.
 D. Jurkoviča 1049/33
 909 01 Skalica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jana Štefancová034 664 55 110907 178 250stefancova@zsstvorlistok.sk
ZRŠMgr. Viera Levočová034 664 55 110908 089 265levocova@zsstvorlistok.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Antálková Milica
pedagogickí zamestnanciIng. Antálková Milica
 Mgr. Zuzana Jašová
nepedagogickí zamestnanciMgr. Volková Eva
zástupcovia rodičovMgr. Mrvová Gabriela
 Mgr. Barbora Vajlová
 JUDr. Špačková Katarína
 Ing. Zuzana Juríčková
zástupca zriaďovateľaRNDr. Štefanec František
 Mgr. Eva Lukianová
 Mgr. Silvia Štefancová
 Mgr. Jaroslav Dujsík

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
Metodické združeniePaedDr. Štefancová Jana
Predmetová komisia Mgr. Levočová Viera

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 141

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov17201817171517911141
z toho ŠVVP   211  26
z toho v ŠKD15201817     70

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 31.8.2017: 18

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 31.8.2017: 18


 1. roč.2. - 4.ročníkSpolu
Počet prijatých žiakov v šk. roku 2017/1818220

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Prihlášky na stredné školy sa spracovali a zasielali podľa stanoveného harmonogramu. Pred výberom strednej školy žiaci absolvovali prezentáciu stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v KD v Skalici, taktiež v spolupráci s CPPPaP v Holíči absolvovali test predpokladov pre výber povolania a spolu s výchovnou poradkyňou a rodičmi konzultovali možnosti ďalšieho štúdia. Žiaci mali záujem študovať na nasledovných stredných školách:

Gymnázium bilingválne, Sučany

Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica

Gymnázium bilingválne, Bilíkova, Bratislava

SPŠ elektrotechnická, Hálova, Bratislava

SZŠ Skalica

SOŠ strojnícka, Skalica

Stredná umelecká škola, Trenčín


 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠGym bil.Umelecká SŠSpolu
prihlásení1532112
prijatí1532112
% úspešnosti100%100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINVINFMATNEJOBNPVPDAPRV
1. ročník1    1   1    1
2. ročník1    1   1,15    1
3. ročník1,11    1  11,22  11,22 
4. ročník1    1 1 1,35  11 
5. ročník1,471,411,17 1,351  11,35     
6. ročník1,871,731,471,531,61  12,21,571   
7. ročník1,351,411,291,591,5911,53 11,471,331,06   
8. ročník1,7121,331,711,86 2,29  2,5711,14   
9. ročník21,181,551,361,55 2  2,182    

TriedaRUJSJLSPRSVPTECHTSVTVVLAVYUVYV
1. ročník 11  1   1
2. ročník 1,051  1   1
3. ročník 1,331  1 1,06 1
4. ročník 1,241   11,12 1
5. ročník 1,441 11   1
6. ročník1,51,931 11   1
7. ročník1,131,651 11   1
8. ročník1,82,111  1    
9. ročník1,141,731111  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. ročník171700
2. ročník202000
3. ročník181800
4. ročník171700
5. ročník181800
6. ročník151500
7. ročník171700
8. ročník9900
9. ročník111100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. ročník17128275,41128275,4100,00
2. ročník20142571,25142571,2500,00
3. ročník1896953,8396953,8300,00
4. ročník17143384,29143384,2900,00
5. ročník18127374,88127374,8800,00
6. ročník15139392,87139392,8700,00
7. ročník171733101,941733101,9400,00
8. ročník9981140,14977139,5740,57
9. ročník111482134,731482134,7300,00

Výsledky externých meraní

V školskom roku 2017/2018 škola prihlásila žiakov 9., 8. a 6. ročníka do dobrovoľného periodického testovania Projekt KOMPARO prebieha už trinásty rok (testovanie sa uskutočnilo 16.11.2017). Ide o periodické testovanie žiakov z rôznych predmetov. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu. V prípade deviatakov ide o testovanie na výstupe tzv. „cieľovej páske“. Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá by si mal ešte zopakovať, Rebríčky poradia škôl však nie sú tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám ako objektívna spätná väzba a podklad pre autoevalváciu. Nadpriemerné výsledky dosiahli žiaci 9. ročníka, ktorí významne prevýšili celoslovenský priemer. V 8. ročníku žiaci dosiahli lepšie ako priemerné výsledky vo všetkých testovaných predmetoch, najvýznamnejší rozdiel bol v geografii a matematike.

Výsledky deviatakov, ôsmakov a šiestakov zabezpečili škole opätovné získanie titulu "Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne" a zaradili ju medzi 25 % najúspešnejšícj škôl na Slovensku.

Povinné testovanie piatakov Testovanie 5 - 2017prinieslo škole nadpriemerné výsledky v obidvoch testovaných predmetoch, matematike, aj slovenskom jazyku. Deviataci v Testovaní 9 - 2017 boli taktiež úspešnejší ako väčšina ich rovesníkov v SR.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemer v SRRozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
TESTOVANIE 9    
Slovenský jazyk a literatúra11 (2 žiaci so ŠVP)76,0 %63,0 %( + 13 %)
Matematika11 (2 žiaci so ŠVP)82,7 %55,9 %(+ 26,8 %)
     
TESTOVANIE 5    
Slovenský jazyk a literatúra17 (1 žiak so ŠVVP)70,0 %62,8 %( + 7,2 %)
Matematika17 (1 žiak so ŠVVP)82,2 %64,7 %( + 17,5 %)
     
KOMPARO 9    
Slovenský jazyk a literatúra11 (2 žiaci so ŠVVP)91,1 %64,6 %(+26,5)
Matematika1183,3 %49,4 %(+ 33,9 )
     
KOMPARO 8    
Matematika764,4%50,4 %(+14)
Slovenský jazyk765,6 %62,8 %(+2,8)
Biológia760,0 %48,0 %(+12)
Geografia768,8 %43,6 %(+25,2)
Všeobecné študijné predpoklady755,0 %54,5 %(+0,5)
     
KOMPARO 6    
Matematika1777,2 %60 %(+ 17,2)
Slovenský jazyk a literatúra1765 %55,9 %(+ 9,1)
Fyzika1780,5 %67,1 %(+ 13,4)
Dejepis1769,1 %52,1 %(+ 17)
Všeobecné študijné predpoklady1780,3 %67,7 %(+ 12,6)

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.1111111119
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

TriedaPredmetPočet hodín v týždni
1.ANJ2
2.MAT1
2.ANJ2
3.MAT1
3.SJL1
4.MAT1
5.ANJ1
5.KMN1
5.MAT1
6.RUJ/NEJ2
6.MAT1
6.BIO2
7.RUJ/NEJ2
7.FYZ1
7.MAT1
7.GEG1
8.NEJ/RUJ2
8.MAT1
9.ANJ1
9.NEJ/RUJ2
9.FYZ1
9.CHE1
9.MAT1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1180
Bežných tried81225
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu91405

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP133
DPP3 
Znížený úväzok22
Na dohodu22

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1616
vychovávateľov 44
    
spolu 2020

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.Informatika1
VI.Informatika1
VII.Informatika1
III.Informatická výchova1
IV.Informatická výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Vedenie školy podľa plánu kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2017/2018 podporovalo finančne i organizačne ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vyučovania a výchovy v škole. Pedagógovia školy sa vzdelávali v rôznych formách, či už na konferenciách, seminároch alebo otvorených hodinách. Počas školského roku sa zúčastnili nasledovných vzdelávacích aktivít:

Zippyho kamaráti - Mgr. Královičová

Comenia Script - Mgr. Královičová

Skupinová práca na hodinách matematiky - Mgr. Královičová, Mgr. Haraštová

Road show - Mgr. Jurkovičová, Mgr. Kernová, Mgr. Horinková)

Stretnutie výchovných poradcov - Mgr. Levočová

Čitateľská gramotnosť - Mgr. Jurkovičová

Inovovaný školský vzdelávací program - Mgr. Jurkovičová, Mgr. Haraštová

Agresívne správanie žiakov - Mgr. Levočová

Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami - Mgr. Levočová

Konferencia R.A.U. (Mgr. Levočová, Mgr. Jašová, Mgr. Jurkovičová, Mgr. Haraštová)

Programovací jazyk Scratch 2.0 (Mgr. Kernová)

Jolly Phonics - Mgr. Štefancová

Informatika - Mgr. Horinková

Myšlienkové mapy - Mgr. Haraštová

Svet integrovaných žiakov - Mgr. Vrbňáková, Mgr. Královičová

Konferencia súkromných škôl - PaedDr. Štefancová

Cesty k dobrej škole - Mgr. Štefancová, Mgr. Koišová, Mgr. Vrbňáková, Ing. Antálková

Školská knižnica ako lusk - PaedDr. Štefancová

Comenia Script - Mgr. Jašová

Interaktívna tabuľa - Mgr. Haraštová, Mgr. Černin

Neučme čítať len na slovenčine - Ing. Antálková, Mgr. Jašová, PaedDr. Štefancová


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška0 
2.kvalifikačná skúška0 
adaptačné štúdium3 
aktualizačné štúdium5 
funkčné inovačné štúdium0 
špecializačné inovačné štúdium0 
špecializačné kvalifikačné0 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické1 
vysokoškolské nepedagogické0 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Počas školského roku 2017/2018 sa žiaci školy pod vedením pedagógov zapojili do mnohých vedomostných, umeleckých či športových súťaží, v ktroých si porovnali svoje schopnosti a sily s ostatnými rovesníkmi. Už po niekoľko posledných rokov škola opakovane dosahuje výborné výsledky najmä v matematických a šachových súťažiach, novou súťažou bola účasť siedmačiek v Slovenskej debatnej asociácii, v ktorej počas svojho prvého roku pôsobenia dosiahli dievčatá vynikajúce umiestnenie v rámci Západoslovenského kraja (1. a 5. miesto).


Názov súťaže

Pôsobnosť

Ročník

Meno žiaka

Umiestnenie

Vedomostné

 

 

 

 

Matematická olympiáda

okresné kolo

6. ročník

Kubova K.

1. miesto

 

 

7. ročník

Šantavý J.

1. miesto

Pytagoriáda

okresné kolo

6. ročník

Kubova

3.miesto

Všetkovedko

celoslovenská

2.ročník

Hauková

15.miesto

 

 

3.ročník

Kuba

35.miesto

 

 

4.ročník

Bartošík

23.miesto

 

 

5.ročník

Bábíčková

11.miesto

Matematický klokan

celoslovenské kolo

5.ročník

Bábíčková

100 %

 

 

 

4.ročník

Vrbňáková

93,3 %

 

 

6. ročník

Kubová

90,8 %

MAKSÍK

celoslovenské kolo, miesto v kraji

2.– 4.ročník

25 ocenených detí

 

MAKS

miesto v kraji

5. -9.ročník

Romanová Ela

10.miesto

 

 

 

Ráčeková

1.miesto

 

 

 

Fuchsová

1.   -2.miesto

Dejepisná olympiáda

okresná

7.ročník

Šantavý

1.miesto

 

 

7.ročník

Javorský

2.miesto

 

 

9.ročník

Antálková

5.miesto

 

 

9.ročník

Vajla

11.miesto

 

 

6.ročník

Snopek

4.miesto

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

okresná

9.ročník

Antálková

3.miesto

 

 

4.ročník

Strhanová A.

3.miesto

Olympiáda z anglického jazyka

okresné kolo

7. ročník

Budinská D.

2.miesto

 

 

9. ročník

Antálková

4. miesto

Umelecké

 

 

 

 

Hurbanov pamätník

obvodné kolo

4.ročník

Kopáčová L.

3.miesto

Ekoplagát

okresné kolo

6.ročník

Ovečková

2. miesto

 

 

7. ročník

Faganová

3. miesto

Farby jesene

okresná

3.ročník

Burkert

čestné uznanie

Rodina bez cigariet

okresná súťaž -

kategória výtvarné práce

4. ročník

Šefčovičová

3. miesto

 

 

7.ročník

Blahová

1.miesto

 

 

8.ročník

Semanská

cena organizátora

 

 

4.ročník

Kopáčová Z.

3.miesto

 

kategória prezentácie

9.ročník

Vajla- Budinský

1.miesto

 

 

9.ročník

Vlková-Romanová-Antálková

4.miesto

 

 

9.ročník

Lašák- Masaryk

5.miesto

Slovenská debatná asociácia

regionálne

7.ročník

Budinská - Mrvová

1.miesto

 

 

 

Príkazská - Prokešová

5.miesto

Športové

 

 

 

 

Skalická olympiáda

obvodná

zmiešané družstvo chlapci

cyklistika

 

2.miesto

 

 

zmiešané družstvo chlapci

florbal

5.ročník

 

3. miesto

Majstrovstvá okresu v atletike

okresná súťaž

9.ročník

Lašák

3. miesto v behu na 60 m

 

 

 

 

3.miesto hod loptičkou

Footgolf Cup

obvodná

6. – 9.ročník

Lašák, Javorský, Kondla,Vogl

1.miesto

Šachový turnaj GPX Dubnica nad Váhom

postupová súťaž

5.ročník

Romanová Ela

Dubanová

Top 10 dievčatá do 10 rokov

Šachový turnaj GPX Skalica

postupová

5.ročník

Romanová Ela

5.miesto

Šachový turnaj GPX Malacky

postupová

5.ročník

Romanová Ela

7.miesto

 

 

5.ročník

Dubanová

19.miesto

Majstrovstvá TT v šachu

krajská

5.ročník

Romanová Ela

7.miesto

 

 

5.ročník

Dubanová

8.miesto

 

 

9.ročník

Romanová Ema

5.miesto

Majstrovstvá okresu v šachu

okresná

5.ročník

Romanová E.

1.miesto

 

 

9.ročník

Romanová E.

2.miesto

 

 

5.ročník

Dubanová K.

3.miesto

 

 

súťaž družstiev

Romanová - Budinský

1.miesto

 

 

 

Romanová - Bartošík

2.miesto

 

 

 

Dubanová - Baraník

3.miesto

Majstrovstvá SR 4členných družstiev v šachu

kategória chlapci aj dievčatá

kategória do 15 rokov

Romanová Ela

Romanová Ema

Budinský

Dubanová

15. miesto

Skalický šachový festival detí a mládeže

medzinárodné

5.ročník

Romanová Ela

4.miesto

Šachové majstrovstvá SR detí a mládeže

celoslovenské

5.ročník

Romanová Ela

3.miesto

Šach GPX Osuské

postupová

5.ročník

Romanová Ela

1.miesto

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci školy sa aktívne zapájajú do spoločenského života vo svojom meste. Sú nápomocní pri organizovaní mnohých spoločenských, či kultúrnych podujatí a veľmi intenzívne sa v poslednom roku rozbehla najmä ich dobrovoľnícka činnosť. Pravidelne navštevujú so svojím kultúrnym programom zariadenia pre seniorov i deti, pripravujú program na vernisáže, pomáhajú pri čistení mesta v rámci verejno - prospešných prác, počas festivalov (Trdlofest) dohliadajú na správne triedenie odpadu a čistenie priestorov po, nie vždy ekologicky zmýšľajúcich, návštevníkoch. V rámci svojich možností v spolupráci s rodičmi podporujú Útulok zvierat v Skalici, Detský domov, či Zelený dom, zapájajú sa do zbierky Ligy proti rakovine.

·     4.9.2017 slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

·     7.9.2017 Valné zhromaždenie OZ Rada rodičov

·     8.9.2017 Prvé zasadnutie Žiackej školskej rady

·     14.9.2017 exkurzia deviatakov do Bratislavy (Vodárenská záhrada, ostrov Sihoť, vedecko – zábavné centrum Aurélium, PaniQ Room)

·     16. – 22.9. 2018 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

·     18.9.2017 DEŇ BEZ ÁUT- „koliesková doprava“ do školy

·     23.9.2017 Šach vo Františkánskej záhrade počas Skalických dní

·     25.9.2017 Jumping – skákanie na trampolínkach, podpora športovania detí

·     25.9.2017 Účelové cvičenie v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia

·     26.9.2017 cyklovýlet na Baťov kanál a Perúnsku lúku

·     27.9.2017 Cezpoľný beh v Holíči, starší žiaci

·     28.9.2017 Prešibaný kocúr – divadelné predstavenie v KD Skalica pre 1. stupeň

·     29.9.2017 Športová olympiáda žiakov našej školy na letnom štadióne v Skalici

·     5.10.2017 Deň otvorených dverí Stredná zdravotnícka škola Skalica

·     7.10.2017 X. ročník Šarkaniády v Zlatníckej doline

·     7.10.2017 Za bránami školy – vinobranie deviatakov

·     16.10.2017 Výstavka a ochutnávka regionálnej zeleniny a ovocia (prednáška PhDr. Zajíčková)

·     17.10.2017 Družobné stretnutie škôl Ratíškovice, Hodonín, Senica, Skalica – bowling v ZŠ Ratíškovice

·     20.10.2017 Stredoeurópsky deň stromov – celotýždenné environmentálne aktivity

·     23.10.2017 Zdravé raňajky, detské varenie a pečenie s ovocím a zeleninou

·     26.- 28.10. 2017 benefičný koncert OZ Integrácia Poprad, výlet 7. ročník

·     27.10.2017 Záložka do knihy spája školy, spolupráca so ZŠ Radonice, ČR

·     27.10.2017 Majstrovstvá skalického okresu v šachu v Hoteli sv. Ludmila

·     27.10.2017 Jabĺčkový beh na letnom štadióne v Skalici, 1. ročník

·     27.10.2017 Halooween – spanie v škole, 3. a 9. ročník

·     6.11.2017 Teddy Bear Day (tematické vyučovanie v škole)

·     6.11.2017 Exkurzia Schaeffler Skalica pre deviatakov

·     6.11.2017 futsalový zápas

·     7.11.2017 cyklovýlet Skalické rybníky

·     8.11.2017 filmové predstavenie v kine ZOC MAX v rámci záujmového útvaru

·     9.11.2017 prezentácie žiakov na tému Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

·     11.11.2017 Sledovanie hokejového zápasu Slovensko – Nemecko na veľkoplošnej obrazovke v školskej jedálni

·     13.11.2017 filmové predstavenie dokumentu Sila ľudskosti v Kine Sloboda Skalica

·     14.11.2017 Slovenská debatná asociácia 1. regionálne kolo

·     15.11.2017 Medové raňajky (spolupráca s rodičmi)

·     15.11.2017 exkurzia VEPOS (2. a 4. ročník), v rámci projektu KOZMIX, enviro -  aktivity

·     15.11.2017 Vianočné tvorenie (spolupráca s rodičmi)

·     16.11.2017 testovanie žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO

·     16.11.2017 filmový dokument O našej planéte

·     16.11.2017 Exkurzia do Bratislavy Bibiana

·     20.11.2017 6. ročník projektu Rodina bez cigariet

·     22.11.2017 Testovanie 5

·     25.11.2017 Šachový turnaj v Malackách

·     28.11.2017 LEAF Academy beseda o „inom vzdelávaní“

·     29.11.2017 búdky pre vtáčikov na zimu – Záhrada, ktorá učí

·     29.11.2017 Majstrovstvá kraja v šachu

·     29.11.2017 okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku

·     30.11.2017 školské kolo Všetkovedko

·     4.12.2017 Olympiáda ľudských práv – školské kolo

·     4.12.2017 prezentácie druhákov a štvrtákov projekt KOZMIX

·     6.12.2017 Mikuláš

·     8.12.2017 tvorivá vianočná dielnička (spolupráca s rodičmi)

·     13. – 14.12.2017 Pytagoriáda – školské kolo matematickej súťaže

·     13.12.2017 Farby jesene – okresná výtvarná súťaž

·     18. – 22.12.2017 vianočné besiedky pre rodičov

·     16.12.2017 olympiáda z anglického jazyka, školské kolo

·     19.12.2017 písanie vianočných pohľadníc pre klientov Zariadenia pre seniorov a JESÉNIA

·     19.12.2017 Anjelské vianočné drobností (finančná podpora Útulok v Skalici, Sloboda zvierat, Detský domov v Skalici, Lego Mindstorms)

·     20.12.2017 zbierka krmiva pre zvierací útulok v Skalici

·     21.12.2017 stretnutie absolventov školy

·     21.12.2017 folklórne vystúpenie detského súboru Brodčánek v škole

·     22.12.2017 Vianočný florbalový turnaj

·     12.1.2018 šach s Mefistom – projektové tematické vyučovanie

·     16.1.2018 olympiáda anglického jazyka okresné kolo

·     18.1.2018 Slovenskí maliari očami detí (výtvarný workshop, spolupráca s rodičmi)

·     24.1.2018 Matematická olympiáda okresné kolo

·     28.1. – 2.2.2018 zimná škola v prírode Nízke Tatry Tále

·     6.2.2018 školský turnaj v stolnom tenise

·     7.2.2018 filmové predstavenie Svet okolo nás Vietnam – brána do Indočíny, 2. stupeň

·     9.2.2018 Školský fašiangový karneval

·     12.2. – 16.2.2018 zimná školská olympiáda v netradičných i tradičných disciplínach

·     14.2.2018 Valentín

·     14.2.2018 exkurzia do Záhorského múzea v Skalici 5. ročník

·     15.2.2018 okresné kolo dejepisnej olympiády

·     10., 17.,24.2.2018 Dni otvorených dverí pre budúcich prvákov

·     1.3.2018 obvodné kolo Hurbanov pamätník

·     3.3.2018 šachová turnaj v Štefanove

·     5. – 9.3.2018 jarné prázdniny v školskom CVČ – denný tábor

·     2.3.2018 divadelné predstavenie v škole, Rumcajs, divadlo Clipperton

·     13. – 14.3.2018 okresné kolo Pytagoriády

·     15.3.2018 recitačná súťaž Hurbanov pamätník obvodné kolo

·     16.3. 2018 Multikultúrna výchova – Deň sv. Patrika, tematické vyučovanie

·     17.3.2018 Turnaj šachu GPX Dubnica nad Váhom

·     19.3.2018 Kniha za knihu – výmenná burza kníh

·     1. – 29.3.2018 podpora hlasného čítania detí „Dospelácke 10 denne“

·     19.3.2018 matematická súťaž Klokan

·     20.3.2018 školské kolo olympiády v slovenskom jazyku 3. – 4. ročník

·     21.3.2018 Testovanie 9

·     22.3.2018 Deň vody – tematické vyučovanie

·     23.3.2018 volejbalový turnaj chlapcov

·     23.3.2018 Noc s Andersenom – podpora čítania detí, spanie v škole

·     23.3.2018 výstava poľovníckych trofejí v Holíčskom zámku – exkurzia 1. ročník

·     26.3.2018 recitačný workshop v škole s K. Madunickou

·     28.3.2018 majstrovstvá SR štvorčlenných družstiev ZŠ v šachu

·     4.4.2018  Deň učiteľov – tematické vyučovanie VESIPa a Deň podľa Ámosa

·     29.3.2018 školská Veľká noc

·     6.4.2018 Zápis do 1. ročníka školy

·     9.4.2018 súťaž v prehadzovanej mladší žiaci

·     12.4.2018 súťaž vo vybíjanej 4. ročník dievčatá

·     17.4.2018 Matematická olympiáda, okresné kolo

·     13.4.2018 Deň narcisov, podpora finančnej zbierky

·     19.4.2018 Dopravná výchova na DDI v Senici, 4. ročník

·     22.4. – 27.4.2018 Environmentálne aktivity ku Dňu Zeme (cyklovýlet, prednáška o triedení odpadu, nakupovanie bez obalu, prezentácie o NAJ ekosystémoch Zeme)

·     24.4.2018 IQ olympiáda v Trnave

·     24.4.2018 šachové majstrovstvá SR detí a mládeže L. Mikuláš

·     2.5.2018 Zdravý úsmev – prednáška, 2. ročník

·     16.5.2018 KOMPARO 6. ročník

·     5.5.2018 Rozprávkový pochod, dobrovoľnícka pomoc žiakov a učiteľov

·     8.5.2018 skalický šachový festival detí a mládeže

·     10.5.2018 Slovenská debatná asociácia

·     28. – 30.5.2018 exkurzia žiakov 4. ročníka do Terchovej

·     14.5.2018 Deň mlieka, podpora zdravej výživy

·     16.5.2018 Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku 3. - 4. ročník

·     14.5. – 18.5.2018 besiedky pre mamičky v škole

·     18.5.2018 Za bránami školy – verejno – prospešné práce v meste

·     18.5.2018 Exkurzia do Bratislavy 2. - 3. ročník, detská opera, BIBIANA, prírodovedné múzeum

·     19.5.2018 Trdlofest – eko hliadky, triedenie odpadu

·     19.5.2018 šachový turnaj GPX Osuské

·     21.5.2018 zasadnutie Žiackej školskej rady

·     21.5.2018 Pozerajte našimi očami, výchovný program o živote nevidiacich

·     23.5.2018 Exkurzia Brno Planetárium a Technické múzeum, 9. ročník

·     28.5. – 1.6.2018 týždeň s anglickým native speakrom

·     25.5.2018 družobné stretnutie škôl Ratíškovice, Hodonín, Senica  v Skalici

·     25.5.2018 Exkurzia Scheffler 8. ročník

·     28.5.2018 Exkurzia Lednice, za L4L

·     29.5.2018 exkurzia Mestský úrad Skalica 6. ročník

·     31.5.2018 Festival talentov v KD Skalica, dobrovoľnícka pomoc žiakov

·     1.6.2018 Minifestival Harryho Pottera nočné premietanie filmu a „stanovačka“ v škole

·     1. – 8.6.2018 týždeň aktivít k MDD, kaskadérske akrobacie, súťaže, street workout

·     3.6.2018 Semifinále GPX v Skalici

·     4.6.2018 prednáška Včely zblízka (spolupráca s rodičmi)

·     5.6.2018 divadelné predstavenie The Heroes v KD Skalica

·     11.6.2018 Slovenská debatná asociácia – finále

·     12.6.2018 IT Fitness test, zručnosti v IKT

·     13. – 18.6.2018 jazykový pobyt Londýn 8. ročník

·     13.6.2018 Exkurzia VEPOS 9. ročník

·     15.6.2018 rozlúčka štvrtákov s 1. stupňom – spanie v škole

·     15.6.2018 Ekoplagát, okresná súťaž

·     18. – 21.6.2018 exkurzia Banská Štiavnica 6. – 9. ročník

·     18. – 22.6.2018 Letná škola v prírode Zlatnícka dolina 3. ročník

·     20. – 21.6.2018 športová olympiáda skalických škôl

·     22.6.2018 Za bránami školy, exkurzie k rôznym profesiám, 9. ročník

·     26. – 30.6.2018 zber papiera

·     26.6.2018 Footgolf Cup 2018

·     26.6.2018 výlet 5. ročník Bratislava za L4L

·     27.6.2018 Účelové cvičenie a didaktické hry

·     28.6.2018 stretnutie budúcich prvákov

·     21.6.2018 ocenenie úspešných absolventov školy v KD

·     27.6.2018 rozlúčka deviatakov so školou

·     29.6.2018 slávnostné ukončenie šk. roku 2017/2018, odovzdanie knižných odmien a ocenení „Oskarko“

·     13. – 17.8.2018 Letný pobytový tábor Moravský Svätý Ján

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé projekty

V školskom roku 2017/2018 sa vo vyučovacom procese realizovali mnohé podporné aktivity, ktrých cieľom bolo vytváranie podmienok pre zážitkové vyučovanie, prepojenie teórie a praxe, ako i využitie moderných vzdelávacích prostriedkov.

Pokračovali sme v realizácii projektu Šach na školách.

SR je spolu so Slovinskom a Švédskom jednou z pilotných krajín, v ktorej sa implementuje projekt Šach na školách. Cieľom projektu je, aby sa šach dostal do škôl, či už ako predmet alobo ako krúžok. Šach pomáha zvyšovať inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach: pozornosť, predstavivosť, predvídanie, porovnávanie možnosí, abstraktné myslenie, plánovanie, súčasné zvažovanie rôznych možnosí. Rozvíja i tvorivé a kritické myslenie, pomáha deťom zlepšovať sa v matematike i čítaní. V našej škole je integrálnou súčasťou vyučovania matemaiky na 1. stupni a od školského roku 2015/2016 ho vyučujeme aj v 5. triede našej školy.

V rámci družobnej spolupráce škôl SR a ČR sme pripravili pre partnerské školy v máji 2018 priateľského stretnutie v Skalici na zábavno - vedomostnom kvíze, ktorého sa zúčastnili žiaci 5. ročníka, Ako družobná škola sma aj my prijali pozvanie do ZŠ s MŠ Ratíškovice na turnaj v bowlingu. Tieto stretnutia napomáhajú deťom zoznámiť sa a získať nových priateľov v inom ako školskom prostredí a s inak ako slovensky hovoriacimi deťmi.

Od roku 2011 sa škola usiluje prispieť k zdravej výžive detí realizovaním projektu Školský mliečny program.

Počas celého školského roku deti odoberali mlieko a mliečne výrobky v rámci školskej desiatej, podávanej v jedálni školy. Pravidelnou konzumáciu mliečnych výrobkov tak škola deťom umožnila vyvážený príjem energie v dopoludňajších hodinách, pitný režim a prispela k prevencii obezity.

Rovnako i projekt Ovocie a zelenina do škôl, ktorý realizujeme umožňuje počas školského roka pripravovať a podávať v škole jablká a ovocné šťavy, ktoré počas prestávok pani kuchárka roznáša po triedach. Deti tak mali zabezpečený denný prísun vitamínov i pitný režim.

B) Krátkodobé projekty:

Už ôsmy krát sa žiaci 4. ročníka zúčastnili 3 - dňovej poznávacej exkurzie Za krásami Stredného Považia v Terchovej.

Cieľom projektu je oboznamovať deti s kultúrno-historickými a prírodnými pamiatkami regiónuSstredné Považie. Projekt sa realizoval v rámci uplatňovania prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, Dopravná výchova, Tvorba projektov a prezentačné zručnosti, Ochrana života a zdravia, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a prelínajú sa všetkými vyučovacími predmetmi.

Na tento projekt nadviazali aj žiaci 2. stupňa (šiestaci až deviataci), ktorí cestovali vlakom do Banskej Štiavnice. Poznávacia exkurzia bola zameraná na turistiku a kultúrno - historické pamiatky v rámci dedičstva UNESCO na Slovensku. Doprava vlakom umožnila žiakom získať potrebné životné zručnosti, ktoré využijú aj v ďalšom živote, napr. orientácia v priestore vlakovej stanice, vyhľadávanie v cestovnom poriadku, orientácia v meste podľa plánu a mapy, hospodárne využitie finančných zdrojov - finančná gramotnosť a mnohé ďalšie.

Ozdravovací pobyt sa realizuje od vzniku školy každoročne v zimnom období ako zimná škola v prírode v niektorom zo slovenských lyžiarskych stredísk. Počas týždňa sa deti zdokonaľujú v zimných športoch, spoznávajú okolitú prírodu a upevňujú vzájomné priateľstvá so spolužiakmi. V školskom roku 2017/2018 navštívili deti stredisko Nízke Tatry - Tále a ubytovaní boli v hoteli Biela Medvedica.

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili 5 - dňového pobytu letná škola v prírode v Zlatníckej doline, chata AMOR. Prírodné prostredie mali možnosť využiť na hry, súťaže a environmentálne aktivity.

V školskom roku 2017/2018 sme štvrtý krát využili spoluprácu s jazykovou školou Sidas a najstarším žiakom (ôsmaci a deviataci) naplánovali intenzívnu výučbu anglického jazyka s native speakrom. Deti mali denne 6 vyučovacích hodín, v rámci ktorých konverzovali s lektorom i medzi sebou na rôzne témy.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sme pripravili, tak ako každý rok, pre deti netradičné vyučovanie s názvom Veľká skalická pátračka, v tomto roku znela téma "Vyrobené ve Skalici". Deti 2. stupňa sa učili v zmiešaných skupinách, pohybovali sa v po meste a navštívili niekoľko menších i väčších prevádzok, v ktorých zisťovali na aký druh produktov sa zameriavajú a čo ponúkajú zákazníkom. Pre deti 1. stupňa boli pripravené aktivity Deň podľa Ámosa - pokusy, hry, bádanie, hľadanie a koncertovanie.

Na rozvíjanie finančnej gramotnosti na 1. stupni školy bol zameraný projekt KOZMIX - Malá finančná akadémia.

Úspešným pilotným projektom bol i projekt našej školy určený pre deviatakov Za bránami školy. Jeho cieľom bolo priblížiť žiakom rozličné druhy profesií a vzdelávanie, ktoré je k nim potrebné. Žiaci mali možnosť zažiť autentické prostredie v rôznych prevádzkach, výrobných i nevýrobných.

Počas celého roku sme pripravili a zrealizovali veľa ďalších menších školských a triednych projektov, ktorých cieľom bolo naučiť deti potrebné vedomosti, zručnosti, rozvíjať postoje, a zároveň spestriť vyučovanie zážitkovými formami a metódami. Viac podrobnejších informácií sa nachádza na webovej stránke školy www.zsstvorlistok.sk .

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk. roku 2017/2018 nebola v škole vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy

Podmienky pre organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu školy, školského klubu detí a centra voľného času boli vyhovujúce.

Na zabezpečenie vyučovania predmetu Technika na 2. stupni školy škola využíva spoluprácu so Strednou odbornou školou strojníckou v Skalici a prenajíma si priestory dielní aj s kvalifikovaným pedagógom.

Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy aj športového krúžku si škola prenajímala telocvičňu Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Za účelom rozvíjania základných lyžiarskych a snowboardových zručností sme zabezpečili pre deti zimnú školu v prírode v Nízkych Tatrách. Počas letných prázdnin sa pripravilo "paletové sedenie" pred školou.

Materiálno - technické podmienky

Pedagógovia školy majú k svojej práci zabezpečené veľmi dobré podmienky, čo sa týka IKT. Škola používa 4 interaktívne tabule, 20 žiackych notebookov, 20 tabletov. Všetky triedy sú vybavené dataprojektormi s projekčným plátnom a reproduktormi. Učitelia majú na katedrách učiteľské notebooky, v celej škole je prístupný internet. Väčšina pedagogickej dokumentácie sa vedie v elektronickej forme. Tabule sú prevažne sklokeramické, čo výrazne znižuje prašnosť v triede.

Názorné vyučovacie pomôcky, pracovné zošity, učebnice a knihy, výtvarný materiál sa zakúpili podľa požiadaviek učiteľov. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2017/2018 škola doplnila opotrebované športové potreby pre žiakov ako lopty, florbalové hokejky, pingpongové rakety a loptičky. Fond učebníc sa postupne obmieňa a inovuje podľa možností ponuky MŠ a Edičného portálu, ktorý distribuuje učebnice.

Stručná analýza stavu

V školskom roku 2017/2018 mala škola štvrtý krát deviatakov, ktorí úspešne dokončili základnú školu a získali nižšie stredné vzdelanie. Ich celoslovenské TESTOVANIE 9 ukázalo, že vynaložená snaha učiteľov i samotných žiakov nebola zybtočná. Rovnako veľmi dobré výsledky získali žiaci aj v meraní KOMPARO, do ktorého sa škola každoročne prihlasuje. Pozitívom školy sú nielen dobré výsledky vo vedomostiach, ale i skutočnosť, že dokáže predchádzať a v prípade potreby včas riešiť prípadné výchovné problémy, čo by nebolo možné bez aktívnej pomoci rodičov.

Medzi žiakmi a pedagógmi fungujú dobré vzťahy, učitelia sú ochotní venovať sa deťom aj nad rámec svojej oficiálnej pracovnej doby a aj vo svojom voľnom čase.

Priestory, ktoré škola využíva nie sú veľké, ale efektívne využívané, čisté a udržiavané.

Potreby a pripravované plány

V uplynulom školskom roku škola získala veľmi pekné ocenenia vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach, či celoslovenských meraniach. Získané umiestnenia dokázali, že sme nastavili správny smer a výsledky sa dostavili. V ďalšom období by sme chceli pokračovať v nastavenej filozofii, zdokonaľovať a prispôsobovať náš školský vzdelávací program podľa potrieb tak, aby sme sa stali uznávanou základnou školou v regióne, ktorá poskytne deťom kvalitné základné vzdelanie. Chceli by sme posunúť na vzdelávacej ceste každé dieťa, nadanejšie, aj menej nadané, učiť deti v duchu myšlienky, že každý z nás je v niečom najlepší.

V novom školskom roku plánujeme pokračovať v environmentálnych aktivitách zameraných na separáciu odpadu a výchovu detí k ochrane nášho prírodného dedičstva. Po roku realizácie predmetu Komunikačné zručnosti by sme chceli pokračovať v napĺňaní jeho obsahových cieľov, nakoľko sme zaznamenali pozitívne ohlasy u detí aj učiteľov, ktoré spočívali v zlepšení vyjadrovacích schopností detí a rozšírení slovnej zásoby. V novom školskom roku by sme chceli opäť realizovať plavecký kurz pre deti 2. - 4. ročníka.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení za rok 2017

Výnosy

Zdroj

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Škola v prírode

Učebnice

Odchodné

Školský klub detí

Výdajná školská jedáleň

CVČ +               voľnočasové aktivity

Celkom

Prenesené kompetencie        Dotácie normatívne

OÚ Trnava

319 819

 

 

 

 

 

 

 

 

319 819

Prenesené kompetencie Dotácie nenormatívne

OÚ Trnava

 

4 198

2 400

1 900

63

1 603

 

 

 

10 164

Originálne kompetencie    Dotácie z p.daní PFO

Mesto Skalica,  iné obce

 

 

 

 

 

 

14 768

16 614

10 460

41 842

Príspevky zákonných zástupcov

Fyzické osoby

 

 

432

1 463

 

 

8 608

7 230

23 042

40 775

Dary a iné príjmy

Právnic. osoby

33 680

 

117

117

 

 

18 014

6 648

11 933

70 509

Dary a iné príjmy

Fyzické  osoby

24

 

 

 

 

 

 

 

474

498

Celkom

 

353 523

4 198

2 949

3 480

63

1 603

41 390

30 492

45 909

483 607

Náklady

Účet

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Skola v prírode

Učebnice

Odchodné

ŠKD             školský klub detí

Výdajná školská jedáleň obedy a školská desiata

CVČ +               voľnočasové aktivity

Celkom

Mzdy

521

196 761

2 628

 

 

 

 

19 127

6 017

8 114

232 647

Pracovné dohody

521

5 957

158

 

300

 

 

2 489

 

1 047

9 951

Poistné

524

67 603

950

 

 

 

 

7 557

2 010

3 162

81 282

Odchodné

527

 

 

 

 

 

1 603

 

 

 

1 603

Cestovné náhrady

512

265

 

 

 

 

 

 

 

1 597

1 862

Energie, voda

502

3 180

 

 

 

 

 

1 599

1 161

1 599

7 539

Poštovné telekomun.

518

1 013

 

 

 

 

 

 

 

51

1 064

Materiál

501

15 267

435

 

141

63

 

563

3 954

3 623

24 046

Dopravné

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Údržba

511

7 087

 

 

 

 

 

1 710

1 126

1 710

11 633

Nájomné

518

31 074

 

 

 

 

 

7 422

4 948

7 422

50 866

Služby

518

22 495

 

2 949

3 039

 

 

760

11 146

15 583

55 972

Odpisy

551

1 198

 

 

 

 

 

 

76

2 073

3 347

Tvorba soc. fondu

527

1 623

27

 

 

 

 

163

54

70

1 937

Celkom

 

353 523

4 198

2 949

3 480

63

1 603

41 390

30 492

46 051

483 749

Hospodársky výsledok

.

Základná škola

Vzdelávacie poukazy

Lyžiarsky výc.kurz

Skola v prírode

Učebnice

Odchodné

Školský klub detí

Výdajná školská jedáleň obedy a školská desiata

CVČ +               voľnočasové aktivity

Celkom

Výnosy

 

353 523

4 198

2 949

3 480

63

1 603

41 390

30 492

45 909

483 607

Náklady

 

353 523

4 198

2 949

3 480

63

1 603

41 390

30 492

46 051

483 749

Zisk +/Strata -

0

0

0

0

0

0

0

0

-142

-142

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Škola rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie: komunikačné spôsobilosti, matematickú gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti.

Vyučujúci vytvárajú podmienky pre rozvoj individuálne začlenených žiakov a nadaných žiakov. Rozvíjajú u žiakov emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy rozvíjaním a posilňovaním životných zručností a pravidiel spolunažívania. Zámerom školy je aj v ďalšom období udržiavať profiláciu školy, ako školy so zameraním na cudzie jazyky. Pedagógom školy sa darí vytvárať dobré podmienky na kvalitnú záujmovú mimoškolskú činnosť žiakov v rozličných oblastiach.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

K pozitívnym stránkam školy patrí naďalej orientácia na žiaka, na jeho potreby. V škole vládne priaznivá atmosféra, bez šikany a pocitu ohrozenia, v spoločných priestoroch spolu vychádzajú mladšie i staršie deti. Spoločným vytváraním a dodržiavaním pravidiel sa učitelia snažia predchádzať sociálno patologickým javom, kriminalite a záškoláctvu. Učitelia sú otvorení spolupráci s rodičmi, čo v konečnom dôsledku prispieva k dobrému napredovaniu detí - vo svojom voľnom čase doučujú deti, vysvetľujú náročnejšie témy, ktorým niektorí žiaci nerozumia, atď. Jasné a vopred definované pravidlá hodnotenia zaručujú objektívne hodnotenie detí. Učitelia neporovnávajú výsledky detí navzájom, ale so sebou samým. Vyučovací čas sa využíva v maximálnej miere na plnenie výchovno - vzdelávacích cieľov školy,školské priestory boli k dispozícii pre deti aj počas jarných prázdnin. Nadanie a talent rozvíjajú vyučujúci zapájaním žiakov do rozličných súťaží. Škola plní svoj školský vzdelávací program s orientáciou na cudzie jazyky.

Rozvojové možnosti vidíme v efektívnejšom využívaní informačných technológií vo vyučovacom procese a skvalitňovaní metód vyučovania. Podporovaním vzdelávania učiteľov a vzájomnou výmenou skúseností by sme chceli ešte väčšou mierou prispieť k odbornému rastu našich pedagógov, aby ich vyučovacie hodiny boli pre žiakov zaujímavé a prínosné. Radi by sme pokračovali v rozvíjaní stratégií podporujúcich čitateľskú a finančnú gramotnosť. Vedeniu školy sa nepodarilo znížiť fluktuáciu učiteľov.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2017/2018 škola mala 11 absolventov 9. ročníka. Ich uplatnenie bolo nasledovné:

9. ročník:

Gymnázium - bilingválne - Sučany: 1.

Gymnázium F. V. Sasinka Skalica: 5

Gymnázium . bilingváne, Bilíková Bratislava: 1

SPŠ elektrotechnická, Hálová, Bratislava: 1

SZŠ Skalica: 1

SOŠ strojnícka, Skalica: 1

Stredná umelecká škola, Trenčín: 1

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Dodržiavanie psychohygienických podmienok škola uplatňuje stanovením optimálneho rozvrhu, dĺžkou prestávok medzi vyučovacími hodinami, obedňajšou prestávkou, relaxačnými telovýchovnými chvíľkami, pravidelných triednických hodín každý pondelok 1. vyučovaciu hodinu. Pedagógovia školy sa snažia vytvárať prostredie priateľské deťom, esteticky príjemne upravené a bezpečné. Zabezpečením Školskej mliečnej desiatej a realizovaním programu Ovocie a zelenina do škôl sa darí prispievať k prevencii obezity a iných civilizačných chorôb.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
4 ročné obdobiaMgr. Igor Černin
Debatný krúžokIng. Milica Antálková
Informatický krúžokIMgr. Vrbňák, Ing. Horňák
Jolly PhonicsIng. Milica Antálková
Konverzácie v AJIng. Milica Antálková
Kto sa hrá - nehneváMgr. Igor Černin
Matematicko-fyzikálny krúžokMgr. Viera Levočová
Matematický krúžokMgr. Valéria Horinková
Pohybové hryMgr. Igor Černin
Príprava na Testovanie 9Mgr. Lucia Vrbňáková
Spoločenská zábavaMgr. Igor Černin
Šachový krúžok - pokročilí 1Mgr. Viera Haraštová
Šachový krúžok - pokročilí 2Mgr. Viera Haraštová
Šachový krúžok - začiatočníciMgr. Viera Haraštová
Španielský jazykMgr. Silvia Štefancová
Športové hryMgr. Igor Černin
Tvorivé dielničkyMgr. Eva Uhrincová
Záhrada, ktorá učíMgr. Silvia Koišová
ŽurnalistickýMgr. Lucia Vrbňáková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola má veľmi dobrú spoluprácu s rodičovskou verejnosťou. Rodičia založili občianske združenie Radu rodičov, ktoré podporuje aktivity a zameranie školy. Pedagógovia školy pripravujú veľa rôznorodých aktivít, na ktorých sa zúčastňujú i rodičia, čo významne prispieva k dobrým vzájomným vzťahom (ako napríklad Šarkaniáda, Halloween, besiedky ku Dňu matiek, Vianociam, ...). Rodičia sa aktívne zapájajú do chodu školy, účasť na triednych rodičovských schôdzkach býva veľmi vysoká a dobre spolupracujú s učiteľmi i vedením školy pri riešení prípadných výchovných alebo vzdelávacích ťažkostí detí. V roliach dobrovoľníkov sa aktívne zapájajú do prípravy besiedok, záujmových krúžkov a otvorených hodín, ktoré sa realizujú k rôznym témam.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje pri svojej činnosti s ďalšími vzdelávacími organizáciami v Skalici. Dlhoročná dobrá spolupráca sa úspešne rozvíja so zariadením Domov sociálnych služieb (Zelený dom), špeciálnou základnou školou, ZUŠ a materskými školami. Pri riešení výchovno - vzdelávacích ťažkostí žiakov sa škola obracia na CPPPaP v Holíči alebo na DIC a ŠPPP v Skalici.V rámci Slovenska škola aktívne pracuje v Asociácii súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Od roku 2011 škola spolupracuje s družobnými školami v Hodoníne, Ratíškoviciach a Senici, každoročne sa uskutočňujú priateľské stretnutia, ktorých cieľom je rozvíjanie kamarátskych vzťahov, spolupráce a tolerancie.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jana Štefancová

V Skalici, 27. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy na svojom zasadnutí 3.9.2018 prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018 dňa 3.9.2018.