• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySúkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica
  Adresa školyGorkého 4, 909 01 Skalica
  Telefón034/6645511, 0907/178 250
  E-mailzsstvorlistok@zsstvorlistok.sk
  WWW stránkawww.zsstvorlistok.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Jana Štefancová034 664 55 110907 178 250stefancova@zsstvorlistok.sk
  ZRŠMgr. Viera Levočová034 664 55 110908 089 265levocova@zsstvorlistok.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaIng. Antálková Milica
  pedagogickí zamestnanciIng. Antálková Milica
   Mgr. Jašová Zuzana
  nepedagogickí zamestnanciBc. Sabo Miroslav
  zástupcovia rodičovMgr. Vajlová Barbora
   Ing. Strhan Rastislav, PhD.
   Mgr. Vrbňák Ivan
   Ing. Juríčková Zuzana, PhD.
  zástupca zriaďovateľaRNDr. Štefanec František
   Mgr. Volková Eva
   Mgr. Štefancová Silvia
   Mgr. Dujsík Jaroslav

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovŠkola s úsmeom, s.r.o.
  SídloD. Jurkoviča 1049/33
  Telefón0905 399 076
  E-mailstefanec@zsstvorlistok.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  Rada školy pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Počas školského roku 2020/2021 sa uskutočnili 4 zasadnutia rady školy, z toho 2 zasadnutia boli online formou. Počas školského roku sa rada školy vyjadruje k nasledovným skutočnostiam:

  - výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

  - návrh na počet prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní,

  - informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu,

  - správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch,

  - návrh rozpočtu školy,

  - správa o výsledkoch hospodárenia školy.

  Poradnými orgánmi školy boli v školskom roku 2020/2021 Metodické združenie, ktoré viedla Mgr. Andrea Jurkovičová a Predmetová komisia, ktorú viedla Mgr. Viera Levočová. V čase dištančného vyučovania sa uskutočňovali zasadnutia MZ aj PK spoločne online formou a vyjadrovali sa k úpravám učebných osnov, rozvrhu i hodnoteniu žiakov počas dištančného vyučovania. V závere školského roku vypracovali odporúčania pre vyučujúcich pre nový školský rok, v ktorých navrhli postupy na postupné prebranie tematických celkov, ktoré sa z dôvodu pandémie COVID - 19 a prerušenia vyučovania z objektívnych dôvodov nestihli odučiť.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 153

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov181917172015161615153
  z toho v ŠKD18191715     69

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 1. stupni5
  Pedagogickí zamestnanci na plný pracovný úväzok na 2. stupni7
  Znížený úväzok pedagogickí zamestnanci2
  Plný pracovný úväzok - vychovávatelia4
  Pedagogickí zamestnanci na dohodu1
  Nepedagogickí zamestnaci na plný pracovný úväzok3
  Nepedagogickí zamestnanci na znížený pracovný úväzok 2
  Nepedagogickí zamestnanci na dohodu1

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
  učiteľov015
  vychovávateľov04
  z toho asistenti učiteľa - doplnenie úväzku04

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  III.Informatika1
  IV.Informatika1
  V.Biológia2
  V.Geografia2
  V.Informatika1
  V.Matematika5
  VI.Biológia2
  VI.Geografia1
  VI.Informatika1
  VII.Biológia2
  VII.Geografia1
  VII.Informatika1
  VII.Telesná a športová výchova2
  VIII.Biológia1
  VIII.Geografia1
  VIII.Informatika1
  VIII.Telesná a športová výchova2
  IX.Biológia1
  IX.Geografia1
  IX.Telesná a športová výchova2

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Aj napriek zložitej situácii, ktorú spôsobila pandémia COVID-19 a skutočnosti, že v školskom roku 2020/2021 sa učili žiaci 2. stupňa školy až 27 týždňov dištančnou formou, pripravovali vyučujúci školy žiakov na viaceré vedomostné, umelecké a šachové súťaže, v ktorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Úspechy žiakov dokumentuje nasledovná tabuľka:

  Názov súťaže

  Pôsobnosť

  Ročník

  Meno žiaka

  Umiestnenie

  Vedomostné

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Matematická olympiáda

  okresné kolo

  8. ročník

  Bábíčková M.

  1.miesto

   

   

  6. ročník

  Ondírková L.

  2.miesto

   

   

  9.ročník

  Kubová K.

  2.miesto

   

   

  9.ročník

  Kubová K.

  9.miesto

  Pytagoriáda

  matematická súťaž

  okresné kolo

  8. ročník

  Baraník M.

  2.miesto

  8. ročník

  Bábíčková M.

  3.miesto

   

  3.ročník

  Hornáček M.

  3.miesto

  Všetkovedko

  celoslovenské kolo

  2. ročník

  Ovečka S.

  9. miesto

   

   

  2. ročník

  Ye Z.

  41. miesto

   

   

  2. ročník

  Hanzalíková E.

  29. miesto

   

   

  3. ročník

  Sloboda S.

  56. miesto

   

   

  3. ročník

  Hornáček M.

  58. miesto

   

   

  3. ročník

  Zahradníková B.

  46. miesto

   

   

  4. ročník

  Opavská L.

  30. miesto

   

   

  4. ročník

  Hanzalík A.

  53. miesto

   

   

  4. ročník

  Horniak A.

  57. miesto

   

   

  4. ročník

  Fuchsová L.

  64. miesto

  Matematický klokanko a klokan 2021

  celoslovenské kolo

  (nad 85%)

  8. ročník

  Bábíčková M.

  100%

   

  5. ročník

  Bábíček R.

  88,3%

   

  5. ročník

  Macháčková E.

  86,7%

   

  3.ročník

  Hornáček M.

  86,7%

   

  3.ročník

  Sloboda S.

  90%

   

  2.ročník

  Ovečka S.

  93,3%

  MAKSÍK (matematický korešpondenčný seminár)

  celoslovenské kolo, miesto v kraji

  2. ročník

  (6 detí)

  Kadlecová L.

  Hanzalíková E.

  Štepanovská K.

  Ovečka S.

  Královič V.

  Zhenzhan Ye

   

   

   

  3. ročník

  (7 detí)

  Gogolová E.

  Hrušecká E.

  Macháčková L.

  Jurkvičová L.

  Hornáček M.

  Urík R.

  Sloboda S.

   

   

   

  4. ročník

  (4 deti)

  Fuchsová Líza

  Opavská L.

  Hanzalík A.

  Kroupová V.

  1.     – 173. miesto

  MAKS

  celoslovenské kolo

  9.ročník

  Ráčeková P.

  57. - 59.miesto

   

  (do umiestnenia 100)

  7.ročník

  Vrbňáková E.

  32. – 36.miesto

   

   

  5.ročník

  Hauková N.

  1.     – 21.miesto

   

   

   

   

   

  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

  okresné kolo

  9.roč.

  P. Ráčeková

  2. miesto

   

   

   

   

   

   

  krajské kolo

  9.roč

  Paulína Ráčeková

  9.miesto

  Olympiáda z nemeckého jazyka

  okresné kolo

  9.roč

  Paulína Ráčeková

  2.miesto

  Záhorácky robot 2020

  súťaž v programovaní

  regionálna súťaž

   

  Monika Bábíčková,

  Ema Vrbňáková

  3.miesto

  Umelecké

   

   

   

   

  Hurbanov pamätník

   

   

   

   

  recitačná súťaž

  okresné kolo

  9. roč.

  Simona Levočová

  1.     miesto

  Rodina bez cigariet

  výtvarná súťaž

  celoslovenská pôsobnosť

  4. ročník

  Dominik Macháček, Alexandra Reháková, Filip Hasička

  Ocenenie organizátora

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Športové

   

   

   

   

  Šachové súťaže

   

   

   

   

  Majstrovstvá SR žiačky ZŠ

  celoslovenské

  8. roč.

  8.roč.

  4.roč.

  Ela Romanová

  K. Dubanová

  V. Kroupová

  14.miesto

  27.miesto

  29.miesto

  Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ v online šachu

  celoslovenské

  8. ročník

  8.roč.

  4.roč.

  5.roč.

  5.roč.

  Ela Romanová

  K. Dubanová

  V. Kroupová

  A. Nikodem

  M. Juríček

  23.miesto

  Školské online majstrovstvá v šachu

  školské

  8.roč.

  8.roč.

  4.roč.

  5.roč.

  5.roč.

  5.roč.

  6.roč.

  6.roč.

  6.roč.

  Ela Romanová

  K. Dubanová

  V. Kroupová

  A. Nikodem

  M. Juríček

  J. Janáč

  M. Kuba

  M. Učník

  V. Valentová

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.miesto

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity v školskom roku 2020/2021

  Školský rok 2020/2021 bol už druhým rokom, ktorý poznamenala pandémia COVID - 19. Až 27 týždňov zo školského roku sa žiaci 2. stupňa učili dištančne. Rovnako triedy 1. stupňa boli počas školského roku niekoľko krát v karanténe. Ochorenie Covid - 19 neobišlo ani zamestnancov školy a ich rodinných príslušníkov. Aj napriek tomu sa učitelia so svojimi žiakmi zapájali do viacerých dobročinných aktivít, pripravovali pre nich súťaže, hry a tematické dni v online forme, aby im čo najviac uľahčili učenie sa z domu.

  Na konci školského roku sa uskutočnili za dodržania protiepidemiologických opatrení viaceré poznávacie exkurzie, ktoré žiakom pomohli v socializácii, stmeľovaní triedneho kolektívu a v neposlednom rade k zážitkovému učeniu.

  • 2.9.2020 Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

  • 3. 9. 2020 Prvé zasadnutie Žiackeho parlamentu v školskom roku

  • 7. 9. 2020 Valné zhromaždenie OZ Rada rodičov

  • 7. 9. 2020 pokračovanie projektu "Dobrá škola číta deťom"- ranné čítanie v triedach

  • 21. - 25. 9. 2020 Európsky týždeň mobility (Pešobus a iné aktivity na podporu zdravého životného štýlu a obmedzenie automobilovej dopravy cestou do školy)

  • DEŇ BEZ ÁUT- „koliesková doprava“ do školy podľa výziev mesta Skalica

  • 29.9.2020 Konferencia "Umelá inteligencia a strojové učenie"

  • 7.10.2020 výstavka jesenného ovocia a zeleniny, podpora regionálnych a tradičných plodín, zdravá výživa, výroba jablkových pochúťok

  • 16.10.2020 Záhorácky robot online

  • 20.10. 2020 Ekologický čin roka - vyhodnotenie v Trnave

  • 28.10. 2020 Strašidielka v škole - karneval

  • 22.11.2020 Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu online

  • 23.11.2020 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zbierka trvanlivých potrieb pre seniorov

  • 26.11. 2020 Projekt "Šachová školička" + šachový turnaj

  • 4.12.2020 Mikuláš v škole

  • 20.12.2020 zbierka krmiva pre zvierací útulok v Skalici

  • 27.2.2021 Rodina bez cigariet - výtvarná súťaž

  • 31.3.2021 Čítanie pre pyžamkáčov, večerné čítanie rozprávok online

  • 2.4. 2021 Noc s Andersenom online

  • 7.4. 2021 Skalická pátračka - online tematický deň pri príležitosti Dňa učiteľov

  • 22. - 29.4. 2021 Deň Zeme - animované filmy, diskusia, súťaže

  • 1.6. 2021 Medzinárodný deň detí

  • 18.6. 2021 Cyklistická etapa: Skalica - golfové ihrisko - Vrádište - Skalické rybníky - Baťov kanál - Skalica

  • 21.6. 2021 Jerusalema challenge - tanečná výzva

  • 21. - 25.6. 2021 Active English week - týždeň s native speakrom pre 8. a 9. ročník

  • 22.6. 2021 Exkurzia - Beckov, Košariská pre 4. - 6. ročník

  • 23.6. 2021 Exkurzia - Komárno, Mlyn v Selciach pre 5. - 7. ročník

  • 24.6. 2021 Exkurzia - Hlohovec, Piešťany pre 2. a 3. ročník

  • 25.6. 2021 Exkurzia - Nitra pre 4. a 5. ročník

  • 25.6. 2021 Exkurzia Zlatnícka dolina pre 1. a 3. ročník

  • 28. - 29.6. 2021 Zber papiera

  • 28.6. 2021 Exkurzia - Bratislavský hrad, Sandberg pre 6., 8. a 9. ročník

  • 29.6. 2021 Exkurzia Bratislava, včelársky dom, Devín, Prírodovedné múzeum 5., 7. a 8. ročník

  • 31.6. 2021 Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

  • 16. - 23.8.2021 Denný tábor Camp4Lístok v škole

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  V školskom roku 2020/2021 bol vyučovací proces do veľkej miery ovplyvnený opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID - 19. Obmedzenia sa týkali vstupu do školy, kedy bolo treba vykonávať ranný filter - meranie teploty. Prevádzka školského klubu detí musela byť takisto upravená, pretože skupiny detí sa nesmeli premiešavať, to znamenalo, že ranný aj poobedný školský klub malo každé oddelenie zvlášť. Obmedzené bolo i vyučovanie telesnej a športovej výchovy, ktorá sa nesmela uskutočňovať v telocvični, ale iba v exteriéri. Školská jedáleň svoju prevádzku upravila tiež tak, aby sa v nej nestretali žiaci viacerých tried, len jednej. Najťažšiu situáciu mali najmä žiaci 2. stupňa, pretože strávili najviac času v dištančnom vzdelávaní, z celkového počtu 33 týždňov školského vyučovania sa až 27 týždňov realizovalo dištančné vzdelávanie. Aj žiaci 1. stupňa boli niekoľko týždňov v karanténe z dôvodu pozitívne testovanej osoby v triednom kolektíve.

  Aj napriek komplikovanej situácii vyučujúci pripravili pre žiakov viaceré projektové a tematické dni a aktivity v online forme.

  V náročnej situácii sa škole podarilo poračovať v dlhodobých projektoch ako napr. Šach v školách, ktorý sa uskutočňoval online formou. Ekologické aktiity školy, ktoré zastrešoval projekt EkoDOMček sa presunuli viac do domáceho prostredia, deti posielali učiteľom správy o svojich environmentálnych aktivitách, ako napríklad zbieranie odpadkov, sadenie stromčekov, triedenie odpadu a pod. V upravenej forme prebiehali aj dobrovoľnícke aktivity v rámci školského dobrovoľníckeho programu Lístky štvorlístka, žiaci ich získavali za pomoc spolužiakom alebo učiteľom, starostlivosť o zvieratá v útulku, prácu navyše a pod.

  V júni sa epidemiologická situácia zlepšila natoľko, že škola mohla obnoviť projekt pre žiakov 8. a 9. ročníka s názvom Active English Week, počas ktorého sa žiaci zdokonaľovali v používaní anglického jazyka. Z dlhodobejších projektov na podporu čitateľskej gramotnosti, ku ktorým patrí aj projekt Dobrá škola číta deťom, sa podarilo zakúpiť viac než 1000 knižných titulov beletrie i náučných kníh, ktoré pribudli do školskej alebo triednej knižnice. Škola bola úspešná v žiadosti o dotáciu z MŠVVaŠ SR v projekte Čítame radi, z ktorého finančné prostriedky boli použité na obnovenie a doplnenie knižničného fondu v škole. Na organizáciu letného denného tábora Camp4Lístok, ktorý sa uskutočnil od 16. - 23.8. 2021 škola získala finančný príspevok z Mesta Skalica.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 7.2.2019

  Druh inšpekcie: tematická

  Predmetom školskej inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy. Testovania sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka. Priemerná úspešnosť za školu bola 47,22 %, čo bolo o 3,38 % menej než dosiahnutý národný priemer.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Priestory školy

  Podmienky pre organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu školy, školského klubu detí a centra voľného času boli vyhovujúce. Priestory, ktoré škola využíva nie sú veľké, ale efektívne využívané, čisté a udržiavané.

  Počas školského roku sa z dôvodu pandémie venovala zvýšená pozornosť dezinfekcii vnútorných priestorov školy. Zakúpené boli čističky vzduchu a germicídne žiariče. Počas letných prázdnin boli vymenené dvere v učebni vo vestibule a do priestorov podkrovia v pavilóne B bol zakúpený nový nábytok - poličky a skrinky na zošity a učebnice. V auguste 2021 sa aj tento priestor rozhodol zriaďovateľ upraviť predelením na dve miestnosti, nakoľko počas doobedňajšej prevádzky škola potrebuje viac miestností na delené hodiny pre menší počet žiakov. Opravená bola aj gumená plocha na školskom dvore.

  Materiálno - technické podmienky

  Pedagógovia školy majú k svojej práci zabezpečené primerané podmienky. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Učitelia majú na katedrách učiteľské notebooky, v celej škole je prístupný internet.

  Názorné vyučovacie pomôcky, pracovné zošity, učebnice a knihy, výtvarný materiál sa zakúpili podľa požiadaviek učiteľov. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2020/2021 škola doplnila opotrebované športové potreby pre žiakov ako lopty, florbalové hokejky, pingpongové rakety a loptičky. Fond učebníc sa postupne obmieňa a inovuje podľa možností ponuky MŠ a Edičného portálu, ktorý distribuuje učebnice. Ďalšími zakúpenými potrebami boli:

  - učebné pomôcky

  - interaktívne tabule

  - školský nábytok v triede a podkrovných priestoroch

  - notebooky

  Stručná analýza stavu

  V školskom roku 2020/2021 mala škola siedmy krát deviatakov, ktorí úspešne dokončili základnú školu a získali nižšie stredné vzdelanie. Celoslovenské TESTOVANIE 9 ani TESTOVANIE 5 sa z dôvodu pandémie neuskutočnilo. Škola zabezpečila externé testovanie vedomostí v rámci testovania KOMPARO pre štvrtákov, šiestakov, ôsmakov a deviatakov. Výsledky žiakov v testovaných ročníkoch uvádzame v časti 3e.

  Potreby a pripravované plány

  Dištančné vyučovanie z dôvodu pandémie COVID - 19 ukázalo, že je potrebné posilňovať najmä komunikačné zručnosti žiakov, rozvíjať ich psychickú pohodu a spolunažívanie s ostatnými spolužiakmi v triede, nakoľko u viacerých žiakov sa prejavili negatívne dôsledky sociálnej izolácie. Na základe pozitívnych ohlasov bude škola aj v ďalšom školskom roku pokračovať s každodennými rannými komunitami, ktoré sa osvedčili v adaptačnom období, kedy sa deti po prerušení prezenčného vyučovania vrátili do škôl.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  K pozitívnym stránkam školy patrí skutočný a úprimný záujem pedagógov o každého žiaka. Úsilie venovať sa každnému žiakovi a pomáhať mu na jeho vzdelávacej ceste, pomôcť mu pochopiť školské učivo, trpezlivo vysvetľovať, ak niečo nepochopil, ale nielen to. Učiteľom školy zároveň záleží aj na tom, aby sa v triede všetky deti cítili dobre, aby medzi spolužiakmi vládla tolerancia a pochopenie. Pripravujú pre deti množstvo zaujímavých aktivít a tematických dní, vzdelávacích exkurzií, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu preberaného učiva zážitkovým spôsobom.

  Škola veľmi pružne zareagovala na prechod detí na dištančné vzdelávanie. V záujme skvalitnenia pripojenia detí na online hodiny zapožičala do domáceho prostredia školské notebooky. Zriadená bola i školská mobilná odberová miestnosť (MOM), ktorá zabezpečovala pravidelné týždenné testovanie všetkých zamestnancov a žiakov, v prípade, že o to prejavili záujem.

  Rozvojové možnosti vidíme vo využívaní nových a efektívnych foriem a metód vzdelávania vo vyučovaní. Viac priestoru by sme chceli venovať športovým aktivitám a telesnému pohybu, ktorý deťom počas dištančného vyučovania veľmi chýbal. Chceli by sme zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania na 2. stupni.

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet individuálne začlenených žiakov v školskom roku 2020/2021 bol 7.

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 18/ z toho 8 dievčat

  Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 18/ z toho 8 dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

  Školskú dochádzku v ZŠ k 30.6.2021 ukončilo 15 žiakov 9. ročníka.

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  V školskom roku 2020/2021 sa na 8 - ročné gymnázium F.V. Sasinka v Skalici prihlásili 4 žiaci 5.A triedy. Prijatí boli 3.

  Žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné školy nasledovne:

  Názov skupiny škôl

  Umiestnenie

  celkom

  dievčatá

  Gymnáziá                                         

  9

  3

  Technické školy (Strážnica ČR + Holíč + Myjava))                         

  5 (3+1+1)

  2

  SOŠ ostatné                                      

  1

  1

  ŽIACI SPOLU

  15

  6

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFYZGEGCHEINFMATNEJOBNPDAPRVRUJSJLSPR
  1.A               
  2.A1      1,11   1 1,111
  3.A1     11,18  1  1,241
  4.A1,18     11,29  1,12  1,241
  5.A1,0511,05 1 11,2     1,31
  6.A1,331,271,271,271,33 11,81,61  1,21,671
  7.A1,131,191,191,51,311,511,811,821  11,631
  8.A1,511,561,561,441,6311,811,81,06  11,691
  9.A1,671,531,41,531,21,93 2,071,671  1,221,81

  TriedaTEHVLA
  1.A  slovné hodnotenie
  2.A   
  3.A 1 
  4.A 1,35 
  5.A   
  6.A1  
  7.A1  
  8.A1  
  9.A1  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1.A181800
  2.A191900
  3.A171700
  4.A171700
  5.A202000
  6.A151500
  7.A161600
  8.A161600
  9.A151500
       
  KOMPARO 4celoslovenská úspešnosťúspešnosť našej školy  
  Všeobecné študijné predpoklady55,1 %60 % (+4,9)  
  Matematika60,2 %59,2 % (-1)  
  Slovenský jazyk58,9 %54,9 % (-4)  
  Prírodoveda71 %78,1 % (+7,1)  
  Vlastiveda65,5 %65,6 % (+0,1)  
       
  KOMPARO 6celoslovenská úspešnosťúspešnosť našej školy  
  Všeobecné študijné predpoklady57,6 %54,6 % (-3)  
  Matematika49,5 %53,8 % (+4,3)  
  Slovenský jazyk52,8 %56,5 % (+3,7)  
  Biológia 42,4 %45,9 % (+3,5)  
  Geografia51,1 %57,5 % (+6,4)  
       
  KOMPARO 8celoslovenská úspešnosťúspešnosť našej školy  
  Všeobecné študijné predpoklady64 %65,3 % (+1,3)  
  Matematika56,3 %72,3 % (+16)  
  Slovenský jazyk63,4 %64,4 % (+1)  
  Dejepis50,7 %59,2 % (+8,5)  
  Fyzika42,4 %54,4 % (+12)  
       
  KOMPARO 9celoslovenská úspešnosťúspešnosť našej školy  
  Matematika58,1 %77,5 % (+19,4)  
  Slovenský jazyk64,6 %74,8 % (+10,2)  

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  Správa o hospodárení školy za rok 2020

  Výnosy

  Zdroj

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Šklola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  Dotácia  COVID sanitatar

  Dotácia dištančné vzdelávanie

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Prenesené kompetencie        Dotácie normatívne

  OÚ Trnava

  424 416

   

   

   

   

   

  1 200

  2 000

   

   

   

  427 616

  Prenesené kompetencie Dotácie nenormatívne

  OÚ Trnava

   

  4 858

  1 200

   

  4 296

   

   

   

   

   

   

  10 354

  Originálne kompetencie    Dotácie z p.daní PFO

  Mesto Skalica,  iné obce

   

   

   

   

   

   

   

   

  33 228

  13 712

  21 481

  68 421

   Program podpory stravovacích návykov detí - dotácia

  UPSVaR Senica

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15 227

  15 227

  Príspevky zákonných zástupcov žiakov

  Fyzické osoby

   

   

  392

   

   

   

   

   

  7 128

  18 248

  2 785

  28 553

  Dary a iné príjmy

  Právnic. osoby

  11 152

   

   

   

   

   

   

   

  21 034

  11 565

  5 986

  49 737

  Dary a iné príjmy

  Fyzické  osoby

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Celkom

   

  435 568

  4 858

  1 592

  0

  4 296

  0

  1 200

  2 000

  61 390

  43 525

  45 479

  599 908

  Náklady

  Účet

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  Dotácia  COVID sanitatar

  Dotácia dištančné vzdelávanie

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Mzdy

  521

  250 075

  1 425

   

   

   

   

   

   

  36 623

  11 298

  9 505

  308 926

  Pracovné dohody

  521

  4 452

   

   

   

   

   

   

   

   

  200

  75

  4 727

  Poistné

  524

  88 589

  501

   

   

   

   

   

   

  13 006

  4 066

  3 400

  109 562

  Odchodné

  527

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Bežné transfery jednotl.

  549

  940

   

   

   

   

   

   

   

  184

   

  121

  1 245

  Cestovné náhrady

  512, 547

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

  79

   

  168

  Energie, voda

  502

  3 011

   

   

   

   

   

   

   

  1 189

  1 189

  792

  6 181

  Poštovné telekomun.

  518

  862

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  862

  Materiál

  501

  23 034

  2 918

   

   

  4 296

   

  976

  1708

  3

  2 955

  1 282

  37 172

  Dopravné

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

  Údržba

  511

  7 755

   

   

   

   

   

   

  292

  1 710

  1 710

  1 140

  12 607

  Nájomné

  518

  31 527

   

   

   

   

   

   

   

  7 778

  7 778

  5 185

  52 268

  Služby

  513, 518, 532, 538, 549

  21 039

   

  1 592

   

   

   

  224

   

  170

  11 727

  23 788

  58 540

  Odpisy

  551

  326

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 803

   

  2 129

  Zákonné soc.náklady

  527

  3 869

  14

   

   

   

   

   

   

  727

  248

  191

  5 049

  Celkom

   

  435 568

  4 858

  1 592

  0

  4 296

  0

  1 200

  2 000

  61 390

  43 053

  45 479

  599 436

  Hospodársky výsledok

  .

  Základná škola

  Vzdelávacie poukazy

  Lyžiarsky výc.kurz

  Skola v prírode

  Učebnice

  Rozvojové projekty

  Dotácia  COVID sanitatar

  Dotácia dištančné vzdelávanie

  Školský klub detí

  CVČ +               voľnočasové aktivity

  Výdajná školská jedáleň

  Celkom

  Výnosy

   

  435 568

  4 858

  1 592

  0

  4 296

  0

  1 200

  2 000

  61 390

  43 525

  45 479

  599 908

  Náklady

   

  435 568

  4 858

  1 592

  0

  4 296

  0

  1 200

  2 000

  61 390

  43 053

  45 479

  599 436

  Zisk +/Strata -

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  472

  0

  472

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  3D tlačiareň7 Mgr. Jaroslav Dujsík
  da Vinciho dielničky16 Mgr. Zuzana Šimeková
  Florbal13 Ing. Aleš Možnár
  Lego roboti8 Mgr. Valéria Romanová
  Malý grafik9 Bc. Miroslav Sabo
  Pohni kostrou14 Mgr. Igor Černin
  Šachový krúžok 124 Mgr. Viera Haraštová
  Šachový krúžok 211 Mgr. Viera Haraštová
  Šachový krúžok 310 Mgr. Viera Haraštová
  Športová liga35 Mgr. Igor Černin
  Testovanie 9 MAT15 Mgr. Valéria Romanová
  Turisti, s.r.o.11 Mgr. Igor Černin

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Škole sa darí udržiavať s rodinami detí dobrú spoluprácu. Rodičia podporujú školské aktivity rôznym spôsobom, finančne, ale i aktívnou pomocou a účasťou na akciách organizovaných školou. Na podporu aktivít školy bolo založené aj OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica, ktoré významným spôsobom pomáha škole pri jej napredovaní. Finančné príspevky z poukázania podielu 2% z daní fyzických a právnických osôb škola používa na zakúpenie potrieb pre deti a skvalitnenie vyučovania.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Jana Štefancová

  V Skalici, 25. augusta 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.08.2021

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy na svojom zasadnutí 30.08.2021 prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Zriaďovateľ školy schválil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti dňa 30.08.2021.