• Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica je najmladšou školou v Skalici, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 7. 2005, s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2006 a jej zriaďovateľom bol RNDr. František Štefanec. Od 1. 6. 2010 je novým zriaďovateľom školy právnická osoba Škola s úsmevom, s. r. o., Skalica. Súčasťou školy sú i školské zariadenia, školský klub detí, centrum voľného času a výdajná školská jedáleň.  

   Škola pôsobila v prvom školskom roku 2006/2007 v prenajatých priestoroch Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a v ďalších troch rokoch v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Od roku 2010 sídli vo vlastných, zrekonštruovaných priestoroch v bývalej budove obchodu a služieb spoločnosti Didaktik na Gorkého ulici v Skalici. Priestory školy sa každoročne zveľaďujú a inovujú. Po náročných stavebných úpravách pre potreby vzniku nových tried sa obnovili rozvody tepla, vody a elektriny. Postupne sa vymenili okná a podlahová krytina, rekonštruovali sociálne zariadenia. Súbežne s interiérom školy sa upravoval i exteriér, školský dvor a ihrisko. V novembri roku 2015 sa uviedol do prevádzky samostatný pavilón, v ktorom sa vytvoril priestor pre výdajnú školskú jedáleň a podkrovnú učebňu, ktorá sa využíva na vyučovanie i voľnočasové aktivity.  Počas letných prázdnin roku 2016 sa na školskom dvore vybudovalo moderné multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ktoré umožňuje realizáciu športových aktivít počas celého roka. 

   Počas letných prázdnin 2019 sme upravili priestory v učebniach U4 a U7. Aby sme znížili spotrebu elektrickej energie, vymenili sme LED trubice a LED žiarovky. Na školskom dvore sme vymenili poškodené oplotenie a tieniace siete. Taktiež sme inštalovali závlahový systém na prednom dvore. Niektoré učebne sa nanovo vymaľovali. 

   Nemalé finančné prostriedky investovala škola od svojho vzniku takisto do vnútorného zariadenia a vybavenia informačnými technológiami. Všetky triedy sú vybavené projekčnou technikou, pripojením na internet, žiaci i učitelia k svojej práci využívajú notebooky, tablety, interaktívne tabule. Škola je už niekoľko rokov zapojená v projekte debyrokratizácie školstva a väčšinu dokumentácie vedie v elektronickej forme. 

   Počet žiakov a zamestnancov školy postupne narastal, lebo škola sa každoročne rozširovala o ďalší ročník. Prví absolventi úspešne ukončili základnú školu v školskom roku 2014/2015. V celoslovenských meraniach a testoch dosahujú žiaci školy výborné výsledky.     

   K pozitívnym stránkam školy od jej vzniku patrila orientácia na žiaka, na jeho potreby. V škole vládne priaznivá atmosféra, bez šikany a pocitu ohrozenia, v spoločných priestoroch spolu vychádzajú mladší i starší žiaci. Učitelia sú otvorení spolupráci s rodičmi, čo v konečnom dôsledku prispieva k dobrému napredovaniu žiakov. Nadanie a talent rozvíjajú vyučujúci zapájaním žiakov do rozličných súťaží.

   Škola plní svoj školský vzdelávací program s orientáciou na cudzie jazyky a prírodovedné predmety.