• Vítame Vás na stránkach našej školy

  •  

   • Naša škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 1.9.2006.
   • Každý školský rok otvárame jednu prvú triedu s počtom detí 15 – 19. Škola má v súčasnosti 9 tried (4 na prvom stupni a 5 na druhom), celkový počet žiakov je 155.
   • Profilujeme sa ako menšia škola rodinného typu.
   • Na škole realizujeme učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) a prírodovedných predmetov.
   • Náš program výchovy a vzdelávania vychádza z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy, ktorá je zameraná na rozvoj pozitívneho vzťahu dieťaťa k sebe samému a k okolitému svetu.
   • Školský vzdelávací program sme si ušili na mieru – nepreberáme nijaký konkrétny alternatívny smer či školu. Náš školský vzdelávací program stavia na tradíciách slovenského školstva, no obsahuje aj prvky niektorých zahraničných alternatívnych koncepcií.
   • Vo vyučovacom procese využívame prvky vysoko efektívneho učenia, ktoré podporuje rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti v pokojnej, radostnej a rodinnej atmosfére.

   Súčasťou školy je i školský klub detí a centrum voľného času, ktoré okrem svojich oddychových a poznávacích aktivít ponúkajú žiakom možnosť navštevovať rôzne záujmové útvary.

   Žiaci školy sú úspešní v rôznych okresných, krajských i celoslovenských súťažiach, po ukončení základnej školy študujú na gymnáziách, bilingválnych gymnáziách, technikých lýceách či stredných odborných školách.

   Naši pedagógovia pripravujú pre žiakov mnoho zaujímavých aktivít, exkurzií a výletov, na ktorých sa zúčastňujú aj rodiny žiakov, čo výrazne prispieva k skvalitneniu spolupráce medzi rodinou a školou.   

   Naša vízia – sprevádzať žiakov na ceste za poznaním a skúmaním nových vecí a popritom vytvárať zo školy miesto, kde sú žiaci a rodičia šťastní, kde je im dobre a kam sa chcú vrátiť.

   Náš cieľ – žiak, ktorý:

   • vie vyjadriť svoj vlastný názor
   • má vedomosti a záujmy
   • má ambície
   • je pripravený na ďalšie štúdium