• Zameranie

   •  

    Rada školy pri Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a  rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

    • uskutočňuje výberové konania na vymenovanie riaditeľa školy,
    • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
    • vyjadruje sa k návrhu na počty prijímaných žiakov a ku kritériám, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní,
    • vyjadruje sa k návrhu na úpravy v učebných plánoch, k vyučovaniu nepovinných predmetov a k počtu žiakov v týchto predmetoch, 
    • vyjadruje sa k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
    • k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch,
    • k návrhu rozpočtu školy,
    • k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

    Rada školy má 11 členov. 

    Mgr. Zuzana Jašová (predseda Rady školy, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)

    Mgr. Jaroslav Dujsík (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

    Ing. Katarína Hauková (zvolený zástupca rodičov)

    Ing. Martin Hornáček (zvolený zástupca rodičov)

    Mgr. Silvia Jílková (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

    Mgr. Valéria Romanová (zvolený zástupca pedagogických zamestnancov)

    Bc. Miroslav Sabo (delegovaný zástupca nepedagogických zamestnancov)

    RNDr. František Štefanec (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

    MUDr. Mgr. Katarína Švehlová (zvolený zástupca rodičov)

    Mgr. Eva Volková (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

    Mgr. Ivan Vrbňák (zvolený zástupca rodičov)