• CVČ - centrum voľného času

   •  

    Centrum voľného času (CVČ) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako:

    • pravidelnú aktivitu v záujmových útvaroch (krúžky),
    • príležitostnú aktivitu formou podujatí, súťaží, exkurzií a výletov,
    • spontánnu aktivitu podľa záujmu detí,
    • prázdninovú školu formou denných alebo pobytových táborov.

     

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, rodičia, plnoletí dobrovoľníci a animátori.

     

    Žiaka do CVČ prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roka:

    • na krúžkovú činnosť on-line na webovej stránke školy, sekcia Komunikácia/PRIHLASOVANIE,
    • do CVČ vyplnením prihlášky,
    • podpísanám a odovzdaním čestného prehlásenia, že žiak bol prihlásený iba do CVČ na našej škole.

     

    CVČ je financované viaczdrojovo:

    • dotácia samosprávy, získaná z výnosu podielových daní  (tzv.originálne kompetencie),
    • vzdelávacie poukazy (MŠŠVaV SR),
    • príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času,
    • OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica.