• Centrum voľného času - CVČ

    • CVČ - centrum voľného času

    •  

     Centrum voľného času (CVČ) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako:

     1. pravidelnú aktivitu v záujmových útvaroch (krúžky),

     2. príležitostnú aktivitu formou podujatí, súťaží, exkurzií a výletov,

     3. spontánnu aktivitu podľa záujmu detí,

     4. prázdninovú školu formou denných alebo pobytových táborov.

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, rodičia, plnoletí dobrovoľníci a animátori.


     Žiaka do CVČ prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roka:

     • na krúžkovú činnosť on-line na webovej stránke školy, sekcia Komunikácia/PRIHLASOVANIE.
     • do CVČ vyplnením prihlášky,
     • podpísanám a odovzdaním čestného prehlásenia, že žiak bol prihlásený iba do CVČ na našej škole.

      

     CVČ navštevujú najmä žiaci našej školy, ale prihlásiť sa môžu aj žiaci z iných škôl.

      

     CVČ je financované viaczdrojovo:

     1. dotácia samosprávy, získaná z výnosu podielových daní (tzv.originálne kompetencie),

     2. vzdelávacie poukazy (MŠŠVaV SR),

     3. príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času,

     4. OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica.