• Centrum voľného času - CVČ

    • CVČ - centrum voľného času

    •  

     Centrum voľného času (CVČ) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako:

     • pravidelnú aktivitu v záujmových útvaroch (krúžky),
     • príležitostnú aktivitu formou podujatí, súťaží, exkurzií a výletov,
     • spontánnu aktivitu podľa záujmu detí,
     • prázdninovú školu formou denných alebo pobytových táborov.

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, rodičia, plnoletí dobrovoľníci a animátori.

      

     Žiaka do CVČ prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roka:

     • na krúžkovú činnosť on-line na webovej stránke školy, sekcia Komunikácia/PRIHLASOVANIE,
     • do CVČ vyplnením prihlášky,
     • podpísanám a odovzdaním čestného prehlásenia, že žiak bol prihlásený iba do CVČ na našej škole.

      

     CVČ je financované viaczdrojovo:

     • dotácia samosprávy, získaná z výnosu podielových daní  (tzv.originálne kompetencie),
     • vzdelávacie poukazy (MŠŠVaV SR),
     • príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času,
     • OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica.