• 2% z daní - môžete pomôcť škole

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • OZ Rada rodičov pri našej škole si Vás dovoľuje požiadať  o poukázanie 2% podielu z dane fyzických a právnických osôb za rok 2020. Fyzické a právnické osoby uvádzajú prijímateľa 2% v daňovom priznaní

     Posledný termín pre zamestnancov na podanie tlačív „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“ je 30. 4. 2021.

     Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

     Potrebné tlačivá:


  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gorkého 2042/4, 90901 Skalica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 152 976
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gorkého 2042/4, 90901 Skalica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 152 976
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č.2042/4, Skalica
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gorkého 2042/4, 90901 Skalica
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42 152 976
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.