•  

   Školský klub detí (ŠKD) je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť žiakov 1. - 4. ročníka v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách od 6:30hod. do 7:45hod. a v popoludňajších hodinách od skončenia vyučovania do 17:00hod.

    

   Žiaka do ŠKD prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roku vyplnením prihlášky.

    

   Činnosť ŠKD je financovaná viaczdrojovo:

   1. dotácia samosprávy, získaná z výnosu podielových daní (tzv.originálne kompetencie),

   2. príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí,

   3. OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica.

    

   Obsahová činnosť klubu je zameraná na oddychové, rekreačné aktivity a na prípravu na vyučovanie.