• Výchovný poradca

    • Oznamy pre žiakov, ktorí končia ZŠ

    •  

     Oznamy pre žiakov, ktorí končia ZŠ v šk. roku 2021 - 2022

     Konzultačné hodiny

     Konzultačné hodiny ohľadom výberu strednej školy, resp. riešenie výchovno-vzdelávacích problémov je možne v utorok od 14:00 do 15:30, alebo aj v iný termín po telefonickom dohovore.

     Termíny konania prijímacích skúšok:

     1. kolo:

     • 1. termín

     2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory (gymnázia, SOŠ, SOU)

     4., 5., alebo 6. mája 2022 – talentové odbory (konzervatória, bilingválne školy)

     • 2. termín

      9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory (gymnázia, SOŠ, SOU)

     11., 12., alebo 13. mája 2022 - talentové odbory (konzervatória, bilingválne školy)

               2. kolo:

     21. 6. 2022 dokončenie 22. 6. 2022 – ostatné odbory, talentové odbory, nie OGY.

      

     1. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 je termín 18. 5. 2022.
     2. Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie do 3 pracovných dní.
     3. Zákonný zástupca sa môže odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

      

     Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

     • http://www.stredneskoly.sk
     • http://www.stredniskoly.cz
     • http://www.istp.sk
     • http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx
     • https://www.facebook.com/lepsieskoly/
     • www.komposyt.sk
     • http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/
     • https://www.vysokeskoly.com/vystudovat-vs-a-co-dal-1/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2022-terminy