História školy

Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica je najmladšou školou v Skalici, ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 7. 2005, s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2006 a jej zriaďovateľom bol RNDr. František Štefanec. Od 1. 6. 2010 je novým zriaďovateľom školy právnická osoba Škola s úsmevom, s. r. o., Skalica. Súčasťou školy sú i školské zariadenia, školský klub detí, centrum voľného času a výdajná školská jedáleň.  

Škola pôsobila v prvom školskom roku 2006/2007 v prenajatých priestoroch Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a v ďalších troch rokoch v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Od roku 2010 sídli vo vlastných, zrekonštruovaných priestoroch v bývalej budove obchodu a služieb spoločnosti Didaktik na Gorkého ulici v Skalici. Priestory školy sa každoročne zveľaďujú a inovujú. Po náročných stavebných úpravách pre potreby vzniku nových tried sa obnovili rozvody tepla, vody a elektriny. Postupne sa vymenili okná a podlahová krytina, rekonštruovali sociálne zariadenia. Súbežne s interiérom školy sa upravoval i exteriér, školský dvor a ihrisko. V novembri roku 2015 sa uviedol do prevádzky samostatný pavilón, v ktorom sa vytvoril priestor pre výdajnú školskú jedáleň a podkrovnú učebňu, ktorá sa využíva na vyučovanie i voľnočasové aktivity.  Počas letných prázdnin roku 2016 sa na školskom dvore vybudovalo moderné multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ktoré umožňuje realizáciu športových aktivít počas celého roka. Počas letných prázdnin roku 2017 sa rozšírila učebňa 7. triedy, kde vznikol priestor na realizovanie jednoduchých chemických a fyzikálnych pokusov. Opravila sa plocha na športovanie na zadnom dvore pomocou gumovej krytiny.

Počas letných prázdnin 2018 sa upravil regulačný systém vykurovania - elektroventily. V spojovacom koridore medzi pavilónm vznikla oddychvová, čitateľská zóna. Interiér školy prešiel taktiež menšími úpravami.  

Nemalé finančné prostriedky investovala škola od svojho vzniku takisto do vnútorného zariadenia a vybavenia informačnými technológiami. Všetky triedy sú vybavené projekčnou technikou, pripojením na internet, žiaci i učitelia k svojej práci využívajú notebooky, tablety, interaktívne tabule. Škola je už niekoľko rokov zapojená v projekte debyrokratizácie školstva a väčšinu dokumentácie vedie v elektronickej forme. 

Počet žiakov a zamestnancov školy postupne narastal, lebo škola sa každoročne rozširovala o ďalší ročník. Prví absolventi úspešne ukončili základnú školu v školskom roku 2014/2015. V celoslovenských meraniach a testoch dosahujú žiaci školy výborné výsledky.     

K pozitívnym stránkam školy od jej vzniku patrila orientácia na žiaka, na jeho potreby. V škole vládne priaznivá atmosféra, bez šikany a pocitu ohrozenia, v spoločných priestoroch spolu vychádzajú mladší i starší žiaci. Učitelia sú otvorení spolupráci s rodičmi, čo v konečnom dôsledku prispieva k dobrému napredovaniu žiakov. Nadanie a talent rozvíjajú vyučujúci zapájaním žiakov do rozličných súťaží.

Škola plní svoj školský vzdelávací program s orientáciou na cudzie jazyky a prírodovedné predmety.