Centrum voľného času (CVČ) zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako:

1. pravidelnú aktivitu v záujmových útvaroch (krúžky),

2. príležitostnú aktivitu formou podujatí, súťaží, exkurzií a výletov,

3. spontánnu aktivitu podľa záujmu detí,

4. prázdninovú školu formou denných alebo pobytových táborov.

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, rodičia, plnoletí dobrovoľníci a animátori.

Žiaka do CVČ prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roka

  • on-line na webovej stránke školy, sekcia Komunikácia/PRIHLASOVANIE.
  • vyplnením prihlášky,
  • odovzdaním čestného prehlásenia, že žiak bol prihlásný iba do CVČ na našej škole.

CVČ navštevujú najmä žiaci našej školy, ale prihlásiť sa môžu aj žiaci z iných škôl.

 

CVČ je financované viaczdrojovo:

1. dotácia samosprávy, získaná z výnosu podielových daní (tzv.originálne kompetencie),

2. vzdelávacie poukazy (MŠŠVaV SR),

3. príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v centre voľného času,

4. OZ Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica.