• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca: Mgr. Viera Levočová

    •  

     Oznamy pre žiakov, ktorí končia ZŠ v šk. roku 2019 - 2020

      

     Konzultačné hodiny

     Konzultačné hodiny ohľadom výberu strednej školy, resp. riešenie výchovno-vzdelávacích problémov je možne vo štvrtok od 15:00 do 16:00, alebo ak v iný termín, no po telefonickom dohovore.

      

     Prihlášky na stredné školy

     "Talentové školy" v ČR - november 2019.
     Žiaci, ktorí majú záujem o študijné odbory na školách v ČR kde sa vyžadujú talentové skúšky, si vyzdvihnú prihlášky k štúdiu v kancelárii školy resp. si vyzdvihnú na škole kde sa uchádzajú. Prinesú si koncoročné vysvedčenia zo 7. a 8. ročníka, ktoré sú potrebné pri vyplnení prihlášok. Vyplnené prihlášky je nutné potvrdiť riaditeľstvom našej ZŠ a lekárom a podpísať (i zákonný zástupca žiaka). Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR - do 30. novembra 2019  sú zodpovední rodičia.


     "Talentové školy" v SR - február 2020.
     Žiaci, ktorých sa to týka si vyzdvihnú (vyplnené) prihlášky k štúdiu začiatkom februára v kancelárii školy. Podpísané (i zákonným zástupcom) a potvrdené od lekára a riaditeľstva našej ZŠ ich odovzdajú najneskôr do 20. februára 2020Prihlášky na tieto školy posiela riaditeľstvo ZŠ.


     "Netalentové školy" v ČR - marec 2020.
     Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na SŠ v ČR si vyzdvihnú prihlášky koncom februára v kancelárii školy. Tu si ich vyplnia a potvrdia riaditeľstvom ZŠ. K vyplneniu je potrebné koncoročné vysvedčenie z 8. ročníka. Prihlášku je treba dať potvrdiť lekárovi a podpísať -  aj zákonný zástupca žiaka. Za doručenie prihlášok na SŠ v ČR - do 1. marca 2020 - sú zodpovední rodičia.


     "Netalentové školy" v SR - apríl 2020.
     Žiaci si vyzdvihnú (vyplnené) prihlášky k štúdiu na tieto školy v kancelárii školy 30. marca - 31. marca 2020. Podpísané (i zákonným zástupcom žiaka)  a  potvrdené  od lekára  ich odovzdajú  najneskôr do 10. apríla 2020Prihlášky na tieto školy posiela riaditeľstvo ZŠ.
      
     Každý  žiak si  môže podať 2 prihlášky na "talentové školy" v SR a 2 prihlášky na "netalentové školy" v SR, okrem toho, to isté v ČR.

      

     Osemročné gymnázium
     Rodičia žiakov 5. ročníka, ktorých deti majú záujem o štúdium na 8. ročnom gymnáziu si vyžiadajú prihlášky v kancelárii školy. Prinesú si diplomy z okresných a vyšších súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili a ktoré sa tiež zapracujú do prihlášky. Podpísané a lekárom potvrdené prihlášky k štúdiu treba odovzdať v kancelárií najneskôr do 10. apríla 2020Prihlášky na SŠ posiela riaditeľstvo ZŠ.


     Na základe platného rozhodnutia o prijatí na strednú školu (zasiela ho SŠ na adresu zákonného zástupcu) škola vydá zákonnému zástupcovi zápisný lístok, ktorý je nutné odovzdať na tú SŠ, o ktorú má žiak záujem.


      !!! Ďalšie dôležité termíny (SR) !!!
     Talentové školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium a dátum prijímacích skúšok do 1. februára 2020.

     Netalentové školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium a dátum prijímacích skúšok  do 31. marca 2020.

     Talentové skúšky - 15. marec - 30. apríl 2020.

      

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  - 1. apríl 2020 (streda) 

                                                 náhradný termín -  15. apríl 2019 (streda)

      

     Prvé kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11. máj 2020.

     Prvé kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14. máj 2020.

     Druhé kolo prijímacích skúšok (pre žiakov, ktorí nebudú prijatí v prvom kole) 16. jún 2020.

      

     Stránky, o ktorých by ste mali vedieť:

     www.komposyt.sk
     http://www.lepsieskoly.eu/
     http://www.svs.edu.sk/proforient.aspx
     http://www.istp.sk
     http://www.stredniskoly.cz
     http://www.stredneskoly.eu