Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na sprevádzanie detí do ZUŠ v šk. roku 2018/2019

Na účet Súkromnej základnej školy, Gorkého 4, Skalica:

Číslo účtu:         2627750840/1100, Tatrabanka

IBAN:                SK4511000000002627750840

SWIFT:              TATR SK BX

Variabilný symbol: ID žiaka (rok začiatku školskej dochádzky + poradové číslo v triednom výkaze), napr. 201601 žiak Abelovič nastúpil do školy v septembri 2016 a v triednej knihe má poradové číslo 01.

 

 

Ročný príspevok

Variabilný symbol

Špecifický symbol

Konštant. symbol

Sprevádzanie detí do ZUŠ

100 €

ID žiaka

31

0308

 

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

Príspevok sa uhrádza polročne vopred v 2 platbách do 25.9.2018 a do 25.01.2019, resp. na celý rok do 25.9.2018.