• Žiacky parlament

     • pondelok 26/09/22
      • 1. riadne stretnutie ŽP

       1. riadne stretnutie ŽP

       Prítomní: 11 zástupcov z 6 tried

       Program:
       1) Voľba predsedu ŽP
       2) Rozprava o L4L na škole. 
       a) Zástupcovia tried sa odhlasovali, že L4L sa budú zbierať vo všetkých triedach.
       Každá  trieda si stanoví vlastný počet L4L na žiaka a/alebo na triedu.
       Avšak, na šk rok 2022/23 je mnimálny počet L4L na žiaka 10 ks. 
       Každá trieda sa rozhodne, či a koľko je možné darovať si navzájom L4L v rámci triedy.
       Trieda si zvolí možnosť zbierať alebo nezbierať spoločné = triedne L4L. 
       Svoje podmienky zbierania odovzdá predsedovi ŽP
       Termín: pondelok 03/10/22 do 9:15 hod. 
       b) Kooordinátor ŽP vytlačí do každej triedy zoznam nápadov na získanie L4L a odovzdá ho zástupcovi ŽP v triede. 
       Termín: utorok 27/09/22 RAK 
       c) podnety na ďalšie stretnutia si zástupcovia tried/žiaci zapísujú do triedneho zošita ŽP a oslovia predsedu v prípade, že majú záujem zvolať ďalšie stretnutie ŽP. 
       Termín: priebežne 

     • pondelok 21/11/22
      • 2. plánované stretnutie ŽP

       2. plánované stretnutie ŽP

     • pondelok 06/03/23
      • 3. riadne stretnutie ŽP

       3. riadne stretnutie ŽP

     • pondelok 24/04/23
      • 4. riadne stretnutie ŽP

       4. riadne stretnutie ŽP