Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v šk. roku 2018/2019

 

Na účet Súkromnej základnej školy, Gorkého 4, Skalica:

Číslo účtu:         2627750840/1100, Tatrabanka

IBAN:                SK4511000000002627750840

SWIFT:              TATR SK BX

Variabilný symbol: ID žiaka (rok začiatku školskej dochádzky + poradové číslo v triednom výkaze), napr. 201601 žiak Abelovič nastúpil do školy v septembri 2016 a v triednej knihe má poradové číslo 01.

 

 

Ročný príspevok

Variabilný symbol

Špecifický symbol

Konštant. symbol

ŠKD

120 €

ID žiaka

11

0308

 

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

Za pobyt žiaka sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD).

Výška príspevku zohľadňuje náročnosť a druh záujmovej činnosti podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie a uspokojovanie záujmov vo voľnom čase detí. Výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určuje riaditeľ školy, ktorej je ŠKD súčasťou. Tento príspevok sa uhrádza polročne vopred v 2 platbách do 25.9.2018 a do 25.01.2019, resp. na celý rok do 25.9.2018.

Riaditeľ školy, ktorej je ŠKD súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.