• Školská jedáleň

    • Obedy

    •  

     INFORMÁCIA o platbách za OBEDY 

     Obedy pre našu školu zabezpečuje Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica. Poplatky za obedy sa platia na účet Strednej zdravotníckej školy. 

     Číslo účtu: IBAN SK42 8180 0000 0070 0049 6503

     Mesačné platby za obedy:

     1. stupeň (1. –  4. ročník):   34,00  €            (žiaci v HN: 8,00 €)

     2. stupeň (5. –  9. ročník):   36,00  €            (žiaci 15-roční, v HN:  10,00 €)

     Platba za obedy sa uhrádza mesačne vopred.

      

     Žiaka do školskej jedálne na obedy prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roku vyplnením prihlášky.

     Odhlásiť z obedov je možné do 13.hod deň vopred cez Edupage na stránke Strednej zdravotníckej školy/Školská jedáleň (prihlasovacie údaje sú rovnaké, ako minulý školský rok), alebo telefonicky:

         - tel. č. 034 664 44 01,

         - mobil 0911 699 787, na ktorý je možné poslať aj SMS. 

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.