• Školská jedáleň

    • Obedy

    •  

     INFORMÁCIA o platbách za OBEDY 

     Obedy pre našu školu zabezpečuje Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica. Poplatky za obedy sa platia na účet: 

     Číslo účtu: SK45 1100 0000 0026 2775 0840

     Mesačné platby za obedy:

     1. stupeň (1. –  4. ročník):   38,00  €           

     2. stupeň (5. –  9. ročník):   40,00  €            (žiaci 15-roční +:  15,00 €)

     Platba za obedy sa uhrádza mesačne vopred.

      

     Žiaka do školskej jedálne na obedy prihlasuje zákonný zástupca na začiatku školského roku elektronicky cez Edupage, modul Prihlasovanie/Prihláška na stravovanie - obedy žiaci

     Odhlásiť z obedov je možné do 11:30 hod. pracovný deň vopred cez Edupage/Školská jedáleň, alebo telefonicky:

         - mobil 0907 761 763, na ktorý je možné poslať aj SMS. 

     Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.