Plán zasadnutí Rady školy v šk. roku 2018/2019

August 2018

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2017/2018    
 • Personálne, priestorové a materiálno - technické zabezpečenie šk. roku 2018/2019
 • Schválenie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu ŠKD a výchovného programu CVČ na šk. rok 2018/2019

 

December 2018

 • Informácia o priebehu školského roka
 • Informácia o pripravovaných mimoškolských aktivitách
 • Aktuálne problémy

 

Marec 2019

 • Informácia o predzápisových aktivitách a príprave na zápis do 1. ročníka, schválenie počtu prijímaných detí
 • Správa o hospodárení školy za rok 2018
 • Správy z Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR

 

Máj 2019

 • Informácia o priebehu školského roka
 • Výsledky testovania žiakov
 • Výsledky predmetových súťaží a olympiád
 • Informácia o príprave školských výletov a činnosti počas prázdnin