Článok 1  

Základné ustanovenia

 1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na súkromnej základnej škole.
 2. Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 4. po 9.ročník. 
 3. Každú triedu v Žiackom parlamente reprezentujú dvaja  poslanci. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ druhého stupňa.
 4. Sídlom Žiackeho parlamentu je SZŠ, Gorkého 4, Skalica.
 5. Parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje SZŠ, Gorkého 4, Skalica.

 

Článok 2

Poslanie Žiackeho parlamentu

 1. Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.
 2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.
 3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.
 4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.
 5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

 

Článok 3

Organizácia činnosti Žiackeho parlamentu

 1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
 2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
 3. Poslanci spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.
 4. Funkčné obdobie volených je jeden rok.
 5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
 6. Dospelý člen Žiackeho parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
 7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
 8. Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda ŽP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽP.

 

Článok 4

Rokovanie Žiackeho parlamentu

 1. Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.
 2. Program na rokovanie ŽP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím ŽP.
 3. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
 4. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.
 5. V prípade potreby sa predseda ŽP obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľa školy a Radu školy.
 6. Predsedníctvo ŽP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
 7. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 8. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
 9. Na prijatie štatútu ŽP a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

 

Článok 5

 Pôsobnosť Žiackeho parlamentu

 1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením,
 2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny,
 3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri skrášľovaní školy,
 4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy,
 5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok,
 6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,
 7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach,
 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. ),
 9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,
 10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie,
 11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

 

Článok 6

Práva a povinnosti členov ŽP

 1. Člen ŽP má právo:
  1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽP,
  2. hlasovať na zasadnutí ŽP,
  3. byť volený do funkcií v ŽP,
  4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽP,
  5. využívať materiálno-technické vybavenie ŽP i mimo jeho zasadnutí.
 1. Člen ŽP je povinný:
  1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽP,
  2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽP,
  3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený .