01/10/18 2018 

Program:
1) L4L zmeny a nový manuál 
2) voľba predsedu ŽP
3) stránka EduPage - pripomienky

Na prvom stretnutí ŽP bolo hlavnou témou pripomienkovanie a úpravy manuálu na zbieranie L4L v tomto školskom roku. Zástupcovia tried prišli s mnohými zaujímavými námetmi, ktoré mali prediskutované vopred vo svojich triedach. Nebolo vždy jednoduché sa dohodnúť a nájsť kompromisy. Výsledkom rokovania je návrh nového manuálu L4L, v ktorom sa tento rok objavuje aj možnosť obmedzeného darovania L4L, zníženie limitu a sprísnenie podmienok na získanie triednych L4L, zavedenie dolného povinného limitu a ukončenie zbierania už v máji. Návrh manuálu sa vracia do tried, aby si ho počas triednickej hodiny žiaci spripomienkovali a určili tak konečnú podobu pravidiel. Potom Manuál predstavia pedagogickej rade a zriaďovateľovi školy na schválenie. 
Predsedom ŽP bol zvolený Matej K. pomerom hlasov 6:5.
Pripomienky k novej strénke EduPage pozbierajú zastupcovia ŽP vo svojich triedach a a predložia na budúcom stretnutí. 

Zapísala: MA