Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na školskú desiatu a olovrant v šk. roku 2018/2019

 

Na účet Súkromnej základnej školy, Gorkého 4, Skalica:

Číslo účtu:         2627750840/1100, Tatrabanka

IBAN:                SK4511000000002627750840

SWIFT:              TATR SK BX

Variabilný symbol: ID žiaka (rok začiatku školskej dochádzky + poradové číslo v triednom výkaze), napr. 201601 žiak Abelovič nastúpil do školy v septembri 2016 a v triednej knihe má poradové číslo 01

 

Mesačný príspevok

Variabilný symbol

Špecifický symbol

Konštant. symbol

Desiata

12,6 €

ID žiaka

51

0308

Olovrant

12,6 €

ID žiaka

52

0308

 

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

Platby treba uhradiť vždy mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci. V mesiaci september treba zaplatiť aj za október do 25.9.